47

Mbaa^mbi^lon Zuqc Siemv Dingc

  1“O Mbaa^mbi^lon Zingh nyei mienh aah!
   Njiec daaih zueiz jienv nie-mbung maah!
  Ken^ndie Mienh aah!
   Meih maiv maaih weic zueiz. Oix zuqc zueiz jienv ndau.
  Yiem naaiv mingh mienh maiv heuc meih zoux
   mau nyei, buoz-zaux lunx nyei mienh.
  2Nanv morc morc mbuonv maah!
   Zorqv nqoi mbiorngz hmien nyei ndie.
  Jaiv nqoi meih nyei lui-ndaauv,
   bun camh zuih cuotv,
   yangh jauv jiex ndoqv.
  3Meih nyei sin oix zuqc laengh gaengv nyei yiem,
   meih nyei bingx-ciouv ziouc cuotv.
  Yie oix jaauv win,
   yie yaac maiv nyaangc haaix dauh.”
  4Zuoqc Yie Mbuo Wuov Dauh nyei mbuox heuc Nernh Jiex nyei Ziouv.
   Ninh se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  5“O Mbaa^mbi^lon Mienh aac, zueiz jienv sekv-sekv nyei
   yaac bieqc hmuangx nyei dorngx.
  Yiem naaiv mingh mienh maiv heuc meih zoux
   ziex guoqv nyei hungh maac.
  6Yie qiex jiez yie nyei baeqc fingx,
   ziouc bun yie nzipc nyei buonc maaih uix.
  Yie zorqv ninh mbuo jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev.
   Meih mbuo yaac maiv korv-lienh ninh mbuo.
  Meih mbuo zorqv ⟨ndiangx-gaaz⟩ hniev nyei
   gaaz jienv mienh gox mienh.
  7Meih ganh gorngv, ‘Yie yietc liuz duqv zoux hungh maac.’
   Mv baac meih maiv longx-longx nyei hnamv taux naaiv deix sic,
   yaac maiv jangx naaiv deix sic setv mueiz oix hnangv haaix nor.
  8“Meih hnamv njien-youh,
   zueiz jienv haiz yiem duqv wuonv nyei mienh aah!
   Muangx naaiv deix waac maah!
  Meih yiem hnyouv hnamv daaih
   ‘Kungx maaih yie. Cuotv liuz yie maiv maaih ganh dauh.
  Yie yietc liuz maiv zoux auv-guaav
   yaac maiv zuqc guangc fu'jueiv.’
  9Yietc sih gen hnangv, yiem yietc hnoi gu'nyuoz,
   meih oix zuqc buangh naaiv deix i nyungc sic buangv nzengc,
   se oix zuqc guangc fu'jueiv yaac benx auv-guaav,
  maiv gunv meih zoux faatv camv,
   yaac zoux ziex nyungc houv nyei waac.
  10Meih kaux ganh zoux nyei orqv sic
   ziouc gorngv, ‘Maiv maaih haaix dauh buatc yie.’
  Meih nyei cong-mengh caux wuonh zaang dorh meih dorngc jauv,
   meih ziouc yiem hnyouv hnamv,
   ‘Kungx maaih yie. Cuotv liuz yie maiv maaih ganh dauh.’
  11Mv baac meih oix zuqc buangh ciouv nyei sic.
   Meih yaac maiv haih zoux faatv nqaeqv ndutv.
  Meih oix zuqc buangh domh zeqc naanc,
   yaac maiv maaih haaix nyungc haih siex duqv cuotv.
  Meih jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc
   meih liemh zeih zuqc mietc.
  12“Liepc wuonv meih lunx nyei ziangh hoc qaqv zoux nyei faatv,
   caux ziex nyungc houv nyei waac maah!
  Nziex meih haih duqv longx,
   nziex haih haeqv mienh sin zinx.
  13Meih caangh laangh camv taux meih zungv kouv haic.
  Bun mangc lungh samx hleix nyei mienh,
   se bangc siang-hlaax gorngv zinh hoz waac nyei mienh,
   cuotv daaih njoux meih biaux ndutv meih oix zuqc buangh nyei sic.
  14Mangc maah! Ninh mbuo se hnangv mbiauh nqaauv gorn,
   ninh mbuo oix zuqc douz buov qui.
  Ninh mbuo njoux maiv duqv ninh mbuo ganh
   biaux ndutv douz nyei qaqv.
  Naaiv maiv zeiz haih tengx mienh siouv nyei douz-taanx,
   yaac maiv zeiz bun mienh nzaaux nyei douz.
  15Dongh meih caux jienv zoux gong nyei mienh,
   se yiem meih lunx nyei ziangh hoc meih caux ninh mbuo maaiz maaic,
   kungx haih tengx meih ndongc naaiv hnangv.
  Ninh mbuo gorqv-mienh gan gorqv-mienh nyei jauv,
   maiv maaih yietc dauh haih njoux meih.