27

Ixaj Foom Koob Hmoov rau Yakhauj

1Nimno Ixaj laus heev thiab qhovmuag tsis pom kev lawm. Nws tso neeg mus hu nws tus tub hlob Exaus los thiab nws hais tias, “Metub!”
 Exaus teb hais tias, “Txiv, kuv nyob ntawm no.”
2Ixaj hais tias, “Koj pom hais tias kuv twb laus heev thiab kuv yuav tuag hnub twg los tsis paub li. 3Nqa koj rab hneevnti thiab koj cov xub, mus yos tom havzoov thiab tua nqaij nruab nrag los rau kuv noj. 4Ua ib pluag mov qab uas kuv nyiam, thiab nqa los rau kuv noj. Tom qab uas kuv noj tas lawm, kuv yuav foom koob hmoov rau koj zaum kawg ua ntej kuv tuag.”
5Thaum Ixaj tabtom hais rau Exaus ntawd, Lenpekas txawm hnov. Yog li ntawd, thaum Exaus tawm mus yos tua nqaij lawm, 6Lenpekas txawm hais rau Yakhauj hais tias, “Kuv hnov koj txiv hais rau Exaus hais tias, 7‘Koj cia li mus yos tua nqaij thiab ua ib pluag mov qab los rau kuv noj. Tom qab uas noj npluag mov ntawd tas lawm, kuv yuav foom koob hmoov rau koj tabmeeg tus TSWV ua ntej kuv tuag.’ 8Tamsim no ntag lauj, metub, koj cia li mloog kuv hais thiab ua raws li kuv qhia. 9Koj mus nram pab tsiaj thiab ntes ob tug menyuam tshis uas rog los rau kuv, kuv yuav muab ob tug tshis ntawd tua ua ib pluag nqaij qab heev uas koj txiv nyiam heev rau koj txiv noj. 10Koj nqa mus rau koj txiv noj, thiab nws yuav foom nws tej koob hmoov rau koj ua ntej nws tuag.”
11Tiamsis Yakhauj hais rau nws niam tias, “Koj yeej paub hais tias Exaus yog neeg tuaj plaub, tiamsis kuv tej tawv nqaij dulug xwb. 12Nyob tsam kuv txiv cev tes plhws kuv, ces nws paub hais tias yog kuv dag nws, kuv ua li no kom kuv tau koob hmoov tiamsis ntshai kuv yuav tau nws lo lus foom tsis zoo xwb.”
13Nws niam teb hais tias, “Kuv tub, txhua yam uas koj txiv foom tsis zoo cia poob rau kuv ris huv tibsi, cia li ua raws li kuv twb hais rau koj lawm, mus ntes ob tug menyuam tshis los rau kuv.” 14Yog li ntawd, Yakhauj thiaj mus ntes tau ob tug menyuam tshis cab los rau nws niam, ces leej niam thiaj muab tua ua ib pluag nqaij qab heev uas nws txiv nyiam noj. 15Ces Lenpekas txawm mus muab Exaus uas yog nws tus tub hlob cev ris tsho zoo tshaj plaws uas nws khaws cia los rau Yakhauj hnav. 16Lenpekas thiaj muab ob daim tawv tshis los qhwv Yakhauj ob txhais cajnpab thiab qhwv Yakhauj lub cajdab qhov tsis tuaj plaub. 17Ces Lenpekas txawm muab cov nqaij uas qab ntawd, thiab cov mov uas nws ua tau lawm, rau nws tus tub Yakhauj.
18Ces Yakhauj txawm nqa mus rau nws txiv thiab hais tias, “Txiv!”
 Ixaj teb hais tias, “Koj hais dabtsi, koj yog kuv ob tug tub tus twg?”
19Yakhauj teb hais tias, “Kuv yog Exaus, koj tus tub hlob ntag, kuv twb ua nqaij siav tas raws li koj tau hais rau kuv lawm. Koj cia li sawv los thiab noj tej nqaij uas kuv nqa los rau koj, thiab foom koj tej koob hmoov rau kuv.”
20Ixaj nug hais tias, “Metub koj mus yos qhov twg, koj yuav tua tau nqaij los sai ua luaj li?”
 Yakhauj teb hais tias, “Tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv pab kuv, kuv thiaj mus nrhiav tau sai.”
21Ixaj hais rau Yakhauj hais tias, “Koj cia li txav los rau ntawm kuv no, kuv yuav cev tes plhws koj, saib koj puas yog Exaus tiag los tsis yog?” 22Yakhauj thiaj txav zog mus rau ntawm nws txiv, Ixaj thiaj cev tes tuaj plhws Yakhauj thiab hais tias, “Koj lub suab hais lus zoo li Yakhauj lub, tiamsis koj ob txhais npab zoo li Exaus ob txhais.” 23Nws tsis paub Yakhauj lawm rau qhov Yakhauj ob txhais npab tuaj plaub npws loo zoo li Exaus ob txhais thiab. Nws twb yuav foom koob hmoov rau Yakhauj, 24tiamsis nws tseem rov nug dua ntxiv hais tias, “Koj yog Exaus tiag los?”
 Yakhauj teb hais tias, “Kuv yog Exaus tiag.”
25Ixaj hais tias, “Tsaws cov nqaij los rau kuv noj. Thaum kuv noj tas lawm, kuv mam li foom kuv tej koob hmoov rau koj.” Yakhauj thiaj tsaws hlo tsum mov los rau nws txiv noj thiab tseem ce cawv los rau nws txiv haus huv tibsi. 26Ces Ixaj hais rau Yakhauj hais tias, “Metub, koj cia li txav los ze thiab nwj kuv.” 27Thaum Yakhauj txav zog los nwj Ixaj, Ixaj hnia Yakhauj lub tsho tsw Exaus tus ntxhiab, nws thiaj foom koob hmoov rau Yakhauj. Nws hais tias, “Kuv tus tub no tus ntxhiab tsw ib yam li thaj teb uas tus TSWV twb foom koob hmoov rau lawm tus ntxhiab ntag. 28Thov Vajtswv tso lwg saum ntuj los rau koj tej teb kom zoo qoobloo heev! Thov nws pub rau koj tej nplej, tej txiv hmab kom ntsu heev! 29Thov kom txhua haivneeg tau los ua koj tubtxib, thiab thov kom tej pejxeem txhos caug ntua pe koj. Thov kom koj tau ua tus kav tagnrho koj tsoom kwvtij, thov kom koj niam cov xeebntxwv txhos caug pe koj. Thov kom cov uas tsawm foom koj raug foom tsis zoo, thiab thov kom cov uas foom koob hmoov rau koj tau txais koob hmoov zoo.”

Exaus Thov Ixaj Foom Koob Hmoov rau Nws

30Ixaj foom koob hmoov tagnrho xwb, Yakhauj tawm plaws lawm, ces Yakhauj tus tijlaug Exaus uas mus yos tua nqaij, txawm los txog ntua. 31Nws muab cov nqaij ntawd ua tau qab heev thiab nqa mus rau nws txiv. Nws hais tias, “Txiv, koj cia li sawv los thiab noj tej nqaij uas kuv mus tua tau thiab ua nqa los rau koj, koj yuav foom koj tej koob hmoov rau kuv.”
32Ixaj nug hais tias, “Koj yog leejtwg?”
 Exaus teb hais tias, “Kuv yog koj tus tub hlob, Exaus ntag.”
33Ixaj poob siab nthav thiab ua ibce tshee hnyo, ces nws thiaj nug hais tias, “Es tus puagta tua tau nqaij los ua rau kuv noj tas lawm, ho yog leejtwg? Kuv noj tagnrho ces koj txawm los txog ntua ntag. Kuv twb foom kuv tej koob hmoov uas yog zaum kawg rau nws, thiab nws yeej tau txoj koob hmoov ntawd mus ibtxhis li lawm.”
34Thaum Exaus hnov dheev li ntawd, nws mob siab heev tsa hlo suab quaj thiab hais tias, “Txiv, koj cia li foom koob hmoov rau kuv ib yam nkaus thiab los mas!”
35Ixaj teb hais tias, “Koj tus kwv twb los dag kuv. Mas nws twb tau koj tej koob hmoov lawm.”
36Exaus hais tias, “Zaum no yog zaum ob uas nws txhav kuv tug. Nws lub npe yeej phim hu ua Yakhauj lawm tiag! Nws twb txeeb kuv lub meejmom uas yog tijlaug lawm, nimno nws tseem txhav kuv tej koob hmoov lawm thiab. Koj txawm tsis tshuav koob hmoov seem rau kuv li los?”
37Ixaj teb hais tias, “Kuv twb tsa nws los ua nom ua tswv kav koj, thiab kuv twb foom kom nws cov kwvtij tau los ua nws tubtxib huv tibsi lawm. Kuv tau foom koob hmoov kom nws muaj qoobloo thiab txiv hmab nplua mias. Metub, nimno kuv tsis tshuav ib yam dabtsi yuav foom rau koj ntxiv li lawm!”
38Exaus rov taij nws txiv hais tias, “Txiv, koj tej lus koob lus hmoov tsuas muaj npaum ntawd xwb los? Thov foom koob hmoov rau kuv thiab los mas!” Nws rov quaj dua.
39Ces Ixaj hais rau Exaus hais tias,
  “Koj yuav nyob lub tebchaws uas tsis zoo qoob,
  Thiab tsis muaj dej nag yug koj tej qoobloo.
  40Koj yuav nrhiav noj nrhiav haus ntawm koj rab ntaj,
   tiamsis koj yuav ua koj tus kwv qhev.
  Yog thaum twg koj ntxeev siab rau nws,
  koj thiaj li dim ntawm nws kev tswjhwm.”
41Exaus txawm ntxub Yakhauj heev, rau qhov nws txiv foom koob hmoov rau Yakhauj lawm. Nws xav hais tias, “Kuv txiv hnub tuag twb los ze lawm, thaum dua nws lawm, kuv yuav muab Yakhauj tua povtseg.”
42Tiamsis thaum Lenpekas hnov hais tias Exaus tuav tswvyim li ntawd, nws thiaj mus hais rau Yakhauj hais tias, “Koj tus tijlaug Exaus tuav tswvyim yuav tua koj povtseg pauj qhov uas koj ua rau nws. 43Metub, tamsim no koj cia li ua li kuv hais. Koj kavtsij sawbsim khiav mus nrog kuv tus nus Lanpas nyob tim lub nroog Halas, 44thiab nrog nws nyob ib ntu, kom koj tus tijlaug tej kev chim xam, 45thiab nws tsis nco qab txog tej uas koj ua rau nws lawm tso. Ces kuv mam nrhiav neeg tuaj tos koj rov qab los. Vim li cas kuv yuav ua tib hnub ploj kuv ob tug tub li?”

Ixaj Tso Yakhauj Mus Nrog Lanpas Nyob

46Lenpekas hais rau Ixaj hais tias, “Kuv dhuav Exaus ob tug pojniam uas yog cov neeg Hitis ntawd heev lawm. Yog Yakhauj tseem mus yuav cov neeg Hitis no ib tug ntxhais los ua pojniam thiab, ces ntshai kuv yeem tuag mus zoo dua.”