9

Xolau ntxeev dua siab

(Ttx. 22:6-16, 26:12-18)

1Xolau ua nyaum heev hais tias yuav tua tus Tswv cov thwjtim nws thiaj mus cuag tus tuam pov thawj hlob 2thov ntawv tso cai mus rau tej tsev sablaj hauv lub nroog Damaxaka, es yog ntsib leejtwg taug Yexus Txojkev tsis hais pojniam txivneej, mas yuav ntes khi coj los rau hauv Yeluxalees. 3Thaum Xolau tabtom taug kev mus yuav txog lub nroog Damaxaka, tamsim ntawd txawm muaj ib tug duab ci nplas saum ntuj tuaj vij nkaus nws. 4Nws thiaj ntog vau hlo rau hauv pem teb thiab hnov ib lub suab hais tias, “Xolau, Xolau, ua cas koj tsim txom kuv?” 5Xolau thiaj hais tias, “Tus Tswv, koj yog leejtwg?” Tus Tswv teb tias, “Kuv yog Yexus uas koj tabtom tsim txom. 6Cia li sawv tsees nkag mus rau hauv lub nroog, yuav muaj neeg qhia rau koj paub tias koj yuav tsum ua dabtsi.” 7Cov uas nrog nws taug kev mus kuj nres yoob tag. Lawv hnov lub suab tiamsis tsis pom leejtwg. 8Xolau sawv hauv pem teb los, thaum nws qheb qhov muag nws kuj tsis pom kev. Lawv thiaj tuav nws tes coj mus rau hauv lub nroog Damaxaka. 9Nws qhov muag dig tau peb hnub, thiab nws tsis noj tsis haus dabtsi li.
10Hauv lub nroog Damaxaka muaj ib tug thwjtim npe hu ua Anania. Tus Tswv ua yog toog hais rau nws tias, “Anania 'e.” Nws teb tias, “Tus Tswv, kuv nyob ntawm no.” 11Tus Tswv hais rau nws tias, “Cia li sawv tsees mus kom txog txojkev uas hu ua Kev Ncaj, thiab mus nrhiav Xolau uas yog neeg Thaxa hauv Yudas lub tsev, rau qhov Xolau tabtom thov Vajtswv, 12thiab nws ua yog toog pom ib tug yawg npe hu ua Anania tuaj muab tes npuab rau saum nws kom nws thiaj rov pom kev.” 13Tiamsis Anania teb tias, “Kuv tau hnov ntau leej hais txog tus yawg ntawd tias nws twb ua phem heev npaum li cas rau koj cov xov dawb huv Yeluxalees. 14Thiab nws tau ntawv tso cai ntawm cov pov thawj hlob kom tuaj ntes txhua tus uas tuav koj lub npe thov.” 15Tiamsis tus Tswv hais rau nws tias, “Cia li mus, rau qhov nws yog kuv tej cuab yeej uas kuv xaiv cia lawm. Nws yuav coj kuv lub npe mus hais rau lwm haiv neeg thiab tej vajntxwv thiab cov Yixayee. 16Kuv yuav qhia rau nws paub tias nws yuav raug kev tsim txom npaum li cas vim yog saib rau kuv lub npe.” 17Ces Anania txawm mus thiab nkag mus rau hauv lub tsev ntawd. Nws tsa tes npuab saum Xolau thiab hais tias, “Kwv Xolau 'e, tus Tswv txib kuv tuaj, yog Yexus uas tshwm rau koj pom thaum koj taug kev tuaj, kom koj thiaj rov pom kev thiab muaj Vaj Ntsuj Plig dawb huv puv npo.” 18Tamsim ntawd muaj ib yam zoo li daim nplai poob ntawm nws lub qhov muag los nws thiaj rov pom kev, nws thiaj sawv tsees ua kevcai raus dej, 19thiab noj mov thiab rov muaj zog tuaj.

Xolau qhia txoj xov zoo hauv Damaxaka

 Xolau nrog cov thwjtim hauv lub nroog Damaxaka nyob ntau hnub. 20Thiab tamsim ntawd nws tshaj tawm txog Yexus rau hauv tej tsev sablaj hais tias, “Yexus yog Vajtswv leej Tub.” 21Sawvdaws uas tau hnov nws hais kuj phimhwj sib tham hais tias, “Tus no yog tus uas ua phem kawg rau cov uas tuav lub npe no thov hauv Yeluxalees los tsis yog? Qhov uas nws tuaj no twb yog nws tuaj ntes cov ntawd khi coj mus rau cov pov thawj hlob ntag los tsis yog?” 22Tiamsis Xolau muaj zog zuj zus tuaj thiab ua rau cov Yudai uas nyob hauv Damaxaka tsis pom qab xav rau qhov nws qhia rau sawvdaws paub tseeb tias Yexus yog tus Khetos.
23Dhau ntawd ntau hnub cov Yudai txawm ntaus tswvyim yuav tua Xolau, 24tiamsis lawv lub tswvyim twb nrov mus txog Xolau lawm. Lawv zov ntawm rooj loog nruab hnub hmo ntuj yuav tua Xolau. 25Tiamsis cov thwjtim muab Xolau nyob rau hauv ib lub tawb loj tso dauv ntawm ntsa loog hmo ntuj mus lawm.

Xolau nyob hauv Yeluxalees

26Thaum Xolau mus txog hauv lub nroog Yeluxalees lawm nws yooj xeeb yuav koom nrog cov thwjtim ua ke, tiamsis lawv sawvdaws ntshai vim tsis ntseeg tias Xolau ua thwjtim lawm. 27Mas Npananpa coj Xolau mus cuag cov tubtxib thiab piav rau lawv mloog tias Xolau pom tus Tswv uas hais rau nws ntawm tog kev li cas thiab nws twb muaj lub siab tuab qhia hauv Yexus lub npe rau hauv lub nroog Damaxaka li cas lawm. 28Ces Xolau thiaj koom tau nrog cov tubtxib mus mus los los hauv lub nroog Yeluxalees. Nws muaj siab tuab qhuab qhia hauv tus Tswv lub npe. 29Thiab nws nrog cov Yudai uas hais tau lus Kili xwb sib hais thiab sib cam, mas lawv cov ntawd kuj nrhiav kev muab nws tua. 30Thaum cov kwvtij paub zaj no, lawv txawm coj nws mus rau lub moos Xixaleya thiab xa nws mus rau lub moos Thaxa.
31Cov pawg ntseeg thoob plaws Yudia, Kalilais thiab Xamali thiaj nyob siab tus yees thiab loj hlob. Txhua tus ua lub neej paub ntshai tus Tswv thiab tau kev txhawb siab ntawm Vaj Ntsuj Plig dawb huv, cov pawg ntseeg thiaj huaj vam coob tuaj.

Petus kho Aine‑a mob zoo

32Thaum Petus mus mus los los rau txhua qhov nws mus txog Vajtswv cov xov dawb uas nyob hauv lub moos Lida. 33Nws ntsib ib tug yawg npe hu ua Aine‑a qhov ntawd, nws tuag cev pw saum txaj tau yim xyoo lawm. 34Petus hais rau nws tias, “Aine‑a, Yexus Khetos kho koj zoo. Cia li sawv tsees khaws koj lub chaw pw.” Tamsim ntawd nws txawm sawv tsees. 35Thaum cov neeg uas nyob hauv lub moos Lida thiab ntawm lub tiaj Saloo pom nws zoo, lawv kuj tig los cuag tus Tswv.

Petus tsa Daukha ciaj rov los

36Hauv lub moos Yaupa muaj ib tug pojniam uas yog thwjtim hu ua Thanpitha uas lus Kili hu ua Daukha. Tus pojniam no pheej ua zoo rau luag thiab pab cov txom nyem ntau heev. 37Lub sijhawm ntawd tus pojniam ntawd txawm mob thiab tuag lawm. Thaum lawv muab nws lub cev ntxuav lawv muab nws tso rau ib chav txheej saud. 38Lub moos Lida nyob ze lub moos Yaupa. Thaum cov thwjtim hnov tias Petus nyob qhov ntawd, lawv txawm txib ob tug mus thov nws hais tias, “Thov koj tuaj cuag peb sai sai.” 39Petus txawm sawv tsees nrog ob tug mus. Thaum Petus mus txog lawm lawv coj nws mus rau chav uas nyob txheej saud. Cov poj ntsuam sawvdaws kuj sawv ntsug vij Petus quaj thiab qhia nws saib txhua yam tsoos tsho uas Daukha ua thaum nws tseem muaj txojsia nyob. 40Petus txawm kom lawv sawvdaws tawm mus sab nraud mas nws txawm txhos caug thov Vajtswv thiab tig los hais rau tus tuag tias, “Thanpitha, cia li sawv tsees.” Thanpitha txawm qheb muag pom Petus thiab sawv los zaum. 41Petus cev tes mus rub nws sawv. Nws hu cov xov dawb thiab cov poj ntsuam rov los thiab muab tus pojniam uas ciaj rov los ntawd cob rau lawv. 42Tej xwm txheej ntawd nrov ncha thoob plaws lub moos Yaupa, thiab muaj neeg coob coob los ntseeg tus Tswv. 43Petus nyob hauv lub moos Yaupa ntau hnub, nws so hauv Ximoos uas yog tus Kws luam tawv lub tsev.