42

Ziouv Nyei Bou

1Ziouv gorngv,
  “Mangc maah! Naaiv se yie nyei bou. Yie baav jienv ninh.
   Yie ginv ninh daaih yaac a'hneiv ninh.
  Yie zorqv yie nyei Singx Lingh ceix bun ninh.
   Ninh oix bun maanc guoqv duqv baengh fim nyei leiz.
  2Ninh maiv nauc fai heuc qiex mbui,
   ninh maiv yiem hei-horngc gorngv waac hlo.
  3Luoqc diqc guaengv dopv mingh ninh maiv aauv ndutv,
   dang-cov ganx nyei sioux ninh yaac maiv biomv daic.
  Ninh oix ziepc zuoqv nyei bun baengh fim nyei jauv cuotv.
   4Ninh maiv suei, hnyouv yaac maiv namx,
  taux ninh liepc baengh fim nyei leiz yiem lungh ndiev.
   Koiv-nzou nyei mienh yaac zuov jienv ninh nyei leiz-latc.”
  5Tin-Hungh zeix lungh aengx corng jienv.
   Ninh zorqv ndau caux yietc zungv yiem ndau cuotv nyei ga'naaiv taan nqoi,
  yaac bun yiem ndau-beih nyei zuangx mienh maaih qiex tauv,
   bun yangh lungh ndiev nyei mienh maaih maengc ziangh.”
  Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  6“Yie, Ziouv, longc zoux horpc nyei jauv heuc meih daaih.
   Yie oix nanv jienv meih nyei buoz, goux jienv meih.
  Yie oix longc meih caux zuangx mienh liepc jiez ngaengc waac,
   yaac bun meih zoux maanc guoqv mienh nyei njang,
  7weic bun m'zing maengh nyei mienh haih mangc duqv buatc,
   weic dorh zuqc wuonx loh wuov deix cuotv daaih,
   yaac bungx zueiz jienv loh hmuangx nyei mienh cuotv.
  8“Yie se Ziouv. Naaiv se yie nyei mbuox.
   Yie nyei njang-laangc yie maiv zorqv bun ganh dauh,
   yaac maiv bun longc ceng yie nyei waac ceng diu daaih nyei miuc-fangx.
  9Mangc maah! Zinh ndaangc nyei sic jiex mi'aqv.
   Ih zanc yie gorngv siang-sic.
  Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv
   yie ziouc jaa-ndaangc gorngv mbuox meih mbuo.”

Ceng Ziouv Nyei Nzung

  10Oix zuqc baaux diuh siang-nzung ceng Ziouv.
   Jomc lungh ndiev oix zuqc ceng ninh.
  Mingh koiv nyei mienh caux yietc zungv yiem koiv nyei ga'naaiv,
   koiv-nzou caux yiem koiv-nzou nyei mienh oix zuqc ceng ninh.
  11Deic-bung-huaang caux yiem naaic gu'nyuoz nyei zingh,
   liemh Ke^ndaa Mienh dingh zepv nyei dorngx oix zuqc cuotv qiex.
  Se^e^laa Mienh oix zuqc njien-youh nyei baaux nzung,
   yiem mbong-ningv gu'nguaaic heuc.
  12Ninh mbuo oix zuqc taaih Ziouv,
   yaac yiem wuov koiv-nzou ceng ninh.
  13Ziouv hnangv dauh mienh henv mienh oix cuotv mingh
   yaac hnangv dauh mborqv jaax henv nyei mienh, ninh oix zungx qaqv, jorm hnyouv.
  Ninh nauc, qaqv heuc mborqv jaax nyei qiex mbui,
   ninh zungv hingh jiex ninh nyei win-wangv.
  14“Yie nyienz jienv nzuih lauh aqv.
   Yie sekv nzieqc, maiv ko lo,
  mv baac ih zanc hnangv m'sieqv dorn oix ndutv sin,
   yie heuc jienv, tauv qiex kuonx njunh njunh nyei.
  15Yie oix bun domh mbong fiuv-mbong benx ndau-huaang,
   bun ninh mbuo nyei yietc zungv miev nqaai.
  Yie oix bun ndaaih tiuv benx ndaaih nzou,
   yaac bun wuom-domh nqaai mingh.
  16Yie oix dorh m'zing maengh mienh yangh ninh mbuo zieqv maiv duqv nyei jauv,
   oix dorh ninh mbuo yangh ninh mbuo maiv hiuv duqv nyei jauv-louc.
  Yie oix yiem ninh mbuo nyei wuov ndaangc maengx bun hmuangx tiuv benx njang,
   oix bun maiv yuonh nyei jauv yuonh nyei.
  Naaiv deix sic se yie oix zoux nyei,
   yie zungv maiv guangc.
  17Mv baac kaux diu daaih nyei miuc-fangx,
   aengx gorngv mbuox dox daaih nyei miuc-fangx,
   ‘Meih mbuo zoux yie mbuo nyei zienh’ wuov deix,
   naaiv nyungc mienh oix zuqc tuix nzuonx nqa'haav yaac zuqc nyaiv taux daauh.

I^saa^laa^en Maiv Kangv Hoqc Hiuv

  18“Meih mbuo m'normh ndung nyei mienh aah! Muangx maah!
   Meih mbuo m'zing maengh nyei mienh aah! Mangc maah!
  19Haaix dauh m'zing maengh? Se yie nyei bou.
   Fai haaix dauh m'normh ndung hnangv yie paaiv mingh nyei douc fienx mienh?
  Haaix dauh m'zing maengh hnangv caux yie horpc hnyouv wuov dauh,
   fai haaix dauh m'zing maengh hnangv Ziouv nyei bou?
  20I^saa^laa^en Mienh aah! Meih mbuo buatc ziex nyungc,
   mv baac hnangv maiv buatc nor.
  Meih mbuo nyei m'normh haih muangx duqv haiz,
   mv baac meih mbuo maiv haiz haaix nyungc.”
  21Ziouv weic ganh zoux horpc nyei jauv
   a'hneiv bun ninh nyei leiz-latc weih hlo yaac njang-laangc.
  22Mv baac naaiv deix baeqc fingx zuqc caangv, zuqc luv.
   Ninh mbuo yietc zungv zuqc wuonx jienv ndau-kuotv,
   fai zuqc zorqv daaih wuonx jienv loh.
  Ninh mbuo benx caangv daaih nyei ga'naaiv yaac maiv maaih haaix dauh njoux ninh mbuo.
   Yaac maiv maaih mienh gorngv, “Oix zuqc fungx nzuonx.”
  23Yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih haaix dauh oix muangx naaiv deix waac?
   Nqa'haav hingv maaih haaix dauh oix longc hnyouv muangx?
  24Haaix dauh jiu Yaakopv benx zuqc caangv nyei ga'naaiv,
   yaac zorqv I^saa^laa^en bun luv nyei mienh luv?
  Se Ziouv, dongh yie mbuo baamz zuiz wuov dauh maiv zeiz?
  Weic zuqc ninh mbuo maiv laengz yangh ninh nyei jauv,
   ninh mbuo yaac maiv gan ninh nyei leiz-latc.
  25Weic naaiv ninh nouz haic, ga'qiex baetv cuotv,
   bun ninh mbuo zuqc mborqv domh jaax ciouv nyei sic.
  Maaih douz weih gormx ninh mbuo, mv baac ninh mbuo maiv mengh baeqc.
   Douz buov jienv ninh mbuo, mv baac ninh mbuo hnangv maiv hiuv nor.