37

Yauxej Thiab Nws Cov Tijlaug

1Yakhauj tseem nyob hauv tebchaws Kana-as uas nws txiv ibtxwm nyob thaum ub los lawm, 2zaj no yog hais txog Yakhauj tsevneeg lub neej.
 Yauxej yog ib tug tub hluas uas hnubnyoog muaj kaum xya xyoo, nws mus yug yaj thiab tshis nrog nws cov tijlaug uas yog Npilehas thiab Xilepas uas yog nws txiv ob tug niamyau cov tub. Yauxej pheej coj tej yam tsis zoo uas nws cov tijlaug ua los piav qhia rau nws txiv mloog.
3Tagnrho Yakhauj cov tub, mas Yakhauj hlub Yauxej tshaj cov huv tibsi, rau qhov nws muaj Yauxej thaum uas nws laus heev lawm. Nws xaws tau ib lub tsho ntev rau Yauxej hnav. 4Thaum Yauxej cov tijlaug pom hais tias, lawv txiv hlub Yauxej tshaj li hlub lawv lawm, lawv thiaj ntxub lawv tus kwv kawg nkaus li, thiab ua rau lawv tsis xav hais ib lo lus zoo rau Yauxej.
5Muaj ib zaug Yauxej txawm ua npau suav, thiab thaum nws qhia zaj npau suav ntawd rau nws cov tijlaug mloog tas, ua rau lawv yimhuab ntxub nws heev. 6Yauxej hais tias, “Kuv yuav piav kuv zaj npau suav rau nej mloog. 7Peb sawvdaws puavleej pav peb cov tes nplej hauv teb, thaum pav tau lawm, kuv tes nplej txawm sawv nres nroos. Ces nej cov tes nplej sawv los vij kuv tes thiab cia li nyo zom zaws los pe kuv tes nplej.”
8Nws cov tijlaug nug hais tias, “Koj xav hais tias, koj yuav tau ua vajntxwv kav peb no los?” Yog li ntawd, lawv thiaj yimhuab ntxub nws heev, vim zaj npau suav thiab tej lus uas nws piav rau lawv mloog ntawd.
9Ces Yauxej rov ua ib zaj npau suav dua thiab nws qhia rau nws cov tijlaug mloog hais tias, “Kuv ua dua ib zaj npau suav, kuv pom lub hnub, lub hli thiab kaum ib lub hnubqub pe kuv zom zaws.”
10Nws piav zaj npau suav no rau nws txiv mloog huv tibsi thiab, nws txiv txawm yws nws hais tias, “Ua cas koj yuav txawj ua npau suav ua luaj li? Koj xav hais tias koj niam wb thiab koj cov tijlaug, peb sawvdaws yuav tau los txhos caug pe koj no los?” 11Yauxej cov tijlaug yimhuab khib heev, tiamsis nws txiv xav ntsoov zaj npau suav ntawd rau nruab siab.

Muag Yauxej Mus Rau Tebchaws Iziv

12Muaj ib hnub Yauxej cov tijlaug mus yug lawv txiv pab tsiaj rau pem Sekhees, 13Yakhauj hais rau Yauxej hais tias, “Kuv yuav txib koj mus pem Sekhees, qhov chaw uas koj cov tijlaug yug tsiaj.”
 Yauxej teb hais tias, “Aw! Kuv mam mus!”
14Nws txiv hais rau nws hais tias, “Koj cia li mus saib, yog koj cov tijlaug noj qab nyob zoo thiab tej tsiaj los nyob txhij txhua, ces koj rov qab los qhia rau kuv paub.” Yog li ntawd, nws txiv thiaj tso nws sawv kev hauv lub Hav Henploos mus lawm.
 Yauxej mus txog pem Sekhees,
15thiab nws ncig mus ncig los ntawm roob mojsab, muaj ib tug txivneej pom nws thiab nug nws hais tias, “Koj nrhiav dabtsi?”
16Yauxej teb hais tias, “Kuv tuaj nrhiav kuv cov tijlaug uas lawv tuaj yug lawv cov tsiaj, koj puas paub lawv nyob qhov twg thov koj qhia rau kuv?”
17Tus txivneej ntawm teb hais tias, “Lawv tsis nyob ntawm no lawm. Kuv hnov lawv hais tias, lawv yuav mus rau tom lub nroog Dauthas.” Yog li ntawd, Yauxej thiaj raws cov tijlaug qab mus thiab pom lawv nyob tom Dauthas.
18Thaum Yauxej cov tijlaug pom Yauxej tuaj txog puag tim ub, coj tijlaug txawm tuavhauv tua Yauxej povtseg. 19Lawv ib leeg hais rau ib leeg hais tias, “Tus uas txawj ua npau suav ntawd tuaj lawm. 20Zaum no, peb muab nws tua povtseg thiab muab nws coj mus pov rau hauv cov qhovtshij qhuav no ib lub. Peb mam dag hais tias yog tsov tom nws lawm. Saib nws tej npau suav yuav muaj dabtsi tshwm tuaj.”
21Thaum Lunpees hnov lawv hais li ntawd, nws nrhiav tswvyim pab cawm Yauxej, nws thiaj hais tias, “Cia peb tsis txhob muab Yauxej tua povtseg. 22Peb cia li muab nws pov rau hauv lub qhovtshij uas nyob ntawm roob mojsab qhua no xwb, tsis txhob ua kom nws nqaij ntuag ntshav nrog.” Lunpees hais li no, rau qhov nws xav pab kom Yauxej dim ntawm lawv thiab tso nws rov mus cuag nws txiv. 23Thaum Yauxej tuaj txog ntawm cov tijlaug lawm, lawv txawm sau nthwv los ntes nws thiab muab nws lub tsho ntev hle hlo. 24Ces lawv txawm coj nws mus pov rau hauv lub qhovtshij uas tsis muaj dej.
25Thaum lawv tseem tabtom noj mov, lawv txawm pom ib pab neeg Yisamayees taug kev pem lub nroog Nkile-as tuaj mus rau nram tebchaws Iziv. Lawv cab ntxhuav thauj tej tshuaj tsw qab thiab txujlom mus muag. 26Yudas hais rau nws cov kwvtij hais tias, “Yog peb muab peb tus kwv tua povtseg thiab npog txojkev tua neeg no cia, peb yuav tau tus dabtsi? 27Peb muab nws muag rau cov neeg Yisamayees ntawd ntshai yuav zoo dua. Ces peb tsis txhob ua rau nws nqaij ntuag ntshav nrog, rau qhov nws yeej yog peb tug kwv thiab nrog peb koom roj koom ntshav.” Nws cov kwvtij kuj pom zoo li nws hais, 28thaum cov tub lag tub luam uas yog neeg Midias tuaj txog, cov tijlaug thiaj li rub Yauxej tawm hauv lub qhovtshij los thiab muab nws muag rau cov Yisamayees ua nees nkaum daim nyiaj. Luag thiaj coj Yauxej mus rau nram tebchaws Iziv lawm.
29Thaum Lunpees rov qab mus xauj hauv lub qhovtshij tsis pom Yauxej nyob hauv lawm, nws ntxhov siab heev thiab dua rhe nws lub tsho povtseg. 30Nws rov qab los cuag nws cov kwv thiab hais rau lawv hais tias, “Tsis pom Yauxej nyob hauv lub qhovtshij lawm, xyov kuv yuav ua li cas lauj?”
31Ces lawv txawm muab ib tug tshis tua thiab muab Yauxej lub tsho ntev mus raus rau hauv cov ntshav tshis. 32Lawv nqa lub tsho ntev ntawd mus qhia rau lawv txiv thiab hais tias, “Peb khaws tau lub tsho no. Koj sim xyuas saib puas yog koj tus tub lub tsho los tsis yog?”
33Yakhauj nco tau lub tsho ntawd zoo thiab hais tias, “Yog tiag, lub tsho no yog Yauxej lub! Tej tsiaj nyaum yeej muab kuv tus tub tom lawm tiag. Kuv tus tub Yauxej tau raug dua ua tej daim lawm lauj!” 34Yakhauj dua rhe nws lub tsho povtseg thiab muab ntaubtsaj los npua, ua kev tu siab quaj ntsuag. Nws quaj nco txog nws tus tub tau ntev loo. 35Tagnrho nws tej tub tej ntxhais puavleej los nplig nws siab, tiamsis nws yeej tsis mloog leejtwg hais thiab nws hais tias, “Kuv yuav quaj ntsuag kuv tus tub li no mus txog thaum kuv txojsia tu mus nrog nws nyob.” Yog li ntawd, nws pheej quaj nws tus tub Yauxej li.
36Thaum cov tub lag tub luam uas yog neeg Midias mus txog nram tebchaws Iziv lawm, lawv txawm muab Yauxej muag rau Pautifas uas yog Falaus ib tug thawj tubrog saib cov tubrog uas zov Falaus lub loog.