25

Y-sơ-ra-ên sa đọa

1Khi dân Y-sơ-ra-ên đồn trú tại Si-tim, một số người liên lạc bất chính với các thiếu nữ Mô-áp. 2Các thiếu nữ mời họ đi dự những buổi tế thần, rồi ăn của cúng và quỳ lạy các thần đó. 3Dần dần người Y-sơ-ra-ên kéo nhau thờ lạy Ba-anh Phê-ô, vì vậy Chúa nổi giận. 4Bảo Mai-sen: "Bắt các trưởng tộc đem treo lên ngoài nắng trước mặt Chúa, để Ngài hết giận Y-sơ-ra-ên." 5Mai-sen ra lệnh cho các thẩm phán hành quyết tất cả những ai thờ lạy Ba-anh.
6Có một người Y-sơ-ra-ên ngang nhiên dẫn một thiếu nữ Ma-đi-an về với gia đình mình, đi ngang qua trước mắt Mai-sen và toàn thể cộng đồng Y-sơ-ra-ên trong khi họ đang khóc than tại cửa Đền hội kiến. 7Phi-nê-a (con Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ) thấy thế, liền đứng lên ra khỏi cộng đồng, lấy một cây giáo, 8chạy theo người kia vào trong trại, đâm xuyên qua thân người ấy, thấu bụng người đàn bà. Tai họa liền chấm dứt. 9Tuy nhiên đã có đến 24.000 người chết vì tai họa này.
10Chúa bảo Mai-sen: 11“Phi-nê-a (con Ê-lê-a-sa, cháu A-rôn, thầy tế lễ) đã làm cho Ta nguôi giận, người đã nhiệt tâm đố kỵ tà thần, nên Ta không tuyệt diệt người Y-sơ-ra-ên dù họ bất trung. 12,13Vậy, vì Phi-nê-a đã nhiệt thành với Thượng Đế, và chuộc tội cho dân, nên Ta kết ước hòa bình với người. Chúc vị tế lễ sẽ thuộc về người và con cháu người mãi mãi."
14Tên của người đàn ông bị giết chung với thiếu nữ Ma-đi-an ấy là Xim-ri, con của Sa-lu, đứng đầu một tông tộc người Si-mê-ôn. 15Và tên thiếu nữ Ma-đi-an là Cô-bi, con của Xu-rơ, một lãnh tụ người Ma-đi-an.
16Chúa bảo Mai-sen: 17,18“Đánh phá người Ma-đi-an, vì họ đã dùng quỷ kế phá rối và dụ dỗ các ngươi thờ lạy Phê-ôn, bằng chứng là vụ Cô-bi, người thiếu nữ Ma-đi-an bị giết trong ngày tai họa."