21

Yug Yiha

1Yawmsaub foom koob hmoov rau Xala raws li nws twb hais tseg lawm, thiab Yawmsaub ua rau Xala raws li nws cog lus cia. 2Xala thiaj xeeb tub thiab yug tau ib tug tub rau Aplahas rau thaum Aplahas laus heev thiab yog lub sijhawm uas Vajtswv tau hais rau nws lawm. 3Aplahas tis npe rau tus tub uas Xala yug rau nws hu ua Yiha. 4Thiab Aplahas muab nws tus tub Yiha ua kevcai txiav rau thaum uas nws muaj yim hnub lawm, raws li Vajtswv tau kom nws ua. 5Aplahas muaj ib puas xyoo rau thaum yug Yiha rau nws. 6Mas Xala hais tias, “Vajtswv ua rau kuv luag zoo siab. Txhua tus uas tau hnov yuav nrog kuv luag thiab.” 7Thiab Xala hais tias, “Leejtwg yuav hais tau rau Aplahas tias Xala yuav pub mis rau menyuam noj? Tiamsis kuv yug tau ib tug tub rau nws rau thaum nws laus heev lawm.”

Muab Haka thiab Yisama‑ee ntiab khiav

8Tus metub ntawd kuj hlob thiab tseg mis lawm. Aplahas npaj ib rooj noj loj rau hnub uas Yiha tseg mis. 9Tiamsis Xala pom Haka uas yog neeg Iyi tus tub uas yug rau Aplahas luag luag nws tus tub. 10Xala thiaj hais rau Aplahas tias, “Cia li muab tus nkauj qhev no thiab nws tus tub ntiab khiav mus, rau qhov tsis kheev tus nkauj qhev no tus tub nrog kuv tus tub Yiha txais qub txeeg qub teg.” 11Qhov no ua rau Aplahas nyuaj siab vim yog saib rau nws tus tub Yisama‑ee. 12Tiamsis Vajtswv hais rau Aplahas tias, “Tsis txhob nyuaj siab rau tus menyuam thiab koj tus nkauj qhev. Xala hais li cas rau koj cia li ua li ntawd, rau qhov koj caj ces yuav yog tshwm ntawm Yiha mus. 13Tus nkauj qhev tus tub ntawd kuv yuav pub ua tau ib haiv neeg thiab vim nws yog koj li noob.” 14Aplahas thiaj sawv ntxov tsees muab ncuav thiab ib hnab dej tsaws rau Haka ris saum xub pwg, thiab xa nws nrog tus menyuam ua ke tawm mus. Nws thiaj tawm mus thiab mus mus los los hauv tebchaws moj sab qhua Npe‑awsenpa.
15Thaum hnab dej ntawd tag lawm Haka txawm muab tus menyuam tso rau hauv qab ib tsob ntoo. 16Ces nws txawm mus zaum rau ib cag kwvlam deb li tua ib hnee, vim nws hais tias, “Kuv tsis xav pom kuv tus menyuam tu siav.” Thaum nws tseem zaum qhov ntawd, nws tsa suab quaj. 17Vajtswv hnov tus metub ntawd lub suab, mas Vajtswv tus tubtxib saum ntuj hu saum ntuj tuaj rau Haka tias, “Koj ua li cas lawm? Koj tsis txhob ntshai rau qhov Vajtswv twb hnov tus metub lub suab ntawm qhov chaw uas nws nyob lawm. 18Cia li sawv tsees mus tsa tus metub tuav rawv nws txhais tes, rau qhov kuv yuav pub kom nws ua ib haiv neeg loj.” 19Mas Vajtswv qheb Haka lub qhov muag nws txawm pom ib lub qhov dej. Nws thiaj mus ntim dej puv nkaus lub hnab thiab muab rau tus metub haus. 20Vajtswv nrog nraim tus metub nws thiaj kheev hlob. Nws nyob rau hauv tebchaws moj sab qhua thiab ua tus uas txawj tua hneev. 21Nws nyob hauv tebchaws moj sab qhua Palas. Nws niam yuav ib tug pojniam hauv Iyi tebchaws los rau nws.

Aplahas thiab Anpimelej sib cog lus

22Thaum ntawd vajntxwv Anpimelej thiab Fikhau uas yog Anpimelej tus thawj tub rog hais rau Aplahas tias, “Vajtswv nrog nraim koj rau txhua yam uas koj ua. 23Vim li no mas nimno cia li tuav Vajtswv lub npe cog lus twv rau kuv ntawm no tias koj yuav tsis ntxeev ntxias kuv thiab kuv tej tub ki thiab kuv caj ces, thiab kuv tau ua zoo li cas rau koj lawm, koj yuav ua ib yam li ntawd rau kuv thiab rau lub tebchaws uas koj txeev ua qhua nyob no.” 24Aplahas thiaj hais tias, “Kuv cog lus twv li ntawd.”
25Thaum Aplahas yws rau Anpimelej hais txog lub qhov dej uas Anpimelej cov tub qhe muab txeeb lawm, 26Anpimelej hais tias, “Kuv tsis paub tias leejtwg ua li no. Koj tsis tau hais rau kuv, kuv yeej tsis tau hnov txog hnub no.” 27Aplahas thiaj coj yaj thiab nyuj tuaj pub rau Anpimelej, mas ob tug thiaj sib cog lus. 28Aplahas thiaj cais xya tus xyuas yaj tawm ntawm pab yaj. 29Anpimelej hais rau Aplahas tias, “Xya tus xyuas yaj uas koj muab cais rau ib cag ntawd yog dabtsi?” 30Aplahas hais tias, “Xya tus xyuas yaj ntawd, thov koj cia li txais ntawm kuv txhais tes, xwv koj thiaj ua tau timkhawv rau kuv tias kuv tau khawb lub qhov dej no.”
31Vim li no thiaj hu lub chaw ntawd tias Npe‑awsenpa rau qhov ob tog tau cog lus twv tseg qhov chaw ntawd. 32Ob tug thiaj cog lus tseg li ntawd rau ntawm Npe‑awsenpa. Mas Anpimelej thiab Fikhau uas yog tus thawj rog kuj rov qab mus rau hauv cov Filixatee lub tebchaws lawm. 33Aplahas cog ib tsob nyuag ntoo tamalis rau ntawm Npe‑awsenpa, thiab tuav Yawmsaub uas yog Vajtswv muaj txojsia nyob ib txhis lub npe thov qhov ntawd. 34Mas Aplahas ua qhua nyob hauv cov Filixatee lub tebchaws tau ntau hnub.