41

Vajtswv yuav pab Yixayee

1“Cov tebchaws uas nyob
   ntawm ntug hiavtxwv 'e,
   cia li nyob twjywm mloog kuv hais.
  Cia ib tsoom tebchaws
   cuab lawv lub zog dua tshiab,
   cia lawv txav los ze thiab cia lawv hais.
  Peb cia li ua ke txav los ze
   lub chaw txiav txim.

  2“Leejtwg txhob ib tug tawm
   sab hnub tuaj tuaj
   uas kov yeej txhua kauj ruam?
  Nws muab ib tsoom tebchaws
   cob rau tus ntawd
   thiab tsuj tej vajntxwv rau hauv xib taws.
  Nws rab ntaj ua rau lawv
   zoo yam nkaus li tej hmoov av,
  thiab nws rab hneev ua rau lawv zoo li
   tej quav nyab uas cua ntsawj ya mus.
  3Nws raws lawv
   thiab hla dhau plaws tso siab plhuav,
  taug txojkev uas nws txhais kotaw
   tsis tau tsuj dua.
  4Leejtwg tau ua tej no thiab ua kom tiav,
   yog hu txhua tiam neeg
   txij thaum chiv keeb los?
  Kuv uas yog Yawmsaub ua,
   kuv yeej nyob thawj tiam neeg
  thiab nyob tiam kawg.
   Kuv yog tus ntawd ntag.”
  5Tej tebchaws ntawm ntug hiavtxwv
   twb pom lawm kuj ntshai,
  thiab thoob qab ntuj kawg
   kuj ntshai tshee hnyo.
   Lawv txav los ze thiab tuaj ua ke lawm.
  6Txhua tus pab nws kwvtij zej zog,
   thiab hais rau nws cov kwvtij tias,
   “Cia li ua siab tuab.”
  7Tus Kws txawj txhua yam
   txhawb tus Kws ntaus kub lub zog,
  tus uas xuas rauj ntaus kom du
   kuj txhawb tus uas
   ntaus ntawm lub thaiv lub zog,
  thiab hais txog qhov uas ham tias,
   “Zoo heev lawm.”
  Lawv kuj muab ntsia hlau ntsia
   tus dab mlom ntawd kom tsis txhob ua zog.
  8Yixayee, koj uas yog kuv tus qhev,
   yog Yakhauj uas kuv tau xaiv cia,
   yog kuv tus kwvluag Aplahas caj ces,
  9koj yog tus uas kuv coj tawm
   tim qab ntuj kawg los, thiab hu tawm
   hauv qhov uas deb kawg hauv ntiajteb los.
  Kuv hais rau koj tias,
   “Koj yog kuv tus qhev, kuv xaiv koj
   thiab kuv yuav tsis muab koj laim pov tseg.”
  10Koj tsis txhob ntshai,
   vim kuv nrog nraim koj,
  tsis txhob poob siab
   vim kuv yog koj tus Vajtswv.
  Kuv yuav pub zog rau koj, kuv yuav pab koj,
   kuv txhais tes uas kov yeej
   yuav tuav rawv koj.

  11“Saib maj, txhua tus uas chim heev rau koj
   yuav raug txaj muag thiab poob ntsej muag,
  cov uas tawm tsam koj
   yuav ploj thiab puam tsuaj mus.
  12Koj yuav nrhiav cov uas tawm tsam koj
   los koj yuav tsis pom li lawm,
   cov uas ua rog rau koj yuav ploj yaj ntshis.
  13Rau qhov kuv uas yog
   koj tus Vajtswv Yawmsaub tuav rawv
   koj txhais tes xis cia,
  kuv yog tus uas hais rau koj tias,
   Tsis txhob ntshai, kuv yuav pab koj.”
  14Yawmsaub hais tias,
   “Tus nyuag kas Yakhauj 'e,
  tus nyuag Yixayee 'e,
   tsis txhob ntshai, kuv yuav pab koj.
  Tus uas txhiv koj
   yog Yixayee tug Tswv uas Dawb Huv.
  15Saib maj, kuv yuav muab koj ua
   lub thob log tshiab ntaus qoob
   uas ntse thiab muaj hniav.
  Koj yuav ntaus thiab tsoo tej roob,
   thiab ua rau tej pov roob
   zoo li npluag qoob.
  16Koj yuav ntxuaj thiab cua yuav ntsawj
   ya tag mus, cua daj cua dub
   yuav ua kom ri sua.
  Koj yuav zoo siab xyiv fab
   rau hauv Yawmsaub,
  koj yuav khav txog
   tus Dawb Huv hauv cov Yixayee.

  17“Thaum cov neeg pluag
   thiab cov uas txom nyem
   nrhiav dej tiamsis tsis muaj,
  lawv tus nplaig qhuav qhawv
   vim yog nqhis heev,
  kuv uas yog Yawmsaub yuav teb lawv,
   kuv uas yog Yixayee tus Vajtswv
   yuav tsis tso lawv tseg.
  18Kuv yuav ua dej ntws saum tej roob
   do hau los thiab ua dej txhawv hauv tej hav.
  Kuv yuav muab tebchaws moj sab qhua
   ua pas dej, thiab muab tej teb qhua
   ua qhov dej txhawv.
  19Kuv yuav ua kom tebchaws moj sab qhua
   tuaj ntoo ciab thiab ntoo kub twg
   thiab txiv ntoo roj thiab ntoo aulib,
  kuv yuav ua rau ntuj nrag teb do
   tuaj ntoo ciab nplooj suab
   thiab ntoo seb thiab ntoo thuv tuaj ua ke,
  20neeg thiaj yuav pom thiab paub,
   lawv yuav xav txog thiab nkag siab tias
  Yawmsaub txhais tes ua tej no,
   tus Dawb Huv hauv cov Yixayee tsim tej no.”

Yawmsaub thuam tej dab

  21Yawmsaub hais tias,
   “Nej cia li teev nej tej lus kom.”
  Yakhauj tus vajntxwv hais tias,
   “Cia li coj nej tej keeb puam tuaj.
  22Cia lawv coj tej dab ntawd tuaj qhia rau peb
   paub tias yuav muaj dabtsi tshwm los.
  Thiab qhia peb paub tias tej uas
   muaj yav thaum ub los lawd yog dabtsi,
  peb thiaj tshuaj saib thiab paub tias
   tej ntawd yuav zoo li cas rau thaum kawg.
  Lossis piav rau peb mloog txog
   tej uas yuav muaj tshwm los.
  23Cia li qhia rau peb paub tias
   yav tom ntej yuav muaj dabtsi tshwm los,
   peb thiaj paub tias nej yog timtswv tiag.
  Cia li ua zoo lossis ua phem,
   xwv peb thiaj li poob siab thiab ntshai.
  24Saib maj, nej twb peem tsis tsheej dabtsi li,
   thiab tej uas nej ua tsis muaj qabhau li,
   cov uas xaiv yuav nej kuj qias vuab tsuab.

  25“Kuv twb txhob ib tug tuaj sab ped tuaj
   mas nws tuaj lawm,
  nws tawm sab hnub tuaj tuaj
   thiab tuav kuv lub npe.
  Nws yuav tsuj pes ntiag cov thawj
   ib yam li tsuj hmoov zeb sib,
  ib yam li tus Kws puab laujkaub
   tsuj cov av nplaum.
  26Leejtwg qhia txij thaum chiv keeb los
   rau peb paub,
  thiab qhia ua ntej lawm
   peb thiaj hais tau tias,
   ‘Nws hais tseeb tiag?’
  Tsis muaj leejtwg qhia,
   tsis muaj leejtwg tshaj tawm,
   tsis muaj leejtwg hnov nej tej lus.
  27Kuv yog thawj tug uas qhia rau Xi‑oo
   tias, ‘Lawv tuaj lawm,’
  thiab tso tus uas xa xov zoo
   tuaj rau hauv Yeluxalees.
  28Tiamsis thaum kuv tsa muag ntsia
   tej dab ntawd, tsis muaj ib tug li,
  tej dab ntawd tsis muaj ib tug ua tau
   lub chaw sablaj uas yuav teb kuv
   rau thaum kuv nug.
  29Saib maj, tej dab ntawd puavleej
   yog cuav xwb,
   tej uas lawv ua tsis muaj qabhau li,
  tej dab mlom uas nchuav ntawd
   kuj yog ib nthwv cua ntsawj do xwb.”