26

Suav cov Yixayee hauv Mau‑a

1Thaum dhau tej xwm txheej kev ploj tuag ntawd lawd Yawmsaub hais rau Mauxe thiab Ele‑axa uas yog pov thawj Aloo tus tub tias, 2“Cia li muab cov Yixayee sawvdaws nce npe raws li lawv tsev neeg, cov uas hnub nyoog muaj nees nkaum xyoo rov saud, txhua tus hauv cov Yixayee uas ua tau tub rog.” 3Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa thiaj hais rau lawv hauv lub tiaj Mau‑a ntawm ntug dej Yaladee uas ncaj lub moos Yelikhau hais tias, 4“Cia li muab cov neeg nce npe, cov uas hnub nyoog nees nkaum xyoo rov saud,” raws li Yawmsaub hais rau Mauxe.
 Cov Yixayee uas tawm hauv Iyi tebchaws los yog li no,
5Lunpee yog Yixayee tus tub hlob. Lunpee li tub yog Hanau thiab Hanau cum, Palu thiab Palu cum, 6Hexaloo thiab Hexaloo cum, Khami thiab Khami cum. 7Cov no yog tej cum hauv xeem Lunpee, huvsi muaj 43,730 leej. 8Palu tus tub yog Elia, 9Elia li tub yog Nemu‑ee, Dathas thiab Anpilas. Dathas thiab Anpilas no yog ob tug uas cov pejxeem xaiv los es nrog Khaula pab sawv tiv Mauxe thiab Aloo rau thaum uas lawv sawv tiv Yawmsaub, 10mas av thiaj li rua ncauj nqos ob tug thiab Khaula ua ke rau thaum uas pab ntawd tuag thiab thaum hluavtaws hlawv ob puas tsib caug leej tuag tag. Qhov uas lawv raug tua tuag ntawd yog qhuab ntuas sawvdaws. 11Tiamsis Khaula cov tub tuag tsis tag.
12Xime‑oo cov tub thiab lawv tej cum yog Nemu‑ee thiab Nemu‑ee cum, Yami thiab Yami cum, Yakhi thiab Yakhi cum, 13Xelag thiab Xelag cum, Sa‑u thiab Sa‑u cum. 14Cov no yog tej cum hauv xeem Xime‑oo, huvsi muaj 22,000 leej.
15Kas cov tub thiab lawv tej cum yog Xefoo thiab Xefoo cum, Hakiv thiab Hakiv cum, Suni thiab Suni cum, 16Auxani thiab Auxani cum, Elis thiab Elis cum, 17Alau thiab Alau cum, Aleli thiab Aleli cum. 18Cov no yog Kas li tub tej cum, huvsi muaj 40,500 leej.
19Yuda li tub yog Ws thiab Auna. Ws thiab Auna ob tug tuag hauv Khana‑as tebchaws lawm. 20Yuda cov tub thiab lawv tej cum yog Sela thiab Sela cum, Peles thiab Peles cum, Xelag thiab Xelag cum. 21Peles cov tub yog Hexaloo thiab Hexaloo cum, Hamu thiab Hamu cum. 22Cov no yog tej cum hauv xeem Yuda, huvsi muaj 76,500 leej.
23Ixakha li tub thiab lawv tej cum yog Thaula thiab Thaula cum, Puva thiab Puva cum, 24Yasu thiab Yasu cum, thiab Siloo thiab Siloo cum. 25Cov no yog tej cum hauv xeem Ixakha, huvsi muaj 64,300 leej.
26Xenpuloo li tub thiab lawv tej cum yog Xeles thiab Xeles cum, Eloo thiab Eloo cum thiab Yale‑ee thiab Yale‑ee cum. 27Cov no yog tej cum hauv xeem Xenpuloo, huvsi muaj 60,500 leej.
28Yauxej li tub thiab lawv tej cum yog Manaxe thiab Efa‑i. 29Manaxe li tub yog Makhi thiab Makhi cum (Makhi yog Kile‑a txiv), thiab Kile‑a thiab Kile‑a cum. 30Kile‑a cov tub yog Iyexaw thiab Iyexaw cum, Heleb thiab Heleb cum, 31Ali‑ee thiab Ali‑ee cum, Sekhee thiab Sekhee cum, 32Semida thiab Semida cum thiab Hefaw thiab Hefaw cum. 33Hefaw tus tub Xelaufeha tsis muaj tub muaj ntxhais xwb. Xelaufeha cov ntxhais yog Malas, Nau‑a, Haula, Meekha thiab Thilaxa. 34Cov no yog tej cum hauv xeem Manaxe, huvsi muaj 52,700 leej.
35No yog Efa‑i li tub thiab lawv tej cum. Suthela thiab Suthela cum, Npekhaw thiab Npekhaw cum thiab Thahas thiab Thahas cum. 36No yog Suthela li tub, Elaj thiab Elaj cum. 37Cov no yog Efa‑i li tub tej cum, huvsi muaj 32,500 leej. No yog Yauxej li tub thiab lawv tej cum.
38Npeeyamee li tub thiab lawv tej cum yog Npela thiab Npela cum, Asanpee thiab Asanpee cum, Ahilas thiab Ahilas cum, 39Sefufas thiab Sefufas cum thiab Hufas thiab Hufas cum. 40Npela li tub yog As thiab Na‑amas, yog As thiab As cum thiab Na‑amas thiab Na‑amas cum. 41Cov no yog Npeeyamee li tub thiab lawv tej cum, muaj 45,600 leej.
42No yog Daj tus tub thiab tus tub cum, yog Suhas thiab Suhas cum. Cov no yog xeem Daj thiab Daj tus tub cum, 43mas Suhas cum huvsi muaj 64,400 leej.
44Asaw cov tub thiab lawv tej cum yog Ina thiab Ina cum, Isavi thiab Isavi cum thiab Npeliya thiab Npeliya cum. 45Npeliya li tub yog Henpaw thiab Henpaw cum thiab Makhi‑ee thiab Makhi‑ee cum. 46Asaw tus ntxhais hu ua Xelag. 47Cov no yog Asaw li tub tej cum, huvsi muaj 53,400 leej.
48Nathali cov tub thiab lawv tej cum yog Yaxe‑ee thiab Yaxe‑ee cum, Kuni thiab Kuni cum, 49Yexaw thiab Yexaw cum thiab Silee thiab Silee cum. 50Cov no yog xeem Asaw thiab lawv tej cum, huvsi muaj 45,400 leej.
51Cov Yixayee uas suav cia no huvsi muaj 601,730 leej.
52Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 53“Muab lub tebchaws faib ua qub txeeg qub teg rau cov Yixayee raws li tej npe uas suav cia. 54Xeem uas coob mas muab thaj uas dav ua lawv qub txeeg qub teg, xeem uas tsawg muab thaj uas nqaim ua lawv qub txeeg qub teg. Txhua xeem yuav tau qub txeeg qub teg npaum li lawv cov neeg. 55Muab lub tebchaws ua ntawv rho faib, mas raws li txhua xeem tej npe xeem lawv yuav tau qub txeeg qub teg. 56Rho ntawv faib tebchaws ua qub txeeg qub teg rau lawv raws li xeem coob xeem tsawg.”
57No yog cov Levi uas suav raws li lawv tej cum, Kwsoo thiab Kwsoo cum, Khauha thiab Khauha cum thiab Melali thiab Melali cum. 58No kuj yog tej cum hauv xeem Levi, Lini cum, Heploo cum, Mali cum, Musi cum thiab Khaula cum. Khauha yog Alav txiv. 59Alav tus pojniam yog Yaukhenpe, yog Levi tus ntxhais uas yug hauv Iyi tebchaws. Yaukhenpe thiab Alav li menyuam yog Aloo thiab Mauxe thiab ob tug tus muam hlob Mili‑as. 60Aloo li tub yog Nada, Anpihu, Ele‑axa thiab Ithama. 61Tiamsis Nada thiab Anpihu tuag rau thaum ob tug ua hluavtaws uas tsis dawb huv xyeem ntawm Yawmsaub xubntiag. 62Cov uas suav ntawd mas huvsi muaj 23,000 leej, yog txhua tus txivneej uas hnub nyoog muaj ib hlis rov saud, mas tsis muab lawv suav nrog cov Yixayee ua ke, rau qhov tsis muab qub txeeg qub teg hauv Yixayee rau lawv.
63Cov neeg no yog cov uas Mauxe thiab pov thawj Ele‑axa tau suav cia hauv lub tiaj Mau‑a ntawm ntug dej Yaladee ncaj lub moos Yelikhau. 64Cov Yixayee uas Mauxe thiab pov thawj Aloo tau suav hauv tebchaws moj sab qhua Xinai, mas tsis tshuav ib tug nyob hauv cov no li lawm, 65vim Yawmsaub twb hais txog lawv tias lawv yuav tuag tag rau hauv tebchaws moj sab qhua. Tsis muaj ib tug tshuav nyob li tsuas yog tshuav Yefune tus tub Khalej thiab Noo tus tub Yausua xwb.