42

Yauxej Cov Tijlaug Mus Yuav Mov Nram Tebchaws Iziv

1Thaum Yakhauj hnov hais tias, nyob nram tebchaws Iziv muaj nplej ntau, nws thiaj hais rau nws cov tub hais tias, “Vim li cas nej nyob hlwb hluav tsis ua ib yam dabtsi li? 2Kuv hnov hais tias, nyob nram tebchaws Iziv muaj mov ntau, nej cia li mus yuav mov los rau peb noj, cawm kom peb tsis txhob tuag tshaib.” 3Yog li ntawd, Yauxej cov tijlaug kaum leej thiaj mus yuav mov nram tebchaws Iziv, 4tiamsis Yakhauj tsis tso Yauxej tus kwv Npeenyamees nrog cov tijlaug mus, rau qhov Yakhauj ntshai nyob tsam muaj tej xwmtxheej phem los raug Npeenyamees thiab.
5Yakhauj cov tub nrog luag lwm pab neeg mus yuav mov nram tebchaws Iziv thiab, rau qhov muaj kev tshaib nqhis nyob hauv tebchaws Kana-as. 6Yauxej uas yog tus tswj lub tebchaws Iziv, nws ua tus muag mov rau txhua haivneeg uas nyob thoob plaws txhua lub tebchaws. Yog li ntawd, Yauxej cov tijlaug thiaj tuaj thiab txhos caug ntua pe ntawm nws xubntiag nyo hau ua ntsejmuag ti nkaus hauv av. 7Thaum Yauxej pom dheev nws cov tijlaug, nws tseem nco tau lawv, tiamsis nws txhob txwm ua tus tsis paub lawv li. Nws nug lawv tshawv tsawv hais tias, “Nej tuaj qhov twg tuaj?”
 Lawv teb hais tias, “Peb tuaj pem tebchaws Kana-as tuaj yuav mov noj.”
8Yauxej tseem nco tau nws cov tijlaug, tiamsis lawv nco tsis tau nws lawm. 9Yauxej nco txog ob zaj npau suav uas nws ua hais txog lawv ntawd thiab nws hais rau lawv tias, “Nej yog cov neeg uas tuaj soj xyuas peb lub tebchaws saib qhov twg yog qhov tsis muaj zog xwb los sav!”
10Lawv teb hais tias, “Tus tswv, tsis yog peb tuaj ua li koj hais ko, peb yog koj cov tub qhe, peb tuaj ntawm no, yog peb tuaj thov yuav mov ntawm koj coj mus noj xwb. 11Tus tswv, peb cov no puavleej yog kwvtij. Peb sawvdaws yog neeg ncaj ncees, peb tsis yog neeg tuaj soj xyuas tebchaws.”
12Yauxej hais rau lawv tias, “Yeej tsis yog li nej hais, yog nej tuaj soj xyuas peb lub tebchaws saib qhov twg yog qhov tsis muaj zog xwb ntag.” 13Lawv hais tias, “Tus tswv, peb muaj kaum ob leeg kwvtij, peb puavleej yog tib leeg txiv yug nyob hauv tebchaws Kana-as. Peb ib tug kwv yau tuag lawm, thiab peb tshuav tus kwv ntxawg nrog peb txiv nyob pem tsev.”
14Yauxej teb hais tias, “Yeej yog li kuv hais tiag lauj, nej tuaj soj xyuas peb lub tebchaws xwb li. 15Kuv yuav sim nej, kuv thov coglus rau ntawm Falaus lub npe hais tias: yog nej tsis coj nej tus kwv ntxawg tuaj ntawm no, mas kuv yuav tsis tso nej mus tsev li. 16Nej cov ib tug yuav tsum mus coj nej tus kwv tuaj. Dua li cov mas yuav tsum coj mus kaw, mus txog thaum nej cov lus no muaj tseeb raws li nej hais ntawd tso. Falaus kav rawv peb, yog tsis muaj tseeb li nej hais, ces yog nej tuaj soj xyuas peb lub tebchaws xwb ntag.” 17Yauxej thiaj coj lawv mus kaw rau hauv tsev lojcuj tau peb hnub.
18Hnub peb Yauxej thiaj hais rau lawv tias, “Kuv yog ib tug neeg uas hwm Vajtswv, yog nej ua tau yam no, mas nej thiaj li yuav dim txim. 19Yog hais tias nej yeej yog neeg ncaj ncees tiag, cia nej cov no ib tug nyob hauv lub tsev lojcuj no, dua li cov, nej cia li thauj tej mov uas nej yuav tau lawm mus cawm nej tej pojniam menyuam uas yuav tuag tshaib tso. 20Ces nej mam li coj nej tus kwv ntxawg tuaj rau kuv. Ua li no thiaj li yog muaj tseeb raws li tej lus uas nej tau hais lawm, thiab kuv thiaj yuav tsis tua nej povtseg.”
 Lawv pom zoo ua raws li Yauxej hais.
21Thiab lawv sib tham zom zaws hais tias, “Tseeb lawm lauj, nimno peb raug tej kev txomnyem no los twb yog vim peb tau ua txhaum rau peb tus kwv lawm. Peb twb pom nws raug kev txomnyem loj heev thaum nws thov kom peb pab, tiamsis peb tsis pab nws li. Twb yog vim li no ntag nimno peb thiaj raug kev txomnyem.”
22Lunpees hais tias, “Kuv twb yeej hais rau nej tias, tsis txhob ua phem rau nws, tiamsis nej tsis mloog kuv hais. Nej paub lawm los tsis paub, nimno lub txim nphau los raug peb lawm lauj.” 23Yauxej totaub tej lus uas lawv hais huv tibsi, tiamsis lawv tsis paub hais tias Yauxej paub lawv tej lus, rau qhov thaum Yauxej nrog lawv tham, nws kom neeg txhais lus xwb. 24Yauxej tawm ntawm lawv mus nkaum rau ib qhov thiab quaj; thaum nws tauv taus kua muag lawm, nws rov los muab Xime-oos khi kiag tabmeeg lawv.

Yauxej Cov Tijlaug Rov Mus Tsev

25Yauxej hais kom cov tub qhe muab nplej ntim rau hauv nws cov tijlaug tej hnab kom puv nkaus, muab lawv tej nyiaj ntsaws rov rau hauv lawv tej hnab, thiab ntim su huv tibsi rau lawv tau noj taug kev mus tsev. Cov tub qhe ua tej no tiav log raws li Yauxej hais. 26Ces cov tijlaug tsaws tej nplej uas lawv yuav ntawd rau saum lawv cov neesluav nraubqaum, thiab lawv txawm sawv kev los tsev lawm. 27Thaum lawv los so ib hmos ntawm ib tog kev, muaj ib tug txawm qhib nws lub ncauj hnab muab nplej los rau nws tus neesluav noj, ua ciav nws cov nyiaj tseem nyob ntawm nws lub ncauj hnab. 28Nws thiaj hais rau nws cov kwvtij hais tias, “Ua li cas kuv cov nyiaj tseem nyob hauv kuv lub hnab no!” Lawv poob siab thiab ntshai kawg li, lawv thiaj sib nug zom zaws hais tias, “Vajtswv ua dabtsi li no rau peb?”
29Thaum lawv rov los txog ntawm lawv txiv Yakhauj uas nyob hauv tebchaws Kana-as lawm, lawv piav txhua yam xwmtxheej uas lawv mus ntsib rau lawv txiv mloog hais tias, 30“Tus nom uas kav lub tebchaws Iziv hais lus nyaum kawg rau peb thiab liam hais tias peb yog cov neeg uas xav mus soj xyuas nws lub tebchaws xwb. 31Peb teb hais tias, ‘Peb yog neeg ncaj ncees, peb tsis yog cov neeg mus soj xyuas tebchaws. 32Peb cov kwvtij muaj kaum ob leeg, peb puavleej yog tib leeg txiv yug xwb. Muaj ib tug tuag lawm, nimno tshuav ib tug kwv ntxawg nrog peb txiv nyob pem tebchaws Kana-as.’ 33Tus nom ntawd teb hais tias, ‘Yog nej xav kom kuv ntseeg hais tias, nej yog neeg ncaj ncees, mas nej yuav tsum ua li no: Nej cov no ib tug yuav tsum tau nrog kuv nyob, dua li cov cia thauj nplej rov mus rau nej cov pojniam menyuam uas yuav tuag tshaib tau noj. 34Coj nej tus kwv ntxawg tuaj rau kuv. Kuv thiaj ntseeg hais tias nej yog neeg ncaj ncees, tsis yog neeg tuaj soj xyuas tebchaws, kuv thiaj yuav tso nej tus tijlaug rov rau nej, mas nej thiaj tau nyob hauv lub tebchaws no ua lag ua luam.’ ”
35Thaum lawv muab lawv cov hnab nplej hliv, lawv pom lawv cov nyiaj, nyias cov nyob hauv nyias lub hnab nplej, mas thaum uas lawv thiab lawv txiv Yakhauj pom cov nyiaj ntawd, ua rau lawv ntshai kawg li. 36Lawv txiv hais rau lawv tias, “Nej xav ua kom kuv cov tub tsis tshuav ib tug nrog kuv nyob li los? Yauxej los tuag lawm, Xime-oos los raug ntes mus kaw lawm, nimno nej tseem yuav coj Npeenyamees mus thiab. Kuv yog tus uas raug kev nyuaj siab tshaj plaws huv tibsi!”
37Lunpees hais rau nws txiv hais tias, “Yog kuv tseem tsis coj Npeenyamees rov los rau koj, ces koj cia li muab kuv ob tug tub tua huv tibsi povtseg. Tso nws rau kuv ua tus saib, kuv yeej yuav coj nws rov qab los xwb.”
38Tiamsis Yakhauj hais tias, “Kuv tsis kam tso kuv tus tub ntxawg nrog koj mus, rau qhov nws tus tijlaug tuag lawm, tshuav nws ib leeg xwb. Nyob tsam ho muaj xwm rau nws tom tej tog kev. Kuv laus heev lawm, yog kuv tseem pheej raug tej kev quaj ntsuag uas nej ua rau kuv ntawd, ntshai kuv yuav cia li txhawm chim tuag li!”