44

Tin-Hungh Oix Ceix Fuqv Bun I^saa^laa^en

  1“O yie nyei bou, Yaakopv aac,
   yie ginv daaih nyei I^saa^laa^en Mienh aac, muangx maah!
  2Meih yiem gu'nguaaz-mbuoqc wuov zanc yie zeix meih cuotv daaih
   yaac oix tengx meih.
  Yie, Ziouv, hnangv naaiv nor gorngv.
  O yie nyei bou, Yaakopv aac,
   yie ginv daaih nyei mienh, Ye^su^lun,
   maiv dungx gamh nziex.
  3Yie oix dox wuom njiec bun jaang nqaatv nyei mienh,
   bun ndoqv liouc njiec ndau-nqaai,
  yie oix dox yie nyei Singx Lingh njiec meih nyei hoz doic,
   yaac ceix fuqv bun meih nyei zeiv-fun.
  4Ninh mbuo oix cuotv daaih hnangv yiem miev-ciangv nyei miev nor,
   yaac hnangv suiv-liemh ndiangx ziangh maaih wuom liouc jienv nyei ndoqv-hlen.
  5Naaiv dauh oix gorngv, ‘Yie se Ziouv nyei,’
   aengx maaih dauh oix cuotv mbuox gan Yaakopv heuc,
  aengx maaih dauh fiev jienv ninh nyei buoz, ‘Benx Ziouv nyei mi'aqv,’
   yaac cuotv ninh mbuo ganh nyei mbuox gan I^saa^laa^en.”
  6“Ziouv, se I^saa^laa^en nyei Hungh,
   Zuoqc I^saa^laa^en Wuov Dauh, Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  ‘Yie zoux gorn yaac zoux setv mueiz.
   Cuotv liuz yie, maiv maaih ganh dauh Tin-Hungh.
  7Wuov nyungc maaih haaix dauh hnangv yie?
   Gunv bun ninh zunh aqv.
   Bun ninh gorngv mengh yaac zueih yietc zueih nyeic nyei mbuox yie.
  Yiem yie liepc yie loz-hnoi nyei baeqc fingx daaih maaih haaix nyungc sic cuotv?
   Aengx oix maaih haaix nyungc sic cuotv?
   Bun ninh jaa-ndaangc gorngv oix maaih haaix nyungc.’
  8Maiv dungx gamh nziex, maiv dungx hnyouv huaang.
   Yie zorqv naaiv deix sic jaa-ndaangc gorngv mbuox meih mbuo lauh haic aqv maiv zeiz?
  Meih mbuo yaac zoux yie nyei zorng-zengx mienh.
  Cuotv liuz yie, maaih ganh dauh Tin-Hungh fai?
   Za'gengh maiv maaih ganh norm ⟨La'bieiv.⟩
   Yie maiv hiuv ganh norm.”

Maiv Lamh Longc Nyei Miuc-Fangx

  9Da'faanh zoux miuc-fangx nyei mienh se maiv lamh longc.
   Ninh mbuo funx jaaix nyei se maiv zic zinh.
  Ninh mbuo nyei zorng-zengx mienh mangc maiv buatc yaac maiv hiuv,
   ninh mbuo ziouc zuqc nyaiv.
  10Haaix dauh zoux zienh nyei fangx fai dox miuc-fangx
   se zoux tengx maiv duqv haaix nyungc nyei fangx?
  11Mangc maah! Caux ninh zoux doic nyei mienh yietc zungv yaac oix zuqc nyaiv.
   Zoux zaangc nyei mienh m'daaih baamh mienh hnangv.
  Bun ninh mbuo daaih zunv, bun ninh mbuo souv jienv,
   ninh mbuo ziouc gamh nziex haic, lomh nzoih zuqc nyaiv.
  12Hlieqv-zaangc zorqv hlieqv an louh douz buov,
   yaac longc ninh nyei jaa-sic daav.
  Ninh longc hlieqv-zueih
   caux ninh henv haic nyei buoz daav daaih.
  Ninh hnyouv sie, maiv maaih qaqv.
   Ninh maiv hopv wuom, ziouc mau aqv.
  13Ndiangx-zaangc baeng hlaang ndorqc,
   aengx longc batv waaz cuotv fangx.
  Aengx longc zuqc zuqc daaih,
   longc ga'naaiv guetv huing junh.
  Ninh zoux mienh nyei fangx yaac hnangv mienh nor nzueic nyei,
   an jienv biauv.
  14Ninh goix si^ndaa zongh ndiangx,
   fai yiem wuov lomc ginv diuh saibatc zongh fai mba'ong zuei ndiangx,
  fai ninh zuangx zungh ndiangx
   zuov mbiungc bun ndiangx hlo daaih.
  15Naaiv deix ndiangx, mienh longc zoux zaangh buov,
   ninh longc deix buov douz nzaaux tengx ganh siouv
   fai longc ziqv njuov.
  Ninh yaac longc zoux zienh nyei fangx daaih zaangc,
   ninh diu dauh miuc-fangx yaac gueic njiec baaix.
  16Ninh zorqv buonc buov douz,
   yiem wuov ziqv orv nyanc beuv.
  Ninh nzaaux douz yaac gorngv,
   “Aav! Yie siouv haic. Yie buatc douz mi'aqv.”
  17Zengc njiec nyei ndiangx ninh longc zoux dauh zienh, benx ninh nyei miuc-fangx.
   Ninh ziouc puoqv njiec baaix,
  aengx daux gaux gorngv,
   “Tov njoux yie. Meih zoux yie nyei zienh.”
  18Ninh mbuo maiv hiuv duqv yaac maiv haih mengh baeqc.
   Weic zuqc Ziouv buang jienv ninh mbuo nyei m'zing,
   ninh mbuo cingx mangc maiv buatc.
  Ninh mbuo nyei hnyouv zuqc zotv jienv,
   ziouc maiv haih mengh baeqc.
  19Maiv maaih haaix dauh hnamv taux,
   maiv maaih haaix dauh maaih cong-mengh fai haih bieqc hnyouv ziouc gorngv,
  “Yie longc yietc buonc zoux zaangh buov douz,
   ziqv njuov, ziqv orv nyanc.
  Yie oix zuqc longc zengc njiec nyei ndiangx zoux gamh nziev nyei ga'naaiv fai?
   Yie oix zuqc gueic njiec baaix nqanx ndiangx fai?”
  20Ninh longc saaiv dorngx nyanc hopv.
   Ninh ganh nyei hnyouv nduov ninh mingh dorngc.
  Ninh maiv haih njoux ninh ganh yaac maiv haih gorngv,
   “Yiem yie nyei mbiaauc jieqv buoz naaiv dauh miuc-fangx se jaav nyei.”

Ziouv Zuoqc I^saa^laa^en Mienh

  21“O Yaakopv aac, jangx jienv naaiv deix sic,
   I^saa^laa^en aac, meih zoux yie nyei bou.
  Yie zeix meih daaih weic zoux yie nyei bou.
   O I^saa^laa^en aac, yie zungv maiv la'kuqv meih.
  22Yie sortv guangc meih zoux dorngc yie nyei sic hnangv mbuonx
   meih baamz nyei zuiz hnangv lungh ndorm nyei mouc.
  Oix zuqc nzuonx daaih lorz yie
   weic zuqc yie zuoqc liuz meih aqv.”
  23O lungh aac, njien-youh nyei baaux nzung weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor zoux.
   O ndau ndo nyei dorngx, oix zuqc heuc mbui.
  O zuangx mbong aac, oix zuqc cuotv qiex baaux nzung.
   O ndiangx lomc caux yiem lomc nyei diuh diuh ndiangx yaac oix zuqc baaux.
  Weic zuqc Ziouv zuoqc Yaakopv,
   yaac yiem I^saa^laa^en duqv mienh taaih.
  24Ziouv, dongh Zuoqc Meih Wuov Dauh,
   se meih yiem gu'nguaaz-mbuoqc ninh zeix meih daaih wuov dauh,
   hnangv naaiv gorngv,
  “Yie se Ziouv,
   dongh zeix maanc muotc wuov dauh.
   Yie ganh nduqc dauh corng lungh.
   Yie taan nqoi ndau-beih wuov zanc, maaih haaix dauh caux yie yiem?
  25Yie bun gorngv zinh hoz waac nyei mienh nyei waac benx gorngv-baeqc nyei waac,
   bun mbouv guaax nyei mienh maiv nzang maiv nziepv nyei.
  Yie bun cong-mengh mienh nyei waac mbienv mingh,
   bun ninh mbuo hiuv nyei jauv hngongx mi'aqv.
  26Yie bun yie nyei bou nyei waac cuotv daaih zien,
   yaac ziux yie nyei douc fienx mienh gorngv nyei waac zoux ziangx.
  Ninh mbuo gorngv, ‘Ye^lu^saa^lem zungv oix maaih mienh yiem,’
   yaac gorngv taux Yu^ndaa, ‘Yu^ndaa nyei zingh aengx duqv liepc daaih,
   mbaang waaic nyei dorngx yie aengx duqv ceix jiez.’
  27Yie mbuox ndo nyei wuom, ‘Oix zuqc nqaai maah!
   Yie oix bun meih nyei ndaaih nqaai nzengc.’
  28Yie yaac gorngv taux Sailatv, ‘Ninh zoux yie nyei goux yungh nyei mienh.
   Ninh yaac oix ei jienv yie nyei za'eix zoux.
  Ninh oix gorngv taux Ye^lu^saa^lem, “Oix zuqc aengx ceix jiez daaih,”
   Yaac gorngv taux zaangc Tin-Hungh nyei biauv, ‘Oix zuqc liepc gorn-ndoqv.” ’