24

Davi tseg Xa‑u txojsia

1Thaum Xa‑u mus caum cov Filixatee rov qab los, muaj neeg hais rau nws tias, “Davi nyob hauv tebchaws moj sab qhua Eekedi.” 2Ces Xa‑u txawm xaiv peb txhiab leej tub rog hauv cov Yixayee sawvdaws coj mus nrhiav Davi thiab nws cov neeg rau ntawm Roob Tsuas Sai. 3Xa‑u tuaj txog ib lub nkuaj yaj ntawm ntug kev. Muaj ib lub qhov tsua nyob qhov ntawd ces Xa‑u txawm mus tawm rooj rau hauv. Davi thiab nws cov neeg kuj nyob hauv lub qhov tsua ntawd tom qhov kawg nkaus.
4Davi cov neeg hais rau Davi tias, “Hnub no yog hnub uas Yawmsaub hais rau koj tias, ‘Kuv muab koj tus yeeb ncuab cob rau hauv koj txhais tes, mas koj yuav ua rau nws raws li koj pom zoo.’ ” Mas Davi sawv nyas twjywm mus txiav Xa‑u lub qab tsho. 5Dhau ntawd Davi kuj tu siab rau qhov uas nws txiav Xa‑u lub qab tsho. 6Davi thiaj hais rau nws cov neeg tias, “Thov Yawmsaub tav tsis txhob kheev kuv tsa tes tawm tsam li no rau kuv tus tswv uas Yawmsaub tsa cia lawd, rau qhov nws yog tus uas Yawmsaub hliv roj tsa cia.” 7Davi kuj hais tej lus no cheem nws cov neeg, nws tsis kheev lawv ntaus Xa‑u. Xa‑u kuj sawv tsees tawm hauv qhov tsua taug kev mus lawm.
8Dhau ntawd Davi kuj sawv tsees tawm hauv qhov tsua mus thiab hu rau Xa‑u tias, “Au vajntxwv uas yog kuv tus tswv.” Thaum Xa‑u tig los ntsia, Davi txawm khoov ntshis rau hauv cov av pe. 9Davi hais rau Xa‑u tias, “Ua cas koj yuav mloog tej lus uas cov neeg hais tias, ‘Davi nrhiav kev yuav txov koj’? 10Saib maj, hnub no koj qhov muag twb pom tseeb lawm tias Yawmsaub muab koj cob rau hauv kuv txhais tes hauv lub qhov tsua no. Muaj qee leej hais kom kuv muab koj tua pov tseg, tiamsis kuv tseg koj txojsia cia. Kuv hais tias, ‘Kuv yuav tsis tsa tes tawm tsam kuv tus tswv, rau qhov nws yog tus uas Yawmsaub hliv roj tsa cia lawm.’ 11Kuv txiv, koj cia li saib koj lub qab tsho uas nyob hauv kuv txhais tes no. Qhov uas kuv txiav koj lub qab tsho tiamsis kuv tsis tua koj, mas koj cia li paub thiab pom tias kuv txhais tes tsis tau ua txhaum thiab tsis fav xeeb rau koj. Txawm yog koj caum kuv yuav txov kuv txojsia los kuv tsis tau ua txhaum rau koj. 12Thov Yawmsaub txiav txim rau kuv thiab koj saib leejtwg txhaum. Qhov uas koj ua txhaum rau kuv, thov Yawmsaub ua pauj rau koj. Kuv txhais tes yuav tsis ua ib yam dabtsi rau koj. 13Ib yam li tej poj koob yawm txwv hais paj lug tias, ‘Kev phem yeej tawm hauv neeg phem los,’ tiamsis kuv txhais tes yuav tsis ua ib yam dabtsi rau koj. 14Cov Yixayee tus vajntxwv tawm tuaj caum leejtwg? Koj tuaj caum leejtwg? Caum tus dev uas tuag lawd, caum tus dev mub xwb. 15Vim li no thov Yawmsaub tu plaub thiab txiav txim rau kuv thiab koj. Thov nws tshuaj saib thiab hais kuv tshaj plaub thiab cawm kuv dim hauv koj txhais tes.”
16Thaum Davi hais tej lus no rau Xa‑u tag lawd, Xa‑u hais tias, “Kuv tus tub Davi 'e, ntawm kod yog koj lub suab tiag lov?” Xa‑u txawm tsa suab hlo quaj. 17Nws hais rau Davi tias, “Koj ua ncaj dua kuv, vim koj ua qhov zoo pauj kuv, tiamsis kuv ua qhov phem pauj koj. 18Koj twb piav hnub no hais tias koj ua zoo li cas rau kuv, koj tsis tua kuv txojsia rau thaum Yawmsaub muab kuv cob rau hauv koj txhais tes. 19Yog leejtwg ntsib nws tus yeeb ncuab, nws yuav tso tus yeeb ncuab dim dawb tso siab plhuav lov? Yog li no thov Yawmsaub ua zoo rau koj pauj qhov uas hnub no koj tau ua zoo rau kuv. 20Nimno kuv paub tseeb tias koj yuav tau ua vajntxwv tiag tiag li thiab cov Yixayee lub tebchaws yuav raug muab rau hauv koj txhais tes kav mus li. 21Yog li no cia li tuav Yawmsaub lub npe cog lus twv rau kuv tias thaum kuv tuag lawd koj yuav tsis txiav kuv caj ces pov tseg thiab koj yuav tsis rhuav kuv lub npe kom ploj hauv kuv txiv caj ces.” 22Davi kuj cog lus twv rau Xa‑u li ntawd ces Xa‑u txawm rov mus tsev, tiamsis Davi thiab nws cov neeg nce mus rau hauv lub chaw ruaj khov.