27

I^saa^laa^en Duqv Njoux

1Taux wuov hnoi,
  Ziouv oix longc ninh nyei nzuqc ndaauv,
   se ninh ngaengc haic, henv haic nyei domh nzuqc ndaauv,
  daix luih jienv mingh siepv nyei naang, ⟨Le^wi^aa^taan,⟩
   se qou-qou mingh nyei naang, Le^wi^aa^taan.
  Ninh oix daix yiem koiv wuov dauh domh ga'naaiv.
2Taux wuov hnoi,
  “Oix zuqc baaux nzung gorngv taux kuh yiem nyei a'ngunc huingx.
  3Yie, Ziouv goux jienv naaiv norm huingx,
   yaac zanc-zanc fuqv wuom.
  Nziex maaih mienh daaih hoic,
   yie ziouc hnoi-hnoi muonz-muonz zuov jienv.
   4Yie yaac maiv qiex jiez.
  Se gorngv maaih njimv-cou njimv-muonc caux yie doix-dekc,
   yie ziouc cuotv mingh caux ninh mbuo doix-dekc.
   Yie zungv longc douz buov qui nzengc.
  5Maiv zei aeqv, bun ninh mbuo daaih bangc yie goux ninh mbuo.
   Bun ninh mbuo caux yie zoux horpc.
   Zeiz nyei, bun ninh mbuo caux yie zoux horpc.”
  6Oix taux nyei hnoi, Yaakopv oix hnangv ndiangx nor njiec nzungh,
   I^saa^laa^en oix nqoi biangh cuotv cunx.
   Biouv ziouc buangv nzengc lungh ndiev.
  7Ziouv mborqv I^saa^laa^en hnangv ninh mborqv
   dongh mborqv I^saa^laa^en wuov deix mienh fai?
  I^saa^laa^en Mienh zuqc daix
   hnangv daix ninh mbuo wuov deix mienh zuqc daix nyei fai?
  8Meih zunc ninh mbuo, bun ninh mbuo zuqc guaatv mingh,
   caux ninh mbuo doix-dekc nzaeng,
  meih longc ciouv nyei qiex zunc ninh mbuo cuotv
   hnangv dong bung nyei nziaaux-jorm buonc nyei hnoi.
  9Hnangv naaic, Yaakopv zoux dorngc nyei zuiz duqv guangc liuz aqv,
   ninh nyei zuiz duqv zorqv nqoi guangc nzengc mi'aqv.
  Se ninh zorqv ziec-dorngh nyei yietc zungv la'bieiv
   mborqv muonc benx hui nzengc,
  maiv maaih ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx
   fai buov hung dieh yiem wuov.
  10Weih wuonv nyei zingh benx zingh huaang,
   se benx guangc huaang nyei dorngx hnangv deic-bung-huaang nor.
  Ngongh dorn yiem wuov nyanc miev,
   ninh yaac bueix wuov,
   nyanc nzengc yiem wuov nyei ndiangx-nquaah.
  11Nquaah nqaai ziouc nauv ndutv.
   M'sieqv dorn nzauz daaih buov douz.
  Weic zuqc naaic fingx mienh maiv hiuv haaix nyungc,
   Zeix Ninh Mbuo Daaih Wuov Dauh ziouc maiv korv-lienh ninh mbuo.
   Nanv Ninh Mbuo Daaih Wuov Dauh maiv ceix en bun ninh mbuo.
12O I^saa^laa^en Mienh aah! Taux wuov hnoi Ziouv oix yiem Yu^fe^ditc Ndaaih mingh taux I^yipv Ndoqv zorqv meih mbuo yietc dauh yietc dauh siou daaih hnangv mborqv mbiauh nor. 13Dongh wuov hnoi ziouc maaih domh nzatc nyei qiex mbui. Yiem Atc^si^lie zuqc mietc jienv yiem nyei mienh caux zuqc guaatv mingh yiem I^yipv Deic-Bung wuov deix ziouc daaih yiem Ye^lu^saa^lem nyei cing-nzengc mbong zaangc Ziouv.