13

Ua rog rau cov Filixatee

1Thaum Xa‑u pib ua vajntxwv nws hnub nyoog muaj … xyoo, thiab nws kav cov Yixayee tau … xyoo. 2Xa‑u xaiv cov txivneej Yixayee tau peb txhiab leej, faib ob txhiab leej nrog nws nyob ntawm Mimaj thiab nyob pem toj siab ntawm Npe‑ee, ib txhiab leej nrog Yaunathas nyob ntawm lub moos Kinpe‑a hauv Npeeyamee tebchaws. Dua li ntawd nws kom cov pejxeem txhua tus nyias rov mus rau nyias vaj nyias tsev. 3Yaunathas ntaus yeej cov Filixatee pab tub rog uas zov hauv lub moos Kenpa swb lawm, mas cov Filixatee kuj hnov txog zaj ntawd. Ces Xa‑u txawm kom tshuab raj kub yaj thoob lub tebchaws thiab hais tias, “Cia cov Henplais sawvdaws tau hnov.” 4Cov Yixayee sawvdaws tau hnov xov tias Xa‑u twb ntaus yeej Filixatee ib pab tub rog lawm thiab hnov tias cov Filixatee ntxub cov Yixayee heev kawg li. Cov pejxeem thiaj raug hu tawm mus cuag Xa‑u rau ntawm Kilakas.
5Cov Filixatee kuj txhij tub rog tuaj ua rog rau cov Yixayee. Lawv muaj peb vam lub tsheb ua rog thiab rau txhiab tus tub rog caij nees thiab cov tub rog coob npaum li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv. Lawv tuaj ua yeej nyob rau ntawm Mimaj uas nyob Npe‑avee sab hnub tuaj. 6Thaum cov Yixayee pom tias lawv poob rau qhov chaw ti lawm, vim cov Filixatee ntaus lawv heev, lawv thiaj tsiv nraim rau hauv tej qhov tsua, hauv tej kem zeb, hauv tej qhov ntxa thiab hauv tej qhov dej, 7thiab muaj qee leej hla tus dej Yaladee khiav mus rau hauv Kas thiab Kile‑a tebchaws. Xa‑u tseem nyob hauv lub moos Kilakas thiab cov pejxeem sawvdaws kuj nrog nws nyob ua tshee hnyo.
8Xa‑u nyob tos xya hnub raws li lub sijhawm uas Xamuyee teem tseg, tiamsis Xamuyee tsis tuaj rau ntawm Kilakas, mas cov pejxeem tso Xa‑u tseg khiav ua sab ua sua tag lawm. 9Yog li ntawd Xa‑u thiaj hais tias, “Cia li coj tej tsiaj uas muab ua kevcai hlawv xyeem thiab tej uas ua kevcai xyeem sib raug zoo tuaj rau kuv.” Nws thiaj muab ua kevcai hlawv xyeem. 10Thaum nws muab ua kevcai hlawv xyeem tag lawd, ua ciav Xamuyee txawm tuaj txog. Xa‑u tawm mus tos thiab hu Xamuyee. 11Xamuyee nug tias, “Koj twb ua dabtsi lawm?” Xa‑u teb tias, “Thaum kuv pom cov pejxeem tso kuv tseg khiav ri sua mus lawm thiab koj kuj tsis tuaj raws li lub sijhawm uas teem cia, thiab cov Filixatee los twb txhij tub rog tuaj rau ntawm Mimaj lawm, 12mas kuv thiaj hais tias, ‘Nimno cov Filixatee yuav tuaj ntaus kuv ntawm Kilakas, thiab kuv twb tsis tau thov kom Yawmsaub hlub peb,’ kuv thiaj rov yuam kuv mus muab tej tsiaj ua kevcai hlawv xyeem.” 13Ces Xamuyee hais rau Xa‑u tias, “Koj ua tej uas ruam kawg li. Koj twb tsis ua raws tej lus uas koj tus Vajtswv Yawmsaub hais kom koj ua. Yog koj tau ua raws li mas Yawmsaub yeej yuav tsa koj thiab koj caj ces ua vajntxwv kav cov Yixayee mus ib txhis li. 14Tiamsis nimno koj thiab koj caj ces yuav tsis ua vajntxwv kav mus li. Yawmsaub twb nrhiav dua ib tug txivneej uas hum Yawmsaub lub siab lawm. Thiab Yawmsaub twb tsa tus ntawd ua thawj kav nws haiv neeg rau qhov koj tsis ua raws li Yawmsaub hais rau koj.” 15Ces Xamuyee txawm sawv tsees tawm ntawm Kilakas mus txog lub moos Kinpe‑a hauv Npeeyamee tebchaws.
 Mas Xa‑u suav cov neeg uas nrog nws ua ke muaj kwvlam rau pua leej.
16Xa‑u thiab nws tus tub Yaunathas thiab cov neeg uas nrog ob tug kuj nyob hauv lub moos Kenpa hauv Npeeyamee tebchaws. Tiamsis cov Filixatee tseem ua yeej nyob ntawm Mimaj. 17Muaj peb pab tub rog tawm hauv cov Filixatee lub yeej mus lws tebchaws, ib pab mus rau ntawm lub moos Aufa uas yog Su‑as tebchaws, 18ib pab mus rau lub moos Npe Hauloo, thiab ib pab mus rau ciam teb uas saib rau nram hav Xenpau‑i uas ncaj tebchaws moj sab qhua.
19Thaum ntawd lawv nrhiav thoob plaws hauv Yixayee tebchaws tsis muaj ib tug Kws hlau kiag li, rau qhov cov Filixatee hais tias, “Ntshai tsam cov Henplais yuav ntaus tau ntaj tau hmuv los siv.” 20Cov Yixayee sawvdaws mus ntiav cov Filixatee hov khais hov hlau hov taus hov liag. 21Nqe hov khais thiab hov hlau ib rab yog ib phee nqe hov taus thiab hov hmuv ib rab yog ib feem peb hauv ib sekhee. 22Vim li no thaum txog hnub ua rog thiaj nrhiav tsis tau ib rab ntaj ib rab hmuv hauv Xa‑u thiab Yaunathas cov tub rog txhais tes kiag li. Tsuas yog Xa‑u thiab nws tus tub Yaunathas thiaj muaj xwb.
23Mas cov Filixatee ib pab tub rog mus zov lub dawm uas hla mus rau lub moos Mimaj.