41

Vajtswv Coglus Pab cov Yixalayees

  1Vajtswv hais tias,
  “Tej tebchaws uas nyob deb, nej cia li
   mloog kuv hais thiab nyob twjywm!
  Nej cia li npaj mus hais plaub hauv tsev tu plaub;
   nej yuav muaj sijhawm hais nej zaj.
  Cia peb ua ke mus txiav txim saib
   leejtwg yog tus muaj cai.

  2“Leejtwg mus zes tus uas muaj yeej
   tim sab hnubtuaj tuaj,
  thiab cia nws kovyeej txhua qhov
   txhia chaw uas nws mus lawm?
  Leejtwg cia nws tua yeej txhua tus
   vajntxwv thiab txhua haivneeg?
  Nws rab ntaj tua lawv ntog pawglug
   ib yam li lawv yog tej hmoov av xwb.
  Nws rab hneevnti tua lawv tawg khiav ri niab
  ib yam li cua ntsawj tej quavnyab npleg ya.
  3Nws caum lawv qab thiab khiav huas
   lawv ntej mus tsis raug xwmtxheej dabtsi;
  nws khiav ceev heev kotaw yuav luag
   tsis chwv av.
  4Leejtwg yog tus ua kom muaj tej
   xwm no tshwmsim tuaj?
  Leejtwg yog tus uas teev caij nyoog
   keebkwm thaum ub los?
  Kuv yog tus TSWV uas nyob thaum chivkeeb,
  thiab kuv yog tus uas yuav nyob thaum kawg.

  5“Cov neeg uas nyob tej tebchaws deb pom tej haujlwm
  uas kuv ua tas los lawm, lawv ntshai tshee hnyo.
  Yog li ntawd, lawv thiaj sib sau tuaj ua ke.
  6Txhua tus nyias pab nyias tej kwvtij zejzog
  thiab hais rau lawv tej kwvtij hais tias,
   ‘Ua siab loj tsis txhob ntshai.’
  7Tus kws txua ntoo txhawb tus kws
   nchuav kub zog hais tias,
  ‘Zoo kawg li!’ Tus uas muab rauj
   ntaus tej mlom
  kom du ntaug lees txhawb tus uas
   muab ntsia los ntsia lub zog.
  Lawv hais tias, ‘Ham tau zoo kawg li’,
  thiab lawv muab ntsia hlau ntsia tus mlom ntawd
   rau ntawm nws qhov chaw.

  8“Tiamsis nej cov Yixalayees uas yog kuv cov tubtxib,
  Yakhauj tus uas kuv tau xaiv tseg,
  thiab yog kuv tus phoojywg
   Anplahas cov xeebntxwv;
  9nej yog cov uas kuv tau coj puag tim
   qab ntuj kawg rov los
  thiab hu nej puag tim plaub ceg
   kaum ntuj uas deb kawg nkaus los.
  Kuv hais rau nej hais tias, ‘Nej yog kuv cov tubtxib,’
  kuv twb xaiv nej cia lawm thiab kuv
   tsis tso nej tseg ib zaug li;
  10nej tsis txhob ntshai, rau qhov kuv
   nrog nraim nej,
  kuv yog nej tus Vajtswv, nej tsis
   txhob poob siab;
  Kuv yuav pab nej thiab txhawb kom nej muaj zog,
   kuv sab tes xis yuav puag rawv nej.

  11“Cov neeg uas chim rau nej, lawv yuav swb
   thiab raug txajmuag;
  cov neeg uas tawmtsam nej, lawv
   yuav puastsuaj thiab tuag tas.
  12Nej mus nrhiav cov neeg uas tawmtsam nej,
   tiamsis nej tsis ntsib lawv;
  cov neeg uas ua rog rau nej, lawv
   yuav puastsuaj thiab tuag tas.
  13Kuv yog tus TSWV, nej tus Vajtswv;
   kuv yeej tuav rawv nej sab tes xis,
  thiab kuv hais rau nej hais tias, ‘Tsis
   txhob ntshai kuv yuav pab nej!’ ”

  14Tus TSWV hais tias,
  “Cov Yixalayees uas yog Yakhauj cov xeebntxwv!
  Kuv yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv,
  kuv yuav pab nej thiab txhiv kom nej dim.
  15Kuv yuav ua kom nej zoo ib yam li lub tshuab zom nplej
  uas hniav tshiab thiab ntse zuag plias.
  Nej yuav ntaus tej hauv roob thiab
   muab tsoo kom tawg ntsoog ntxaws,
  thiab nej yuav muab tej ncov roob
   tsoo kom ua hmoov tas.
  16Nej yuav tsuab lawv w rau saum
   nruab ntug,
  cua yuav muab lawv ntsawj ya mus
   povtseg,
  thiab cua daj cua dub yuav muab lawv ntsawj ya ri niab.
  Thiab nej yuav zoo siab heev, rau
   qhov kuv yog nej tus Vajtswv;
  nej yuav qhuas kuv uas yog cov Yixalayees
   tus Vajtswv uas dawbhuv.

  17“Thaum kuv haivneeg uas pluag
   thiab txomnyem tuaj nrhiav dej haus,
  thaum lawv nqhis dej qa qhuav qhawv lawm,
  kuv uas yog tus TSWV mam li teb lawv tej lus thov,
  kuv uas yog cov Yixalayees tus
   Vajtswv tsis tso lawv tseg li.
  18Kuv yuav ua kom muaj dej txhawv saum tej roob qhua
   thiab ua kom dej txhawv hauv tej hav.
  Kuv yuav ua rau tej tiaj suabpuam
   kom muaj pasdej txhua qhov.
  19Kuv yuav ua kom ntoo thuv, ntoo
   akaxias, ntoo lwgzaj thiab ntoo ntseej,
  tuaj taus saum tej roob mojsab qhua
   uas qhuav nkig nkuav.
  Kuv yuav ua kom tiaj suabpuam ciaj zoov nujtxeeg,
  ntoo thuv, ntoo ciab thiab ntoo roj
   yuav tuaj ua ke.
  20Cia neeg ntiajteb pom thiab paub hais tias
   kuv yog tus TSWV uas ua tej no.
  Lawv thiaj yuav paub hais tias haivneeg
  Yixalayees tus Vajtswv dawbhuv yog tus uas tsim tej no.”

Tus TSWV Thuam Tej Vajtswv Cuav

  21Tus TSWV uas yog Yakhauj tus Vajtswv hais tias,
  “Cia li tuaj hais nej rooj plaub thiab coj nej lub tswvyim
  uas txawj sib cav tshaj plaws nrog nej tuaj ntawm no!
  22Cia lawv coj lawv tej mlom tuaj,
  thiab kom tej mlom ntawd qhia rau
   peb saib yuav muaj dabtsi tshwmsim thiab.
  Qhia tej xwmtxheej puag thaum ub rau peb saib yog dabtsi,
  peb thiaj paub tej ntawd, thiab peb
   thiaj paub hais tias lawv tawm qhov twg los;
  lossis qhia tej yam uas yuav tshwmsim los
   yav tom ntej rau peb.
  23Qhia kom peb paub saib yuav muaj dabtsi tshwmsim los
  yav tom ntej no kom peb thiaj paub hais tias
   nej yog vajtswv tiag!
  Ua tej yam zoo lossis tej yam phem
   kom peb ntshai thiab yoob tas saib!
  24Nej tsis tseemceeb dabtsi,
  thiab tej uas nej ua los tsis muaj
   qabhau;
  cov neeg uas xaiv nej ua lawv tej
   vajtswv mas vuabtsuab kawg li.

  25“Kuv twb xaiv ib tug neeg uas nyob
   sab Hnubtuaj tseg lawm,
  kuv yuav coj nws pem sab qaumteb tuaj tua nej.
  Nws yuav tsuj cov nomtswv ib yam li tsuj tej hmoov av,
  thiab zoo li tus puab laujkaub tsuj
   tej av nplaum.
  26Leejtwg qhia zaj no thaum ub lawm
   peb thiaj paub
  lossis qhia ua ntej peb thiaj hais tau
   hais tias, ‘Nws hais yog lawm’?
  Nej tsis muaj ib tug twg hais txog zaj no,
  tsis muaj leejtwg hnov nej piav ib los
   hlo li.
  27Kuv yog tus TSWV, kuv twb qhia tej xov zoo
   rau lub nroog Xi-oos lawm;
  Kuv txib ib tug xa xov mus qhia lub
   nroog Yeluxalees hais tias,
  ‘Koj cov pejxeem tabtom los lawm!
   Lawv tabtom los tsev!’
  28Thaum kuv ntsia cov mlom ntawd,
   lawv hais tsis tau lus;
  tsis muaj ib tug twg teb tau tej lus uas kuv nug hlo li.
  29Tagnrho cov mlom no tsis muaj
   qabhau kiag li;
  lawv ua tsis tau ib yam dabtsi, cov mlom ntawd
   tsis muaj zog thiab tsis muaj hwjchim.”