27

Yiha foom koob hmoov rau Yakhauj

1Thaum Yiha laus lawm qhov muag plooj tsis pom kev lawm, nws thiaj hu nws tus tub hlob Exau hais tias, “Tub 'e.” Exau teb tias, “Kuv nyob no 'os.” 2Yiha hais tias, “Nimno kuv laus laus li lawm. Kuv tsis paub hnub uas kuv yuav tuag. 3Koj cia li coj koj tej cuab yeej mus, coj koj raj xub thiab rab hneev tawm mus yos hav zoov tua nqaij los rau kuv. 4Cia li npaj ib pluag qab qab los rau kuv yam li kuv nyiam thiab coj los rau kuv noj, kuv thiaj foom koob hmoov rau koj ua ntej uas kuv tsis tau tuag.”
5Thaum Yiha hais tej lus ntawd rau nws tus tub Exau, Lenpekha kuj mloog twjywm thiab. Thaum Exau tawm mus tua nqaij tom hav zoov lawm, 6Lenpekha txawm hais rau nws tus tub Yakhauj tias, “Kuv hnov koj txiv hais rau koj tus tijlaug Exau tias, 7‘Cia li coj nqaij qus los rau kuv thiab npaj ib pluag qab qab rau kuv noj, kuv thiaj foom koob hmoov rau koj tab meeg Yawmsaub lub xubntiag ua ntej uas kuv tsis tau tuag.’ 8Vim li no, kuv tub 'e, koj cia li ua raws nraim li uas kuv hais rau koj. 9Cia li mus tom pab tshis ntes ob tug menyuam tshis zoo zoo los rau kuv, kuv thiaj npaj tau tej zaub mov qab yam li koj txiv nyiam rau nws. 10Ces koj nqa mus rau koj txiv noj nws thiaj foom koob hmoov rau koj ua ntej uas nws tsis tau tuag.”
11Yakhauj thiaj hais rau nws niam Lenpekha tias, “Koj sim saib maj, kuv tus tijlaug Exau tuaj plaub thoob plaws ib ce, tiamsis kuv mas ib ce du lug xwb. 12Tsam ces kuv txiv cev tes xuas kuv, mas yuav zoo li kuv dag ntxias nws, ces nws yuav foom tsis zoo rau kuv tsis yog foom zoo.” 13Nws niam hais rau nws tias, “Tub 'e, cia qhov uas raug foom tsis zoo poob rau kuv ris. Tsuav yog koj ua raws li kuv hais thiab mus ntes menyuam tshis los rau kuv xwb.” 14Yakhauj txawm mus ntes coj los rau nws niam, nws niam thiaj npaj tej zaub mov qab yam li nws txiv nyiam. 15Ces Lenpekha txawm muab nws tus tub hlob Exau tej tsoos tsho uas zoo kawg hauv tsev pub rau nws tus tub yau Yakhauj hnav. 16Nws muab ob tug menyuam tshis ntawd li tawv los qhwv Yakhauj tes thiab lub caj dab uas du lug. 17Ces nws txawm muab tej zaub mov qab qab thiab ncuav uas nws npaj ntawd rau hauv nws tus tub Yakhauj txhais tes.
18Yakhauj thiaj nkag mus rau leej txiv thiab hais tias, “Kuv txiv.” Nws hais tias, “Tub 'e, kuv nyob ntawm no, koj yog leejtwg?” 19Yakhauj hais rau leej txiv tias, “Kuv yog koj tus tub hlob Exau. Kuv twb ua raws li uas koj hais rau kuv lawm. Cia li sawv los noj tej nqaij uas kuv mus tua tau los es koj foom koob hmoov rau kuv.” 20Yiha hais rau nws tus tub tias, “Tub 'e, ua cas koj nrhiav tau sai ua luaj?” Nws teb tias, “Vim yog Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv pub kuv tua tau.” 21Mas Yiha hais rau Yakhauj tias, “Tub 'e, txav los ze ze mas kuv yuav xuas koj xwv thiaj paub tias koj yog kuv tus tub Exau tiag los tsis yog.” 22Yakhauj txawm txav mus ze nws txiv Yiha. Yiha thiaj xuas nws lub cev thiab hais tias, “Lub suab yog Yakhauj tiamsis txhais tes yog Exau li.” 23Nws tsis paub Yakhauj lawm vim ob txhais tes muaj plaub yam nkaus li nws tus tijlaug Exau txhais tes. Nws thiaj foom koob hmoov rau Yakhauj. 24Nws nug tias, “Koj yog kuv tus tub Exau tiag lov?” Nws teb tias, “Yog lauj.” 25Leej txiv thiaj hais tias, “Koj coj zaub mov los rau kuv, kuv yuav noj tej nqaij uas kuv tus tub tua tau los thiab foom koob hmoov rau koj.” Yakhauj thiaj coj los rau nws, nws thiaj noj. Yakhauj coj cawv txiv hmab rau nws, nws kuj haus. 26Mas nws txiv Yiha thiaj hais rau nws tias, “Tub 'e, txav los ze thiab nwj kuv.” 27Nws thiaj txav los ze thiab nwj leej txiv. Leej txiv hnia tus ntxhiab ntawm nws lub tsho thiab foom koob hmoov rau nws, thiab hais tias,
  “Saib maj, kuv tub tus ntxhiab
   yog tej ntxhiab nruab liaj nruab teb
   uas Yawmsaub foom koob hmoov rau.
  28Thov Vajtswv pub dej lwg
   saum ntuj los rau koj,
  thiab pub lub ntiajteb
   zoo qoob nplua mias,
  thiab pub qoob loo cawv txiv hmab
   ntau kawg rau koj.
  29Thov kom ib tsoom neeg tu koj,
   thiab ib tsoom tebchaws pe koj.
  Cia koj ua tus kav koj cov kwvtij,
   cia koj niam tej tub pe koj.
  Thov kom txhua tus uas foom tsis zoo rau koj
   raug foom tsis zoo,
  thiab cia txhua tus
   uas foom koob hmoov rau koj
   tau hmoov zoo.”
30Thaum Yiha foom koob hmoov rau Yakhauj tag lawm thiab Yakhauj nyuam qhuav tawm plaws ntawm nws txiv xubntiag mus lawm, nws tus tijlaug Exau kuj tua tau nqaij rov los txog. 31Nws kuj npaj zaub mov qab qab coj los rau nws txiv, thiab nws hais rau leej txiv tias, “Thov txiv sawv los noj tej nqaij uas koj tus tub mus tua tau los, es foom koob hmoov rau kuv.” 32Nws txiv Yiha hais rau nws tias, “Koj yog leejtwg?” Nws teb tias, “Kuv yog koj tus tub, yog koj tus tub hlob Exau.” 33Mas Yiha ib ce tshee hnyo hais tias, “Es leejtwg mus tua nqaij coj los rau kuv no? Kuv nyuam qhuav noj tag nrho es koj los txog no, thiab kuv twb foom koob hmoov rau nws lawm lauj. Nws yuav tau koob hmoov tiag tiag li.” 34Thaum Exau hnov nws txiv tej lus ntawd, nws cia li quaj nrov nrov tu siab kawg, thiab hais rau leej txiv tias, “Txiv 'e, thov foom koob hmoov rau kuv, thov foom koob hmoov rau kuv thiab.” 35Tiamsis leej txiv hais tias, “Koj tus kwv uas lub siab dag tuaj thiab nws twb coj koj li koob hmoov mus tag lawm.” 36Exau hais tias, “Nws lub npe Yakhauj twb hu raug lawm los tsis yog? rau qhov nws twb dag kuv ob zaug lawm. Nws twb muab kuv li feem ua tij txeeb mus lawm, mas zaum no nws tseem txeeb txhav kuv li koob hmoov lawm thiab.” Thiab nws hais tias, “Koj tsis tseg ib txhia koob hmoov rau kuv li lov?” 37Yiha teb Exau tias, “Kuv tsa nws ua tus uas kav koj thiab muab nws cov kwvtij sawvdaws tu nws, thiab muab tej qoob loo thiab tej cawv txiv hmab yug nws lawm. Tub 'e, kuv yuav ua li cas rau koj lawm?” 38Exau hais rau leej txiv tias, “Txiv, koj muaj tib yam koob hmoov no xwb lov? Txiv 'e, thov foom koob hmoov rau kuv, thov foom koob hmoov rau kuv thiab.” Ces Exau txawm tsa suab hlo quaj.
39Nws txiv Yiha thiaj teb nws tias,
  “Koj yuav nyob deb ntawm tej qoob loo
   uas zoo nplua mias hauv lub ntiajteb
   thiab deb ntawm tej dej lwg saum ntuj.
  40Koj yuav tuav rawv ntaj ua neej nyob,
   thiab koj yuav tu koj tus kwv,
  tiamsis thaum koj nti dim tau
   koj yuav muab nws tus quab
   ntawm koj caj qwb lov tseg.”

Yiha tso Yakhauj mus rau Halas

41Exau ntxub Yakhauj vim yog leej txiv foom koob hmoov rau Yakhauj, mas Exau hais tuj taws hauv lub siab tias, “Twb yuav txog hnub uas kuv txiv tag sim neej, mas hnub ntawd kuv yuav muab kuv tus kwv Yakhauj tua pov tseg.” 42Tiamsis tus tub hlob Exau tej lus ntawd nrov mus txog Lenpekha qhov ntsej, nws thiaj txib neeg mus hu nws tus tub yau Yakhauj los, mas hais rau Yakhauj tias, “Koj sim xav saib, koj tus tijlaug Exau npaj siab yuav muab koj tua pov tseg thiaj zoo nws lub siab. 43Vim li no, tub 'e, cia li mloog kuv hais. Cia li khiav mus cuag kuv tus nus Lanpas hauv lub moos Halas, 44thiab nrog nws nyob ib ntus mus txog thaum koj tus tijlaug lub siab npau nqeg tso, 45mus txog thaum koj tus tijlaug txojkev chim nqeg thiab nws tsis nco qab tej uas koj tau ua rau nws tso, ces kuv li tso neeg tuaj coj koj rov qab qhov ntawd los. Ua cas kuv yuav cia neb ob leeg ploj ua ib hnub ntawm kuv?”
46Lenpekha thiaj hais rau Yiha tias, “Kuv dhuav cov pojniam Hithai, tsis xav ua neej nyob lawm. Yog Yakhauj tseem yuav cov ntxhais Hithai zoo li cov pojniam hauv lub tebchaws no ua pojniam, ces kuv txojsia yuav muaj qabhau dabtsi rau kuv?”