17

Gậy của A-rôn

1-3Chúa Hằng Hữu dạy Mai-sen: "Bảo mỗi trưởng tộc Y-sơ-ra-ên đem đến một cây gậy, trên gậy có viết tên mình. Tên A-rôn sẽ được viết trên gậy của đại tộc Lê-vi. Vậy, có tất cả mười hai cây gậy. 4Con đem các gậy này đặt trong Đền hội kiến, trước Rương giao ước, là nơi Ta sẽ gặp con. 5Gậy của người được Ta chọn sẽ trổ hoa, như vậy nhân dân sẽ không còn lý do gì để phàn nàn con nữa."
6,7Mai-sen nói lại với người Y-sơ-ra-ên, và các trưởng tộc vâng theo huấn thị, đem gậy đến. Mai-sen đem cất mười hai cây gậy trong Lều hội kiến trước mặt Chúa. Gậy của A-rôn nằm giữa các gậy khác. 8Ngày hôm sau, khi Mai-sen trở vào Lều hội kiến, ông thấy cây gậy của A-rôn tượng trưng cho đại tộc Lê-vi - đã đâm chồi, trổ hoa và kết quả, có trái hạnh nhân đã chín. 9Mai-sen đem các cây gậy từ trong Lều hội kiến ra cho mọi người xem, họ sững sờ đứng nhìn, và cuối cùng các trưởng tộc lấy gậy mình về. 10Nhưng Chúa bảo Mai-sen: "Đem gậy của A-rôn đặt lại trước Rương giao ước, dùng nhắc nhở, cảnh cáo nhân dân về vụ nổi loạn này, để họ khỏi chết vì tai vạ và không bao giờ dám phàn nàn Ta nữa." 11Mai-sen vâng lời Chúa.
12,13Người Y-sơ-ra-ên hoảng sợ nói với Mai-sen: "Nếu ai đến gần Đền hội kiến đều chết, thì chúng tôi chết hết sao? Nguy quá, chúng tôi sẽ bị tiêu diệt mất!"