7

Cov Lus uas Hais rau Vajntxwv Ahas

1Thaum Yauthas tus tub Ahas uas yog Uxiyas tus xeebntxwv ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas, lub tebchaws tau sawv rog. Lexees uas ua vajntxwv kav lub tebchaws Xilias, thiab Lemaliyas tus tub Npekas uas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yixalayees tau tuaj tua lub nroog Yeluxalees, tiamsis lawv txeeb tsis tau.
2Thaum muaj neeg mus qhia rau Daviv cov xeebntxwv paub hais tias, cov Xilias tau tuaj tsuam yeej rau hauv cheebtsam Efalayees lawm, Ahas thiab nws cov pejxeem lub siab tshee laim dais ib yam li cua ntsawj tej nplooj ntoo hauv hav zoov.
3Tus TSWV hais rau Yaxayas hais tias, “Koj coj koj tus tub Se-ayasus, neb mus cuag vajntxwv Ahas. Neb yuav ntsib nws ntawm ntu kev uas cov neeg raus ntaub nyob ntawm tus kwjdeg uas los pem lub pasdej theem saud los xaus nkaus. 4Hais kom nws ceevfaj, tsis txhob ua lub siab ywjfab ywjfwj, tsis txhob ntshai lossis nyuaj siab hlo li. Rau qhov Vajntxwv Lexees thiab nws cov pejxeem Xilias thiab Vajntxwv Pekas uas yog Lemaliyas tus tub txojkev npautaws tsuas zoo li ob yav nyuag tw taws uas ncho ncho pa lawm xwb. 5Vim cov Xilias tau tuaj nrog cov Yixalayees thiab lawv tus vajntxwv ntxeev siab tawmtsam koj, lawv hais tias, 6cia peb mus tua lub tebchaws Yudas thiab ua kom lub tebchaws ntawd ntshai, thiab peb cia li txeeb lub tebchaws ntawd los ua peb tug, thiab muab Tanpees tus tub tsa ua vajntxwv kav lub tebchaws ntawd.
7“Tiamsis tus TSWV uas yog Vajtswv hais tias tej xwm no yuav tsis tshwmsim ib zaug li. 8Vim li cas? Rau qhov cov Xilias tsis muaj zog npaum li lub tuamceeb nroog Damaxes, thiab lub nroog Damaxes tsis muaj zog npaum li Vajntxwv Lexees. Tshuav rau caum tsib xyoo lawm xwb, haivneeg Yixalayees yuav tawg ua sab ua sua tas tsis tsheej ib haivneeg lawm. 9Thiab cov Yixalayees lub taubhau yog lub nroog Xamalis, thiab Xamalis lub taubhau yog Lemaliyas tus tub.
 “Yog koj kev ntseeg tsis ruaj tsis khov, koj yuav nyob tsis ruaj tsis khov ib yam nkaus.”

Lub Cim uas Qhia txog Emanu-ees

10Tus TSWV hais dua ib zaj ntxiv rau Ahas hais tias, 11“Cia li thov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv ua ib yam cim kom tshwmsim rau koj pom. Yam ntawd tawm puag hauv tubtuag teb qhov uas tob tshaj plaws lossis tawm puag saum qaum ntuj qhov uas siab tshaj plaws tuaj.” 12Tiamsis Ahas teb hais tias, “Kuv yuav tsis thov ib yam cim dabtsi, thiab kuv yuav tsis kam sim tus TSWV siab.”
13Yaxayas teb hais tias, “Vajntxwv Daviv cov xeebntxwv, nimno nej cia li mloog kuv hais. Qhov uas nej ua rau neeg tsiv siab, lawv thiaj ua tsis taus siab ntev, tseem tsis tau txaus nej siab thiab los? Nej thiaj ua kom Vajtswv tsiv siab thiab ua tsis tau siab ntev rau nej thiab puas yog? 14Yog li ntawd, Vajtswv yuav ua ib yam cim tseemceeb rau nej pom raws li tau hais los no. Ib tug nkauj xwb yuav xeeb tub thiab yuav yug tau ib tug metub, nws yuav muab tis npe hu ua ‘Emanu-ees.’ 15Nws yuav haus mis nyuj thiab noj zib ntab thaum nws paub tab lawm, nws tsis nyiam ua qhov phem tiamsis nws nyiam ua qhov zoo xwb. 16Thaum tus metub ntawd paub tab lawm, nws tsis nyiam ua qhov phem, tiamsis nws nyiam ua qhov zoo xwb; ob tug vajntxwv uas ua nruj ua tsiv rau koj ntshai ntawd ob lub tebchaws yuav nyob nphob xuav tseg.
17“Tus TSWV yuav coj kev txomnyem lwj siab los rau koj, koj cov pejxeem thiab koj txiv tsevneeg. Thaum ntawd nej yuav raug kev txomnyem heev, tseem txomnyem tshaj thaum cov Yixalayees faib tebchaws tawm ntawm cov Yudas uas nws coj tus vajntxwv kav cov Axilias tuaj tua nej.
18“Hnub ntawd, tus TSWV yuav xuav hu cov neeg Iziv kom sau nthwv tuaj ib yam li yoov ya tim ntug dej Niles tuaj, thiab hu cov neeg Axilias sau nthwv hauv lawv lub tebchaws tuaj ib yam li ntab tsiv. 19Lawv yuav tuaj sib sau ua npoj ntws rau hauv tej voshav, tej toj ntxhab, hauv tej kis pobzeb ntawm tej roob zeb thiab lawv yuav nyob puv nkaus ntawm tej hav pos thiab tej nras puamkhab.
20“Hnub ntawd, tus TSWV yuav ntiav ib tug txiav plaubhau tim tus dej Efalates sab hnubtuaj tuaj; tus txiav plaubhau ntawd yog cov Axilias tus vajntxwv ntag; nws yuav chais nej cov plaubhau, nej cov hwjtxwv thiab nej tej plaub thoob plaws ibce.
21“Hnub ntawd, ib tug xyuas nyuj thiab ob tug maum tshis xwb los yeej yuav cawm tau tus tswv teb txojsia; 22tus xyuas nyuj thiab ob tug maum tshis ntawd yuav muaj kua mis ntau heev thiab nws yuav muaj txaus noj txaus haus. Cov neeg uas seem nyob hauv lub tebchaws yuav muaj mis nyuj thiab zib ntab noj haus tsis tas li.
23“Hnub ntawd, tej vaj txiv hmab zoo heev uas muaj ib txhiab tsob txiv hmab, ib tsob twg ntaus nqi ib txhiab daim nyiaj los yuav muab tso tseg rau hmab pos thiab ntoo pos laum kom tuag tas. 24Neeg yuav nqa hneevnti thiab xubvos mus plob tua tsiaj hauv tej vaj ntawd. Rau qhov hmab pos thiab ntoo pos tuaj puv nkaus hauv lub tebchaws ntawd. 25Thiab hmab pos yuav tuaj puv nkaus saum tej pov roob uas zoo ua teb cog qoob cog loo, thiab tsis muaj leejtwg yuav txeem tau mus rau hauv li. Yuav ua chaw rau tej nyuj thiab tej yaj mus noj zaub lawm xwb.”