49

Yakhauj Ntuas Nws Cov Tub Thaum Kawg

1Yakhauj hu tagnrho nws cov tub los cuag nws thiab hais rau lawv hais tias, “Nej sawvdaws los nyob ua ib pawg rau ntawm no, kuv yuav piav tej xwmtxheej uas yuav tshwm los rau nej lub neej yav tom ntej no rau nej mloog:

  2“Yakhauj cov tub, nej sau zog los ua ib pawg
   thiab mloog kuv hais.
  Cia li mloog nej txiv Yixalayees tej lus ntuas.

  3“Kuv tus tub hlob Lunpees, koj yog kuv lub zog
  Thiab yog kuv thawj cov roj ntshav thaum kuv tseem hluas,
  Yog tus uas muaj siab tawv thiab muaj zog
   tshaj plaws kuv cov tub huv tibsi.
  4Koj nyob tsis tswm yam nkaus dej ntas,
  Thiab koj tsis yog tus uas tseemceeb npaum cov,
  Rau qhov koj nce txaj mus nrog kuv tug niam yau pw,
  thiab koj ua tsis huv rau koj txiv lub txaj lawm.

  5“Xime-oos thiab Levis yog ob tug kwvtij.
  Nkawd siv ntaj siv riam mus txob tau plaub tau ntug.
  6Kuv yuav tsis koom nrog nkawd sablaj,
  lossis tsis koom nrog nkawd ua pab ua pawg,
  Rau qhov nkawd tua neeg thaum nkawd chim siab,
  Thiab nkawd pheej muab tej nyuj txo leeg raws ua si.
  7Nkawd tej kev ua nruj ua tsiv yuav raug
  lus foom tsis zoo, rau qhov nkawd tsis muaj kev hlub,
  Thiab nkawd txojkev nruj tsiv thiaj raug foom tsis zoo.
  Kuv yuav ua kom nkawd tawg khiav mus nyob thoob plaws
   lub tebchaws Yixalayees.
  Nkawd yuav tawg khiav mus nrog cov Yixalayees
   nyob sib xyaws ntxaws.

  8“Yudas, koj cov tijlaug yuav qhuas koj,
  Koj yuav tuav rawv koj cov yeebncuab cajdab.
  Koj cov kwvtij yuav qhau cev hlo pe koj ntawm koj xubntiag.
  9Yudas zoo nkaus li tus menyuam tsov ntxhuav,
  Nws tom tsiaj noj thiab rov qab los rau ntawm nws lub qhovtsua,
   qhau cev hlo pw xyab luas.
  Tsis muaj leejtwg muaj cuabkav mus tsa nws.
  10Yudas yuav tuav rawv vajntxwv tus cwj,
  thiab nws cov xeebntxwv yog cov tswj teb kav chaw
  mus txog thaum tus muaj hwjchim los kav txhua haivneeg
  yuav nqa khoom tuaj pub rau nws,
  lawv hwm nws thiab mloog nws lus.
  11Nws muab nws tus menyuam
  neesluav khi kiag rau ntawm tsob txiv hmab,
  Yog tsob txiv hmab uas zoo thiab txi ncw tshaj plaws li,
  Nws muab tej kua txiv hmab uas liab cuag ntshav
   los ntxhua nws tej khaubncaws.
  12Nws ob lub qhovmuag nce ntshav
  liab ploog twb yog vim haus cawv txiv hmab,
  nws tej hniav dawb paug twb yog nws haus kua mis.

  13“Xenpuloos yuav nyob ntawm ntug hiavtxwv.
  Nws sab ntug dej yuav ua qhov chaw nres nkoj,
  Nws ciam dej ciam av yuav dav mus ti nkaus
   lub nroog Xidoos.

  14“Ixakhas yog tus neesluav uas muaj zog heev,
   nws qhau cev cug nra.
  15Tiamsis nws pom lub chaw so zoo nkauj
  kawg nkaus thiab lub tebchaws uas nyob kaj siab lug.
  Yog li ntawd, nws thiaj cug nraubqaum tos
  thauj nra thiab zoo siab hlo ua haujlwm hnyav
   ib yam li tus qhev.

  16“Das yuav tau ua tug thawj kav nws cov pejxeem.
  Lawv yuav zoo ib yam li lwm xeem Yixalayees thiab.
  17Das yog tus nab uas nyob rawv ntawm ntug kev,
  tus nab muaj taug uas zov rawv ntawm ntug kev,
  tos rawv tom nees lujtaws, kom tus neeg uas caij
  poob dhia dhau plaws rov tom qab.

  18“Tus TSWV, kuv niaj hnub tos koj txojkev cawm dim.

  19“Khas yuav raug tej tubsab muab hlua nplawm,
  Tiamsis nws yuav tig tau rov qab los caum Tubsab.

  20“Aseles tej teb yuav zoo qoobloo heev,
  Nws yuav npaj tej zaub mov uas zoo rau vajntxwv noj.

  21“Nathalis yog tus maum muaslwj uas dhia ywj siab ywj ntsws,
  Nws yug tau tej tus menyuam muaslwj zoo nkauj ntxim hlub heev.

  22“Yauxej yog tsob ntoo uas cog rau ntawm ntug dej,
  Txi txiv ncw ceg nthuav dauv niab
  dhau tej ntsa lajkab rau sab nraud.
  23Nws cov yeebncuab sib zog ntsos ntaus
  thiab nqa lawv tej hneevnti thiab xub vos caum nws qab.
  24Tiamsis nws rab hneevnti tseem nyob ruaj khov kho,
  Thiab nws ob txhais npab muaj zog heev
  los ntawm Yakhauj tus Vajtswv lub hwjchim
  uas loj kawg nkaus los ntawm tus Tswv Yug Yaj
  thiab tus Tsomkwm cov Yixalayees.
  25Twb yog koj txiv tus Vajtswv ua tus pab koj ntag,
  Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   nws foom koob hmoov rau koj,
  Tso koob hmoov nrog nag los saum ntuj los
  Thiab muaj dej puv hauv nruab tivtxwv
   tuaj rau saum npoo av no,
  Tau koob hmoov los ntawm niam plab thiab niam mis.
  26Koj txiv tej koob hmoov muaj nqis tshaj
  tej hauv roob uas ibtxwm nyob thaum ub los lawm
   tej koob hmoov,
  zoo dua tej kev kaj siab lug uas los
  ntawm tej hauv roob uas nyob mus ibtxhis.
  Thov kom tej koob hmoov no nyob rawv saum Yauxej taubhau,
  Nyob rawv saum tus uas raug cais ntawm nws
   cov tijlaug mus lawm lub hauvpliaj.

  27“Npeenyamees zoo ib yam li tus hma uas tsiv heev.
  Nws niaj tagkis thiab niaj hmo tom tau tsiaj los noj.”

28Cov neeg uas hais tas los saum no, yog kaum ob xeem Yixalayees, thiab yog tej lus uas lawv txiv hais rau lawv thaum nws foom koob hmoov tseg rau lawv, nws foom koob hmoov kom tsimnyog rau nws txhua tus tub.

Yakhauj Tuag thiab Coj Nws Mus Faus

29Yakhauj hais rau nws cov tub hais tias, “Nimno kuv yuav tso nej tseg mus nrog kuv cov neeg uas tuag ua ntej lawm nyob. Thaum kuv tuag lawm, nej yuav tsum kwv kuv mus faus nrog kuv cov yawgkoob hauv lub qhovtsua uas nyob hauv Efaloos uas yog tus neeg Hitis thaj teb 30uas nyob hauv Makhepelas ze rau ntawm Males sab hnubtuaj hauv tebchaws Kana-as. Anplahas yuav lub qhovtsua thiab thaj teb no ntawm Efaloos los ua chaw faus tuag. 31Qhov chaw no yog qhov uas lawv faus Anplahas thiab Xalas uas yog nws tus pojniam; qhov chaw no yog qhov uas lawv faus Ixaj thiab Lenpekas uas yog nws tus pojniam; thiab yog qhov chaw uas kuv faus Le-as rau hauv lawm. 32Thaj teb thiab lub qhovtsua no yog yuav ntawm cov neeg Hitis los. Nej coj kuv mus faus rau hauv.” 33Thaum Yakhauj qhia txhua yam rau nws cov tub tas lawm, nws rov qhau cev pw thiab tu siav nrho lawm.