21

Yug Ixaj

1Tus TSWV foom koob hmoov rau Xalas raws li tej lus uas nws tau cog tseg lawm, 2Xalas thiaj xeeb tub thiab yug tau ib tug tub rau Anplahas thaum uas Anplahas laus heev lawm. Tus tub no yug raws li lub caij uas Vajtswv teem tseg cia lawm. 3Anplahas thiaj tis tus tub ntawd lub npe hu ua Ixaj, 4ces thaum Ixaj hnubnyoog muaj yim hnub, Anplahas thiaj muab nws ua kevcai txiav tawv, raws li Vajtswv tau samhwm tseg lawm. 5Anplahas hnubnyoog muaj ib puas xyoo rau thaum yug Ixaj. 6Xalas thiaj hais tias, “Vajtswv tau muab txojkev zoo siab thiab lub ntsejmuag luag ntxhi rau kuv. Txhua tus uas hnov zaj no lawv puavleej zoo siab nrog kuv luag.” 7Xalas hais ntxiv tias, “Leejtwg tseem yuav hais tau rau Anplahas hais tias, Xalas tseem tu taus menyuam thiab los? Txawm li ntawd los kuv twb yug tau ib tug tub rau Anplahas thaum nws hnubnyoog laus heev lawm.”
8Tus tub ntawd loj hlob zoo, thiab hnub uas nws tseg taus mis lawm, Anplahas thiaj ua ib rooj noj haus loj heev.

Ntiab Hankas thiab Yisamayees Khiav

9Muaj ib hnub Hankas tus uas yog neeg Iziv, tus tub Yisamayees uas nws yug rau Anplahas, tabtom ua si nrog Xalas tus tub Ixaj. 10Xalas pom li ntawd nws thiaj mus hais rau Anplahas hais tias, “Cia li ntiab tus ntxhais qhev no thiab nws tus tub khiav mus. Tsis tsimnyog cia tus pojniam no tus tub tau koj tej qubtxeeg qubteg ib yam hlo li, tsuas yog kuv tus tub Ixaj xwb thiaj tsimnyog tau.” 11Zaj no ua rau Anplahas ntxhov siab kawg li, rau qhov Yisamayees los yog nws tus tub ib yam nkaus thiab. 12Tiamsis Vajtswv hais rau Anplahas hais tias, “Koj tsis txhob ntxhov siab txog tus tub thiab tus ntxhais qhev Hankas no hlo li. Cia li ua raws li Xalas hais rau koj, rau qhov koj yuav muaj xeebntxwv coob los ntawm Ixaj raws li kuv tau coglus tseg rau koj lawm. 13Kuv tseem yuav pub rau tus ntxhais qhev ntawd tus tub kom muaj tub coob heev, thiab lawv yuav ua tau ib haivneeg. Nws los yeej yog koj tus tub ib yam nkaus.”
14Hnub tom qab thaum sawv ntxov Anplahas ntim zaub tim mov thiab muab ib hnab tawv dej rau Hankas kwv saum xubpwg. Anplahas tsaws hlo tus tub rau Hankas ris nraum nraubqaum thiab ntiab nkawd khiav tawm mus. Hankas thiaj ua ib siab mus thiab ncig mus ncig los tom tiaj suabpuam Npesenpas. 15Thaum dej tas lawm, nws thiaj muab tus menyuam tso rau hauv ib koog ntoo 16thiab nws mus zaum nrug deb kwvyees li ib ncua hneev. Nws txawm xav hais tias, “Kuv tsis xav saib kuv tus tub tu siav li.” Thaum nws mus zaum ntawd, nws txawm tsa suab hlo quaj.
17Vajtswv hnov tus menyuam ntawd lub suab quaj, thiab Vajtswv tus timtswv thiaj hais saum ntuj tuaj rau Hankas hais tias, “Hankas, koj ntxhov siab ua dabtsi? Tsis txhob ntshai. Vajtswv twb hnov koj tus tub lub suab quaj lawm. 18Cia li sawv tsees mus, thiab tsaws hlo nws puag ua tib zoo ntxias nws. Kuv yuav pub kom nws muaj xeebntxwv huamvam coob mus ua tau ib haivneeg.” 19Ces tus TSWV thiaj qhib Hankas lub qhovmuag, thiab nws pom ib lub qhovtshij. Nws thiaj mus daus dej ntim puv nkaus rau hauv lub hnab tawv thiab muab tau mentsis rau tus tub haus. 20Vajtswv yeej nrog nraim tus tub ntawm mus txog thaum nws loj hlob lawm, nws nyob hauv lub tiaj suabpuam Palas, thiab nws yog ib tug uas txawj tua nqaij heev. 21Nws niam mus yuav tau cov neeg Iziv ib tug ntxhais los rau nws ua pojniam.

Anplahas thiab Anpimelej Sib Coglus

22Thaum lub sijhawm ntawd Vajntxwv Anpimelej nrog Fikaules, tus uas yog tus thawj saib nws cov tubrog tuaj, thiab hais rau Anplahas hais tias, “Vajtswv yeej nrog nraim koj nyob thiab pab koj ua txhua yam huv tibsi. 23Yog li ntawd, kuv thov coglus tseg tabmeeg Vajtswv hais tias, koj yuav tsis dag kuv, kuv tej menyuam lossis kuv tej xeebntxwv hlo li. Kuv twb yeej ua zoo rau koj lawm, yog li ntawd, koj yuav tsum tau coglus ua zoo rau kuv thiab lub tebchaws uas koj nyob no.”
24Anplahas teb hais tias, “Kuv txaus siab coglus li ntawd ntag.”
25Anplahas yws rau Anpimelej txog lub qhovtshij uas Anpimelej cov tubtxib tuaj txeeb tau lawm. 26Anpimelej teb hais tias, “Kuv tsis paub hais tias yog leejtwg txeeb. Koj yeej tsis tau qhia zaj no rau kuv li, yog thawj zaug uas kuv tau hnov koj piav txog zaj no xwb.” 27Anplahas muab tus puav yaj thiab nyuj pub rau Anpimelej, ces nkawd thiaj sib coglus. 28Anplahas muab xya tus menyuam yaj cais tawm hauv nws pab tsiaj, 29thiab Anpimelej nug nws hais tias, “Vim li cas koj ua li ntawd?”
30Anplahas teb hais tias, “Cia li txais yuav xya tus menyuam yaj no mus. Qhov uas kuv ua li no, yog ua kom koj nrog lees paub hais tias, kuv yog tus khawb lub qhovtshij no ntag.” 31Yog li ntawd, thiaj hu qhov chaw ntawd ua Npesenpas, rau qhov nkawd tau sib coglus rau ntawm thaj chaw ntawd.
32Tom qab uas nkawd coglus nyob ntawm Npesenpas tas lawm, Anpimelej thiab Fikaules thiaj rov qab mus rau tebchaws Filitees lawm. 33Ces Anplahas txawm cog ib tsob ntoo tamalis rau ntawm thaj chaw Npesenpas ntawd thiab pehawm tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj sia nyob mus ibtxhis. 34Anplahas nyob hauv tebchaws Filitees tau ntev heev.