21

Ua Yogtoog Pom Lub Nroog Npanpiloos Poob

1Zaj lus uas hais ntsig txog cov Npanpiloos tej kev puastsuaj tawm hauv lub tebchaws uas txaus ntshai heev tuaj ib yam li cov khaub zeeg cua ntsawj hla tiaj suabpuam tuaj. 2Tej xwmtxheej phem uas kuv ua yogtoog pom ntawd, yog pom cov neeg ntxeev siab tawm mus tsim kev kub ntxhov thiab cov neeg tubsab tawm mus nyiag luag.
 Cov Elames, cia li tawm mus ua rog los mas! Cov Medias, cia li tawm mus vij luag tej nroog los mas! Kuv yuav ua kom tej suab quaj suab qw uas cov Npanpiloos ua ntawd ntsiag mus.
3Thaum kuv ua yogtoog pom zaj no, kuv ntshai kawg thiab ua rau kuv mob npaum nkaus li tus pojniam mob plab yug menyuam ntag. 4Kuv taubhau kiv heev, thiab kuv ntshai ua ibce tshee hnyo. Kuv tos ib hnub tsaus ntuj tsis muaj dabtsi ua rau kuv cia siab tsuas yog kev txhawj ntshai xwb. 5Nyob rau hauv zaj yogtoog muaj ib rooj mov uas twb npaj tiav lawm; luag muab cov ntaub tuab nthuav pua rau cov qhua zaum. Thaum lawv tabtom noj haus, tamsim ntawd txawm muaj lus samhwm tuaj hais tias, “Cov nomtswv, cia li npaj nej cov thaiv hniav ntaj!”
6Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Cia li tso ib tug txivneej mus saib, thiab cia nws qhia tej uas nws pom rau nej. 7Yog hais tias nws pom cov txivneej caij nees ib nkawm quas ib nkawm, thiab cov txivneej uas caij neesluav thiab caij ntxhuav tuaj mas nws yuav tsum ua tib zoo saib kom tseeb tseeb.”
8Tus fajxwm hu los hais tias, “Kuv tus tswv, kuv tau sawv saum qhov chaw fajxwm saib tas hnub tas hmo.”
9Saib maj! Cov txivneej uas caij nees ib nkawm quas ib nkawm tuaj lawm lauj! Lawv teb hais tias, “Lub nroog Npanpiloos twb poob lawm! Tej vajtswv uas lawv pe poob rau hauv av thiab tawg tas lawm.”
10Kuv haivneeg Yixalayees, nej raug ntaus ib yam li ntaus nplej, tiamsis nimno kuv yuav qhia rau nej paub txog tej xov zoo uas kuv hnov los ntawm tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus.

Cov Lus uas Hais rau Lub Nroog Edoos

11Ntawm no yog zaj lus uas hais txog lub nroog Eloos.
 Muaj ib tug neeg hu tom Xe-iles tuaj rau kuv hais tias, “Tus fajxwm, tshuav ntev li cas mam kaj ntug? Qhia rau kuv saib thaum twg mam kaj ntug?”
12Kuv teb hais tias, “Twb kaj ntug lawm, tiamsis twb yuav rov tsaus ntuj dua. Yog koj xav rov nug ntxiv, cia li hu rov tuaj thiab nug los tau.”

Cov Lus uas Hais rau Cov Alanpias

13Ntawm no yog zaj lus uas hais txog cov Alanpias.
 Cov neeg Dedas, nej taug kev tsheej pab los so rau ntawm cov Alanpias tej roob mojsab qhua,
14muab dej rau cov neeg uas tuaj nrhiav dej ntawm nej haus. Nej cov neeg uas nyob hauv tebchaws Temas, muab zaub mov rau cov neeg tawgrog noj. 15Vim lawv khiav kom dim ntawm tej hniav ntaj hniav riam uas yuav tua lawv, thiab khiav ntawm tej hneevnti uas nta tos yuav tua lawv thiab ntawm tej kev tsov kev rog.
16Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Tshuav ib xyoo ib yam li luag ntiav tub zog lawm xwb, mas cov Kedas lub meejmom uas loj yuav dhau mus. 17Cov Kedas uas txawj tua hneevnti thiab siab tawv, tsuas tshuav qee leej seem lawm xwb. Kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv, kuv hais tej lus no.”