25

Povlauj thov mus hais plaub ntawm Xixa

1Thaum Fexata tuaj txog hauv lub xeev tau peb hnub lawm nws txawm tawm hauv lub moos Xixaleya mus rau lub nroog Yeluxalees. 2Cov pov thawj hlob thiab Yudai cov thawj tuaj kom Povlauj rau nws, thiab thov nws. 3Lawv thov kom nws xa Povlauj tuaj rau hauv Yeluxalees, vim lawv ntaus tswvyim yuav tos kev tua Povlauj. 4Fexata txawm teb tias, “Povlauj tseem raug kaw rau hauv Xixaleya thiab tshuav tsis ntev kuv yuav rov mus rau qhov ntawd.” 5Thiab nws hais tias, “Vim li no, nej cov uas ua thawj cia li nrog kuv mus. Yog Povlauj ua txhaum txoj twg, lawv cia li kom nws qhov ntawd.”
6Thaum Fexata so hauv lawv tsis dhau yim hnub lossis kaum hnub, nws kuj mus rau lub moos Xixaleya. Mas hnub tom qab nws zaum saum lub rooj tu plaub hais kom coj Povlauj los. 7Thaum Povlauj los txog, cov Yudai uas tuaj ntawm Yeluxalees kuj sawv vij Povlauj, thiab hais ntau pwm lus hnyav kom Povlauj tiamsis tej lus ntawd tsis muaj keeb puam tseeb. 8Povlauj thiaj hais daws nws zaj tias, “Kuv tsis tau ua dabtsi txhaum cov Yudai txoj kevcai lossis lub tuam tsev lossis Xixa.” 9Fexata xav ua zoo rau cov Yudai thiaj hais rau Povlauj tias, “Koj puas xav mus rau hauv lub nroog Yeluxalees es kuv li tu koj rooj plaub qhov ntawd?” 10Tiamsis Povlauj hais tias, “Kuv tabtom sawv ntsug ntawm Xixa lub rooj tu plaub, yog lub chaw uas tsim nyog tu kuv rooj plaub. Koj yeej paub zoo tias kuv tsis ua dabtsi txhaum rau cov Yudai. 11Yog kuv tau ua txhaum thiab ua dabtsi uas tsim nyog raug lub txim tuag, kuv kuj yeem tuag. Yog qhov uas lawv kom kuv tsis muaj tseeb, mas tsis muaj leejtwg muaj hwjchim muab kuv cob tau rau lawv. Kuv thov mus hais plaub ntawm Xixa.” 12Thaum Fexata nrog nws cov tuav haujlwm sablaj lawm txawm teb tias, “Koj twb thov mus hais ntawm Xixa, mas koj yuav tau mus cuag Xixa.”

Fexata sablaj rau vajntxwv Akipa

13Dhau ntau hnub lawm vajntxwv Akipa thiab nws tus muam Npawnij tuaj tsham Fexata ntawm lub moos Xixaleya. 14Thaum so qhov ntawd ntau hnub lawm, Fexata txawm piav Povlauj tshaj plaub rau vajntxwv mloog hais tias, “Muaj ib tug yawg raug Feli kaw cia. 15Mas thaum kuv mus rau hauv Yeluxalees cov pov thawj hlob thiab Yudai cov kev txwj laus tuaj kom thov kuv rau txim rau tus ntawd. 16Kuv thiaj teb tias tsis yog Loos li kevcai uas yuav muab tus pem kom cob rau cov yeej kom ua ntej uas ob tog tsis tau sib ntsib thiab tus pem kom muaj sijhawm hais daws nws zaj txog tej uas lawv kom nws. 17Vim li no thaum lawv tuaj txhij rau ntawm no lawm kuv tsis tos ntev, tagkis tom qab kuv zaum saum lub rooj tu plaub thiab hais kom coj tus yawg ntawd los. 18Thaum cov yeej kom sawv lawv tsis kom tias nws ua txhaum yam li kuv xav, 19tiamsis tsuas yog lawv sib cam txog lawv tej kev ntseeg tej qhov xwb thiab hais txog ib tug yawg npe hu ua Yexus uas twb tuag lawm tiamsis Povlauj hais khov kho tias nws muaj txojsia nyob. 20Thaum kuv tsis pom qab xav yuav tshuaj zaj teeb meem ntawd li cas, kuv txawm nug Povlauj saib nws puas xav mus rau hauv Yeluxalees li tu tshaj plaub rau qhov ntawd. 21Tiamsis Povlauj thov kom muab nws kaw cia tos huabtais txiav txim, kuv thiaj muab nws kaw cia mus txog thaum kuv xa tau nws mus cuag Xixa.” 22Akipa txawm hais rau Fexata tias, “Kuv xav mloog tus yawg ntawd hais thiab.” Fexata hais tias, “Tagkis koj yuav tau hnov nws hais.”

Coj Povlauj los cuag vajntxwv Akipa

23Tagkis tom qab Akipa thiab Npawnij hnav meej mom txhij zog tuaj rau hauv chav tsev tu plaub nrog cov thawj tub rog uas kav ib txhiab thiab cov neeg tseem ceeb hauv lub moos ntawd ua ke. Ces Fexata txawm hais kom coj Povlauj los. 24Fexata hais tias, “Vajntxwv Akipa thiab nej sawvdaws uas tuaj ua ke ntawm no, nej pom tus yawg no uas cov Yudai sawvdaws tuaj thov kuv hauv lub nroog Yeluxalees, thiab ntawm no lawv tau qw hais tias tsis tsim nyog cia nws muaj txojsia nyob ntxiv lawm. 25Tiamsis kuv pom tias nws tsis tau ua ib qho txhaum uas txaus tuag, mas thaum nws thov mus hais plaub rau ntawm huabtais, kuv thiaj txiav txim siab yuav xa nws mus. 26Tiamsis kuv tsis muaj tus no li keeb puam meej uas yuav xa mus rau kuv tus tswv. Vim li no kuv thiaj coj nws los rau ntawm nej xubntiag thiab qhov loj yog los rau ntawm vajntxwv Akipa koj xubntiag, vam hais tias thaum muab nws tshuaj tag lawm yuav muaj ntsiab lus sau tau thiab. 27Kuv xav tias qhov uas xa ib tug raug txim mus tiamsis tsis qhia tej keeb puam uas kom mus kuj yog tsis thoob tsib.”