33

Yehezekêl Jing Pô Ep Kơsem

(Yehezekêl 3:16-21)

1Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, pơhiăp bĕ hăng ƀing ayŏng adơi plei pla ih laih anŭn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Tơdang Kâo ba rai đao gưm pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sa boh anih lŏn, laih anŭn ƀing ană plei anih lŏn anŭn ruah mă sa čô amăng ƀing gơñu hăng pơjing kơ gơ̆ jing pô krăp lăng, 3ñu anŭn ƀuh đao gưm rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng anih lŏn anŭn laih anŭn ñu ayŭp tơdiăp pơkơđiăng kơ ƀing ană plei, 4giŏng anŭn tơdah hlơi pô hơmư̆ tơdiăp anŭn samơ̆ ƀu kơđiăng ôh laih anŭn đao gưm anŭn truh hăng pơdjai hĭ pô anŭn, sĭt drah pô anŭn či dŏ ƀơi akŏ pô anŭn yơh. 5Yuakơ pô anŭn hơmư̆ laih dơnai tơdiăp samơ̆ ƀu kiăng kơđiăng ôh, sĭt drah ñu či dŏ ƀơi akŏ ñu pô. Tơdah ñu tŭ mă tơlơi pơkơđiăng anŭn, sĭt ñu či pơklaih hĭ ñu pô yơh. 6Samơ̆ tơdah pô krăp lăng anŭn ƀuh đao gưm rai samơ̆ ƀu ayŭp tơdiăp kiăng kơ pơkơđiăng kơ ƀing ană plei ôh, laih anŭn tơl đao gưm anŭn rai mă hĭ tơlơi hơdip sa čô amăng ƀing gơñu, sĭt pô anŭn arăng či mă pơđuaĭ hĭ yơh yuakơ tơlơi soh ñu pô, samơ̆ Kâo či yap kơ drah pô anŭn lê̆ ƀơi pô krăp lăng yơh.’
7“Ơ ană mơnuih hơi, kâo hơmâo pơjing laih kơ ih jing pô krăp lăng brơi kơ sang anŏ ƀing Israel. Tui anŭn, hơmư̆ bĕ boh hiăp Kâo pơhiăp laih anŭn pơkơđiăng bĕ kơ ƀing gơñu hăng boh hiăp Kâo anŭn. 8Tơdang Kâo pơhiăp hăng pô sat ƀai tui anai, ‘Ơ mơnuih sat ƀai hơi, sĭt ih či djai yơh,’ laih anŭn ih ƀu pơhiăp tơbiă ôh kiăng kơ ñu đuaĭ hĭ mơ̆ng khul jơlan sat ñu pô, sĭt pô sat ƀai anŭn či djai hĭ yuakơ tơlơi soh ñu pô laih anŭn Kâo či yap drah ñu anŭn lê̆ ƀơi ih yơh. 9Samơ̆ tơdah ih pơkơđiăng kơ pô sat ƀai anŭn kiăng kơ đuaĭ hĭ khul jơlan sat ñu pô samơ̆ ñu ƀu kiăng ngă ôh, sĭt ñu či djai hĭ yuakơ tơlơi soh ñu pô, samơ̆ ih či pơklaih hĭ ih pô mơ̆ng tơlơi anŭn yơh.
10“Ơ ană mơnuih hơi, pơhiăp bĕ hăng sang anŏ ƀing Israel tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi ƀing gih či pơhiăp: Khul tơlơi soh sat wĕ wŏ ta hơmâo pơkơtraŏ laih ƀing ta laih anŭn ƀing ta tơdu rơmơ̆n biă mă yơh yuakơ hơdôm tơlơi soh anŭn. Hiư̆m pă ƀing ta dưi hơdip lĕ?’ 11Laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Sĭt Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, Kâo ƀu mơak ôh kơ tơlơi ƀing mơnuih sat ƀai djai, samơ̆ Kâo mơak biă mă yơh tơdah ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ Kâo mơ̆ng khul jơlan sat ƀai gơñu pô laih anŭn hơdip. Wơ̆t glaĭ bĕ! Wơ̆t glaĭ bĕ mơ̆ng khul jơlan sat ƀai gih! Yua hơget ƀing gih či djai hĭ lĕ, Ơ sang anŏ ƀing Israel hơi?’
12“Hơnŭn yơh, Ơ ană mơnuih hơi, pơhiăp bĕ hăng ƀing ayŏng adơi plei pla ih tui anai, ‘Tơlơi tơpă hơnơ̆ng mơnuih tơpă hơnơ̆ng ƀu či pơklaih hĭ ñu ôh tơdang ñu ƀu tui gưt, laih anŭn tơlơi sat ƀai mơnuih sat ƀai ƀu či ngă brơi kơ ñu djai hĭ ôh tơdang ñu wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng jơlan anŭn. Mơnuih tơpă hơnơ̆ng, tơdah ñu ngă soh, arăng ƀu či brơi kơ ñu dŏ hơdip ôh yuakơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu hơmâo laih hlâo adih.’ 13Tơdah Kâo laĭ kơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng kơ tơlơi ñu khŏm djai sĭt yơh, samơ̆ tơdơi kơ anŭn ñu đaŏ kơnang kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu laih anŭn ngă tơlơi sat ƀai, sĭt ƀu hơmâo khul tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu pă ôh arăng či hơdơr. Ñu či djai hĭ yuakơ tơlơi sat ƀai ñu hơmâo ngă laih yơh. 14Laih anŭn tơdah Kâo laĭ kơ mơnuih sat ƀai tui anai, ‘Sĭt ih khŏm djai,’ samơ̆ tơdơi kơ anŭn ñu wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi soh ñu laih anŭn ngă tơlơi djơ̆ găl, 15tơdah ñu kla glaĭ tơlơi ñu pơjao tơngan laih kơ tơlơi brơi čan, jing brơi glaĭ bĕ kơ tơlơi ñu hơmâo klĕ laih, đuaĭ tui hơdôm tơlơi phiăn pha brơi tơlơi hơdip, laih anŭn ƀu ngă tơlơi sat ƀai ôh, sĭt ñu či hơdip yơh. Ñu ƀu či djai hĭ ôh. 16Ƀu hơmâo tơlơi soh pă ôh ñu hơmâo ngă laih arăng či hơdơr kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu. Ñu hơmâo ngă laih tơlơi djơ̆ tơpă. Sĭt ñu či hơdip yơh.
17“Samơ̆ ƀing ayŏng adơi plei pla ih laĭ tui anai, ‘Jơlan Khua Yang jing ƀu tơpă ôh.’ Samơ̆ anŭn jing jơlan gơñu pô yơh jing ƀu tơpă. 18Tơdah sa čô tơpă hơnơ̆ng wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ñu laih anŭn ngă tơlơi sat ƀai, sĭt ñu či djai yuakơ tơlơi soh ñu yơh. 19Tơdah sa čô sat ƀai wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi sat ƀai ñu laih anŭn ngă tơlơi djơ̆ tơpă, sĭt ñu či hơdip yơh yuakơ ñu ngă tơlơi tơpă anŭn. 20Samơ̆, Ơ sang anŏ ƀing Israel hơi, ƀing ih laĭ tui anai, ‘Jơlan Khua Yang jing ƀu tơpă ôh.’ Samơ̆ Kâo či phat kơđi rĭm čô ƀing gih ngă tui hăng khul jơlan ñu pô yơh.”

Tơlơi Pơblang Kơ Tơlơi Plei Yerusalaim Răm Rai

21Amăng thŭn tal pluh-dua thŭn ƀing ta dŏ ataih mơ̆ng lŏn čar pô, jing amăng blan tal pluh ƀơi hrơi tal rơma, sa čô mơnuih hơmâo tơklaih hĭ laih mơ̆ng plei Yerusalaim rai laĭ hăng kâo tui anai, “Plei prŏng anŭn hơmâo răm rai laih!” 22Hlak anŭn, hrơi klăm truh hlâo kơ pô anŭn truh, tơngan Yahweh dŏ ƀơi kâo, laih anŭn Ñu pŏk amăng bah kâo ƀơi anăp pô anŭn jing pô rai pơ kâo ƀơi hrơi mơguah. Tui anŭn, amăng bah kâo pŏk laih anŭn ƀu či dŏ rơiăt dơ̆ng tah.
23Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 24“Ơ ană mơnuih hơi, ƀing mơnuih hơdip amăng khul anih răm rai amăng anih lŏn ƀing Israel pơhiăp tui anai, ‘Abraham kơnơ̆ng jing sa čô mơnuih đôč, samơ̆ ñu dưi tŭ mă anih lŏn anŭn. Bơ kơ ƀing ta jing mơnuih lu, sĭt yơh anih lŏn anŭn arăng hơmâo jao brơi kơ ƀing ta jing lŏn kŏng ngăn ta yơh.’ 25Hơnŭn yơh, brơi kơ ih laĭ bĕ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Yuakơ ƀing gih ƀơ̆ng añăm mơnơ̆ng hrŏm hăng drah amăng añăm anŭn, kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah laih anŭn ngă tuh drah mơnuih, tui anŭn hiư̆m ngă, ƀing gih khŏm tŭ mă anih lŏn anŭn hă? 26Ƀing gih kơnang ƀơi đao gưm gih, ƀing gih ngă hơdôm tơlơi hơƀak drak laih anŭn rĭm čô amăng ƀing gih pơgrĭ hĭ bơnai pô re̱ng gah ñu. Tui anŭn hiư̆m ngă, ƀing gih khŏm tŭ mă anih lŏn anŭn hă?’
27“Laĭ bĕ tơlơi anai kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, ƀing hlơi pô dŏ glaĭ amăng anih răm rai anŭn, či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm yơh, ƀing hlơi pô amăng anih đang hơma Kâo či jao hĭ kơ khul hlô mơnơ̆ng glai kiăng kơ kĕ hek yơh, laih anŭn ƀing hlơi pô dŏ amăng khul anih kơđông kơjăp laih anŭn amăng khul pa̱r čư̆, či djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi kli̱n khe̱ng yơh. 28Kâo či ngă kơ anih lŏn anŭn jing hĭ rơngol laih anŭn tơlơi kơtang pơư pơang anih lŏn anŭn či đŭt hĭ yơh, laih anŭn khul čư̆ čan ƀing Israel či jing hĭ rơngol kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh či găn nao pơ khul anih anŭn. 29Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, tơdang Kâo hơmâo ngă laih kơ anih lŏn anŭn jing hĭ rơngol yuakơ abih bang tơlơi bruă hơƀak drak ƀing gơñu hơmâo ngă laih.’
30“Bơ kơ ih, Ơ ană mơnuih hơi, ƀing ayŏng adơi plei pla ih pơruai hăng tơdruă kơ tơlơi ih jĕ ƀơi khul pơnăng plei laih anŭn ƀơi khul bah amăng sang tui anai, ‘Rai bĕ kiăng kơ hơmư̆ boh hiăp tơbiă rai mơ̆ng Yahweh.’ 31Ƀing ană plei Kâo nao pơ ih, tui hăng tơlơi bruă ƀing gơñu juăt ngă, laih anŭn dŏ be̱r ƀơi anăp ih kiăng kơ hơmư̆ hơdôm boh hiăp ih, samơ̆ ƀing gơñu ƀu kiăng ngă tui ôh. Hăng amăng bah gơñu yơh, ƀing gơñu pơhiăp hơdôm tơlơi hur har, samơ̆ pran jua gơñu khăp đuaĭ tui tơlơi kơmlai ƀu tơpă. 32Sĭt yơh, kơ ƀing gơñu ih kơnơ̆ng jing đôč đač đôč yơh, jing kar hăng sa čô adoh tơlơi adoh kluh amoaih hăng đŏk adoh mơak laih anŭn thâo pĕ ayŭ, yuakơ ƀing gơñu hơmư̆ khul boh hiăp ih samơ̆ ƀu kiăng ngă tui hơdôm boh hiăp anŭn ôh.
33“Tơdang abih bang tơlơi truh sĭt laih, sĭt yơh tơlơi či truh yơh, tui anŭn ƀing gơñu či thâo krăn yơh kơ tơlơi sa čô pô pơala hơmâo hơdip laih amăng ƀing gơñu.”