26

Kiểm tra dân số

1Sau tai họa này, Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen và Ê-lê-a-sa, con thầy tế lễ A-rôn như sau: 2“Kiểm tra tất cả những người Y-sơ-ra-ên từ hai mươi tuổi trở lên, những người có thể ra trận, theo thứ tự từng họ hàng, gia tộc."
3,4Mai-sen và Ê-lê-a-sa truyền lại lệnh kiểm tra cho dân khi họ đang ở trong đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đan, đối diện Giê-ri-cô. Và đây là kết quả cuộc kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên lần thứ nhì sau khi họ ra khỏi Ai-cập.
5-7Đại tộc Ru-bên có 43.730 người. (Ru-bên là con trưởng nam của Y-sơ-ra-ên). Ru-bên có bốn con trai và do đó đại tộc này chia thành bốn tộc, mang tên bốn con ông: Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi 8-11Ê-li-áp (con Pha-lu) có ba con trai: Nê-mu-ên, Đa-than và A-bi-ram. Chính Đa-than và A-bi-ram này đã cùng với Cô-rê lãnh đạo cuộc chống đối Mai-sen, A-rôn và nghịch với Chúa. Vì thế, đất đã nứt ra nuốt họ. Đồng thời, có 250 người bị lửa thiêu chết, để cảnh cáo Y-sơ-ra-ên. (Tuy nhiên, các con của Cô-rê khỏi chết trong cuộc hình phạt).
12-14Đại tộc Si-mê-ôn có 20.200 người. Si-mê-ôn có năm con trai và do đó đại tộc này chia thành năm tộc mang tên năm con ông: Nê-mu-ên, Gia-min, Gia-kin, Xê-rách và Sau-lơ.
15-18Đại tộc Gát có 40.500 người. Gát có bảy con trai, do đó đại tộc này chia thành bảy họ: Xê-phôn, Ha-ghi, Su-ni, Óc-ni, Ê-ri, A-rốt và A-rê-li.
19-22Đại tộc Giu-đa có 76.500 người. Giu-đa có năm con trai, nhưng hai người (Ê-rơ và Ô-nan) đã qua đời tại Ca-na-a. Tuy nhiên đại tộc này vẫn chia thành năm tộc: Sê-la, Phê-rết, Xê-rách, Hết-rôn và Ha-mun. Ba họ trước mang tên ba con còn lại của Giu-đa, hai họ sau mang tên hai cháu nội Giu-đa (con Phê-rết).
23-25Đại tộc Y-sa-ca có 64.300 người. Y-sa-ca có bốn con trai, do đó đại tộc này chia thành bốn họ: Thô-la, Phu-va, Gia súp và Sim-rôn.
26-27Đại tộc Sa-bu-lôn có 60.500 người. Sa-bu-lôn có ba con trai và đại tộc này chia thành ba tộc: Sê-rết, Ê-lôn và Gia-lê-ên. ( 28Riêng trường hợp Giô-sép, con cháu ông họp thành hai đại tộc mang tên hai con trai ông: Ma-na-se và Ép-ra-im).
29-34Đại tộc Ma-na-se có 53.700 người. Con cháu Ma-na-se chia thành tám tộc: Ma¬-ki (con Ma-na-se), Ga-la-át (tên con Ma-ki), Giê-xe, Hê-léc, Ách-ri-ên, Si-chem, Sê-mi-đa và Hê-phe (tên sáu con trai Ga-la-át). Xê-lô-phát, con trai Hê-phe, sinh toàn con gái (Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Thiệt-sa) chứ không có con trai.
35-37Đại tộc Ép-ra-im có 32.500 người. Con cháu Ép-ra-im chia thành bốn tộc: Su-thê-lách, Bê-ke, Tha-han (tên ba con trai Ép-ra-im) và Ê-ran (tên con Su-thê-lách).
38-41Đại tộc Bên-gia-min có 45.600 người. Con cháu Bên-gia-min chia thành bảy họ: Bê-la, Ách-bên, A-chi-ram, Sê-phu-pham, Hu-pham (tên năm con trai Bên-gia-min), A-rốt và An-a-man (tên hai con trai Bê-la).
42,43Đại tộc Đan có 64.400 người. Con cháu Đan chỉ gồm có một tộc, mang tên con trai của ông là Su-ham.
44-47Đại tộc A-se có 53.400 người. Con cháu A-se chia thành năm tộc: Im-na, Ích-vi, Bê-ria (tên ba con trai A-se),Hê-be và Manh-kiên (tên hai con trai Bê-ria). Người con gái của A-se tên là Sê-ra.
48-50Đại tộc Nép-ta-li có 45.400 người. Con cháu Nép-ta-li gồm bốn tộc, mang tên bốn con trai ông: Giát-sê-ên, Gu-ni, Giê-se va Si-lem.
51Vậy tổng số những người được kiểm tra trong toàn dân Y-sơ-ra-ên là 601.730 người.
52Chúa bảo Mai-sen: 53,54“Chia đất cho các đại tộc căn cứ trên dân số, đại tộc đông dân sẽ được nhiều đất hơn đại tộc ít dân. 55Người ta sẽ dùng lối bắt thăm định phần, trên mỗi thăm viết tên một đại tộc. 56Nhưng các đại tộc đông dân sẽ bắt thăm chia nhau những phần đất lớn, các đại tộc ít dân bắt thăm những phần đất nhỏ."
57Người Lê-vi được kiểm tra theo thứ tự các tộc: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri (mang tên ba con trai Lê-vi). 58,59Các tộc khác thuộc đại tộc Lê-vi là: Líp-ni, Hếp-rôn, Mách-li, Mu-si và Cô-rê. Khi Lê-vi còn ở Ai-cập, sinh được một người con gái tên là Giô-kê-bết. Am-ram con Kê-hát cưới Giô-kê-rốt, sinh ra A-rôn, Mai-sen và Mỵ-lâm. 60A-rôn sinh Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma. 61Na-đáp và A-bi-hu chết khi dâng lửa lạ trước mặt Chúa.
62Tổng số người Lê-vi là 23.000 gồm nam nhi từ một tháng trở lên. Họ không được kiểm tra chung với những đại tộc Y-sơ-ra-ên khác vì không có phần trong cuộc chia đất ấy.
63Đấy là kết quả cuộc kiểm tra do Mai-sen và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa phụ trách, thực hiện trong đồng bằng Mô-áp, bên sông Giô-đan tại một nơi đối diện Giê-ri-cô. 64Không một ai trong số người được kiểm tra kỳ này có tên trong cuộc kiểm tra trước thực hiện tại sa mạc Si-nai do Mai-sen và A-rôn phụ trách. 65Những người xưa đều chết cả, đúng như lời Chúa: "Họ sẽ chết trong sa mạc," trừ Khanh-lý con của Giê-phu-nê và Giô-suê con của Nun.