17

Aloo tus pas nrig

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Cia li hais rau cov Yixayee kom coj txhua xeem li pas nrig tuaj, yog txhua xeem tus thawj tug pas nrig, huvsi yog kaum ob tug. Cia li sau txhua tus tswv pas ntawd lub npe rau nws tus pas nrig. 3Sau Aloo lub npe rau xeem Levi tus pas nrig. Txhua xeem tus thawj yuav tsum muaj ib tug pas nrig. 4Koj yuav muab cov pas nrig ntawd tso rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib rau ntawm lub phij xab uas rau Vajtswv tej lus sab xubntiag, yog lub chaw uas kuv ntsib nej. 5Tus uas kuv xaiv lawm nws tus pas nrig yuav hlav nplooj, ua li no kuv thiaj ua rau cov Yixayee lub suab yws uas lawv yws koj ntsiag mus.” 6Mauxe thiaj hais li no rau cov Yixayee mas lawv txhua xeem cov thawj txhua tus thiaj muab ib leeg ib tug pas nrig rau Mauxe, huvsi yog kaum ob tug pas nrig. Mas Aloo tus pas nrig kuj nyob hauv cov ntawd thiab. 7Mas Mauxe muab cov pas nrig ntawd tso rau ntawm Yawmsaub xubntiag hauv lub tsev ntaub uas muaj Vajtswv tej lus.
8Tagkis tom qab Mauxe nkag mus rau hauv lub tsev ntaub uas muaj Vajtswv tej lus, ua ciav Aloo tus pas nrig uas yog xeem Levi tus tau hlav nplooj ua cos tawg paj thiab txi txiv duaj deg siav lawm. 9Mauxe txawm coj tej pas nrig ntawd huvsi ntawm Yawmsaub lub xubntiag los rau cov Yixayee sawvdaws. Lawv tshuaj saib thiab nyias txais nyias tus pas nrig los. 10Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li coj Aloo tus pas nrig rov mus tso rau ntawm lub phij xab uas muaj Vajtswv tej lus sab xubntiag, muab khaws cia ua lub cim rau cov uas fav xeeb, xwv koj thiaj tswj tau qhov uas lawv yws kuv lawv thiaj tsis tuag.” 11Mauxe kuj ua li ntawd. Yawmsaub hais kom nws ua li cas, nws kuj ua raws nraim li ntawd.
12Cov Yixayee hais rau Mauxe tias, “Saib maj, peb puam tsuaj, peb liamsim, peb sawvdaws liamsim tag lawm. 13Txhua tus uas txav los ze Yawmsaub lub tsev ntaub yuav tuag. Peb yuav tuag tag huvsi lov?”