34

Dinas Raug Yuam

1Muaj ib hnub Yakhauj thiab Le-as nkawd tus ntxhais Dinas, txawm tawm mus xyuas cov neeg Kana-as tej pojniam. 2Hamaules uas yog neeg Hivis uas yog tus thawj saib cheebtsam ntawd, thaum nws tus tub Sekhees pom Dinas, nws txawm tuaj coj Dinas mus thiab muab Dinas yuam. 3Rau qhov Sekhees pom Dinas zoo nkauj heev, nws thiaj ua zaj ua ntxeev ntxias kom tau Dinas yuav. 4Sekhees thiaj hais rau nws txiv tias, “Txiv, kuv xav kom koj mus yuav tus ntxhais ntawd los ua kuv tus pojniam.”
5Yakhauj paub hais tias, nws tus ntxhais raug kev txajmuag, tiamsis vim nws cov tub mus yug tsiaj rau nram teb lawm, nws thiaj tsis hais ib yam dabtsi mus txog thaum nws cov tub los tsev txhij. 6Hamaules uas yog Sekhees txiv thiaj tuaj thov Yakhauj, 7tom thawj thaum Yakhauj cov tub rov nram teb los txog tsev. Thaum lawv hnov dheev txog zaj no, ua rau lawv mob siab thiab chim heev, rau qhov uas Sekhees tau ua saib tsis tau cov Yixalayees uas yog nws muab Yakhauj tus ntxhais yuam li ntawd. 8Hamaules hais rau Yakhauj hais tias, “Kuv tus tub Sekhees nyiam koj tus ntxhais heev li lawm, thov cia nws yuav koj tus ntxhais ua nws tus pojniam. 9Thov cia peb los sib coglus, kom nej thiab peb haivneeg thiaj muaj kev txis tshoob txis kos rau peb tej menyuam. 10Ces nej thiaj tau nrog peb nyob hauv peb lub tebchaws no, nej yuav nyob thaj chaw twg los nyob ntawm nej nyiam, tso kev ua lag ua luam, thiab muaj ntiag tug kom ywjpheej rau nej.”
11Ces Sekhees hais rau Dinas txiv thiab nws cov nus hais tias, “Thov nej ua zoo rau kuv, thiab kuv yuav muab txhua yam uas nej xav tau rau nej. 12Thov qhia yam uas nej xav yuav rau kuv, thiab cia li hais nqi tshoob kom ntau npaum li nej xav sau, nej xav kom them npaum twg los kuv yuav them npaum ntawd rau nej, tsuav yog nej kam muab nej tus muam rau kuv yuav ua pojniam xwb.”
13Vim qhov uas Sekhees tau ua rau lawv tus muam Dinas raug kev txajmuag, Yakhauj cov tub thiaj teb dag ntsuav rau Sekhees thiab Hamaules nkawd. 14Lawv hais rau Sekhees hais tias, “Peb tsis pom zoo cia peb tus muam mus yuav ib tug txivneej twg uas tsis tau ua kevcai txiav tawv li, yog ua li ntawd mas rhuav peb ntsejmuag heev. 15Tsuas muaj ib qho uas nej ua raws li peb ua xwb, nej txhua tus txivneej yuav tsum tau ua kevcai txiav tawv ib yam li peb ua huv tibsi. 16Ces peb thiaj paub nrog nej ua tshoob ua kos. Peb thiaj yuav nrog nej nyob tau ua ke thiab peb thiaj yuav nrog nej ua tau ib haivneeg. 17Tiamsis yog nej tsis lees ua raws li peb hais thiab ua kevcai txiav, peb yuav coj peb tus muam los thiab khiav tawm hauv lub tebchaws no mus.”
18Hamaules thiab nws tus tub Sekhees pom zoo yuav raws li lawv hais ntawd, 19ces tus tub hluas txawm maj nroos ua raws li lawv tau hais ntawd, rau qhov nws nyiam Yakhauj tus ntxhais heev. Sekhees kuj yog ib tug uas muaj meejmom hauv nws tsevneeg.
20Hamaules thiab nws tus tub Sekhees thiaj mus rau ntawm qhov chaw sablaj uas nyob ntawm roojvag nroog thiab hais rau cov pejxeem hauv lub nroog hais tias: 21“Cov neeg no nrog peb sib raug zoo heev, cia lawv nrog peb nyob hauv lub tebchaws no thiab cia lawv mus los ywj siab. Lub tebchaws los kuj dav txaus lawv nyob thiab. Cia peb tej tub mus yuav lawv tej ntxhais thiab lawv tej tub tuaj yuav peb tej ntxhais. 22Lawv yeej zoo siab nrog peb nyob thiab nrog peb koom ua ib haivneeg, tiamsis muaj ib txoj kevcai uas peb yuav tsum tau ua, yog peb txhua tus txivneej yuav tsum tau ua kevcai txiav tawv li lawv. 23Nej puas xav tau lawv tej tsiaj txhu thiab tej khoom uas yog lawv li los ua peb tug? Yog nej xav tau, peb cia li lees yuav lawv txoj kevcai thiab cia lawv nrog peb nyob.” 24Tagnrho cov pejxeem sawvdaws puavleej pom zoo yuav thiab ua raws li Hamaules thiab Sekhees hais ntawd, txhua tus txivneej thiaj ua kevcai txiav tawv tagnrho.
25Tau peb hnub tom qab uas cov txivneej ua kevcai txiav tawv ntawd tej nqaij tseem mob, Yakhauj ob tug tub: Xime-oos thiab Levis uas yog Dinas ob tug nus, txawm nqa nkawd ob rab ntaj nyiag kev twjywm mus rau hauv nroog, thiab muab cov txivneej hauv tua tuag tas, 26nrog rau Hamaules thiab nws tus tub Sekhees huv tibsi. Ces nkawd thiaj coj Dinas hauv Sekhees lub tsev tawm los lawm. 27Tom qab uas Xime-oos thiab Levis nkawd muab cov neeg ntawd tua tuag tas lawm, Yakhauj cov tub tseem mus huab lub nroog, ua pauj qhov uas lawv tus muam raug txajmuag ntawd. 28Lawv cab tagnrho tej tsiaj txhu, nyuj, neesluav thiab muab txhua yam khoom uas nyob hauv nroog thiab hauv tej teb nqa huv tibsi mus lawm. 29Lawv coj txhua yam uas muaj nqis, ntes tej pojniam thiab menyuam, thiab nqa txhua yam uas nyob hauv lawv tej vajtse huv tibsi lawm thiab.
30Yakhauj hais rau Xime-oos thiab Levis hais tias, “Neb ua rau kuv tau kev ntxhov siab lawm, tamsim no cov neeg Kana-as, cov neeg Pelixes thiab cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no yuav ntxub kuv heev. Kuv tsis muaj neeg coob, yog lawv sib sau tuaj tawmtsam thiab tua kuv, mas peb tsevneeg yuav raug kev puastsuaj tas li.”
31Tiamsis nkawd teb hais tias, “Yuav cia Sekhees coj wb tus muam mus deev li tus niamntiav los?”