49

Ziouv Nyei Bou Zoux Njang Ziux Maanc Fingx

  1O Koiv-Nzou nyei mienh aah! Muangx yie maah!
   Yiem go nyei zuangx fingx, oix zuqc muangx longx.
  Yie maiv gaengh cuotv seix, Ziouv heuc yie.
   Yie yiem maa nyei ga'sie wuov zanc, ninh tengx yie cuotv mbuox.
  2Ninh bun yie nyei nzuih hnangv nzuqc ndaauv laic,
   zorqv yie bingx jienv ninh nyei buoz nyei dongh linh ga'ndiev.
  Ninh bun yie hnangv nzaatv daaih youc! youc nyei forng,
   zorqv yie bingx jienv ninh nyei forng-ndongh gu'nyuoz.
  3Ninh gorngv mbuox yie,
   “Meih zoux yie nyei bou, I^saa^laa^en.
   Yie weic meih zungv oix duqv mienh taaih.”
  4Mv baac yie gorngv, “Yie laauh luic yaac zoux maiv cuotv haaix nyungc.
   Yie baeqc baeqc ndortv qaqv yaac maiv lamh longc.
  Mv baac yie horpc zuqc duqv nyei buonc yiem Ziouv wuov.
   Yie nyei zingh nyeic yaac caux yie nyei Tin-Hungh yiem.”
  5Ziouv gorngv, yie maiv gaengh cuotv seix wuov zanc
   Ziouv paaiv yie zoux ninh nyei bou,
  weic dorh Yaakopv nzuonx daaih lorz ninh,
   bun I^saa^laa^en daaih gapv zunv ninh wuov.
  Weic zuqc ziux Ziouv mangc ninh taaih yie.
   Yie nyei Tin-Hungh benx yie nyei qaqv.
  6Ninh gorngv,
  “Meih zoux yie nyei bou weic dorh
   Yaakopv nyei fingx-fingx mienh nzuonx hnangv loz wuov nor,
   weic dorh zengc njiec nyei I^saa^laa^en Mienh nzuonx daaih,
   naaiv buatc benx faix-fiuv sic.
  Yie yaac oix bun meih zoux njang ziux maanc guoqv mienh,
   weic bun meih nyei njoux en mingh jomc lungh ndiev.”
  7Ziouv, dongh Zuoqc I^saa^laa^en Mienh
   yaac benx ninh mbuo nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh wuov dauh,
  hnangv naaiv nor gorngv mbuox zuqc mienh mangc piex,
   zuqc buonv-guoqv mienh youx,
   yaac tengx zoux hlo nyei mienh nyei bou wuov dauh.
  “Hungh diex duqv buatc meih ziouc souv jiez daaih.
   Zoux hlo nyei mienh buatc ziouc baaix,
  weic ziepc zuoqv nyei Ziouv,
   I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh,
   dongh ginv meih daaih wuov dauh.”

Ziouv Aengx Oix Liepc Jiez Ye^lu^saa^lem

8Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Yie ceix en nyei ziangh hoc yie dau meih.
   Yiem duqv njoux nyei hnoi yie tengx meih.
  Yie oix goux meih yaac longc meih
   caux maanc fingx liepc ngaengc waac.
  Weic bun deic-bung nzuonx daaih hnangv loz wuov nor,
   aengx paaiv bun mienh nzipc guangc huaang nyei ndau.
  9Yie oix mbuox zuqc wuonx nyei mienh,
   ‘Cuotv daaih maah!’
  Aengx gorngv mbuox yiem hmuangx nyei mienh,
   ‘Cuotv daaih yiem njang maah!’
  “Ninh mbuo yiem jauv zaangc duqv nyanc, duqv hopv.
   Yietc zungv njang nyei mbong-hlang oix benx ninh mbuo lorz nyanc nyei dorngx.
  10Ninh mbuo maiv ngorc yaac maiv nqaatv,
   nziaaux-jorm caux nyutc doqc maiv hoic ninh mbuo,
  weic zuqc korv-lienh ninh mbuo wuov dauh oix dorh ninh mbuo,
   yienz ninh mbuo gan maaih wuom-zingv nyei dorngx.
  11Yie oix bun yie nyei zuangx mbong benx jauv,
   yie nyei domh jauv yaac oix liepc jiez.
  12Mangc maah! Yie nyei baeqc fingx oix yiem go nyei deic-bung daaih.
   Maaih deix oix yiem baqv bung caux fai bung daaih.
   Maaih deix oix yiem Sinim Deic-Bung daaih.”
  13O lungh aac, njien-youh nyei baaux nzung.
   O ndau aac, oix zuqc orn-lorqc.
   O zuangx mbong aac, njien-youh nyei baaux nzung maah!
  Weic zuqc Ziouv orn ninh nyei baeqc fingx nyei hnyouv,
   yaac korv-lienh ninh nyei zuqc kouv nyei mienh.
  14Mv baac Si^on Mienh gorngv,
   “Ziouv guangc yie mbuo mi'aqv.
   Yie mbuo nyei Ziouv la'kuqv yie mbuo.”
  15“Maa haih la'kuqv hopv ninh nyei nyorx nyei gu'nguaaz
   fai maiv korv-lienh ninh ganh yungz nyei fu'jueiv fai?
  Maiv gunv ninh haih la'kuqv,
   yie maiv la'kuqv meih.
  16Mangc maah! Yie zorqv meih nyei mbuox fiev jienv yie nyei buoz-zaangv-or.
   Meih nyei zingh laatc zanc-zanc yiem yie nyei nza'hmien.
  17Ceix meih wuov deix hingh jiex oix mietc meih wuov deix.
   Baaic waaic meih wuov deix oix leih nqoi meih.
  18Cau hmien mangc huing nzuonx nyei dorngx,
   ninh mbuo yietc zungv gapv zunv daaih lorz meih.”
  Ziouv gorngv,
   “Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz waac gorngv,
   meih oix duqv meih nyei baeqc fingx benx meih nyei njang-laangc,
   hnangv siang-mbuangz a'hneiv zorng ninh nyei siou-setv.
  19“Maiv gunv meih zuqc guangc huaang,
   benx baaic waaic, zuqc mietc nyei dorngx,
  ih zanc meih hepc haic, maiv gaux meih nyei baeqc fingx yiem.
   Naqv meih wuov deix zungv oix leih meih go.
  20Yiem meih nzauh nyiemv nyei ziangh hoc cuotv seix nyei naamh nyouz,
   oix gorngv bun meih haiz,
  ‘Naaiv norm dorngx weic yie mbuo hepc haic.
   Tov bun dorngx gauh jangv deix yie mbuo yiem.’
  21Wuov zanc meih oix yiem hnyouv gorngv,
   ‘Haaix dauh tengx yie yungz naaiv deix mienh?
  Yie zuqc guangc yie nyei fu'jueiv yaac maiv maaih saeng-yungz,
   yie zuqc guaatv mingh yaac zuqc zunc.
   Haaix dauh dorh naaiv deix mienh hlo daaih?
  Mangc maah! Yie zuqc guangc bun yie ganh yiem hnangv,
   mv baac naaiv deix mienh yiem haaix daaih?’+”
22Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv,
  “Mangc maah! Yie oix yaapv buoz heuc maanc guoqv mienh,
   yaac cie geh heuc maanc fingx,
  ninh mbuo ziouc hlorpv jienv meih nyei dorn mbuo,
   yaac nyiex jienv meih nyei sieqv nzuonx.
  23Zuangx hungh diex oix hnangv benx meih nyei die.
   Ninh mbuo nyei hungh maac oix hnangv meih nyei maa nyorx.
  Ninh mbuo oix yiem meih nyei nza'hmien gueic njiec hmien taux ndau,
   mbiec meih nyei zaux nyei nie-mbung.
  Meih ziouc hiuv duqv yie se Ziouv,
   zuov jienv yie wuov deix maiv zuqc baaic hmien.”
  24Mienh henv mienh caangv daaih nyei ga'naaiv,
   haaix dauh haih zorqv nzuonx.
  Zuqc guaatv mingh nyei mienh,
   haaix dauh haih njoux leih ndutv orqv mienh nyei buoz-ndiev?
25Mv baac Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Maiv gunv mienh henv mienh caangv daaih nyei ga'naaiv duqv caangv nzuonx,
   orqv mienh guaatv mingh nyei mienh yaac duqv njoux,
  haaix dauh caux meih doix-dekc,
   yie ziouc caux wuov dauh doix-dekc.
   Yie yaac oix njoux meih nyei naamh nyouz.
  26Yie oix bun zeix meih mbuo wuov deix nyanc ninh mbuo ganh nyei orv.
   Ninh mbuo yaac oix zuqc hopv ganh nyei nziaamv nquin mingh hnangv hopv diuv nor.
  Wuov zanc maanc mienh ziouc hiuv duqv,
   yie se Ziouv, meih mbuo nyei Njoux Ziouv,
   Zuoqc Meih Wuov Dauh,
   se Yaakopv Henv Haic nyei Tin-Hungh.”