3

Vajtswv hu Xamuyee

1Eli qhia tus metub Xamuyee ua koom tu Yawmsaub. Ncua sijhawm ntawd Yawmsaub tsis hais lus tuaj ntau pes tsawg, thiab tsis muaj yog toog ntau.
2Thaum ntawd Eli pw hauv nws lub txaj, nws lub qhov muag tsis tshua pom kev lawm. 3Vajtswv lub teeb tseem ci, thiab Xamuyee tseem pw hauv Yawmsaub lub tsev ntaub uas muaj Vajtswv lub phij xab. 4Yawmsaub hu tias, “Xamuyee, Xamuyee.” Mas Xamuyee teb tias, “Kuv nyob ntawm no 'os.” 5Nws txawm dhia mus hais rau Eli tias, “Kuv nyob no 'os, koj hu kuv.” Tiamsis Eli hais tias, “Kuv tsis tau hu koj. Cia li rov qab mus pw.” Xamuyee txawm rov mus pw. 6Yawmsaub rov hu dua tias, “Xamuyee.” Mas Xamuyee sawv tsees mus rau ntawm Eli thiab hais tias, “Kuv nyob no 'os, koj hu kuv.” Tiamsis Eli hais tias, “Metub, kuv tsis tau hu koj. Cia li rov qab mus pw.” 7Xamuyee tsis tau paub dua Yawmsaub thiab Yawmsaub tsis tau hais lus tuaj rau nws dua li. 8Mas Yawmsaub hu Xamuyee zaum peb. Nws sawv tsees mus rau ntawm Eli thiab hais tias, “Kuv nyob no 'os, koj hu kuv.” Ces Eli thiaj paub tias yog Yawmsaub hu tus metub ntawd. 9Yog li ntawd Eli thiaj hais rau Xamuyee tias, “Cia li rov qab mus pw. Yog nws rov hu koj, koj cia li teb tias, ‘Yawmsaub, thov koj cia li hais, kuv uas yog koj tus qhev tig ntsej mloog.’ ” Xamuyee txawm rov mus pw hauv nws lub chaw.
10Yawmsaub los sawv ntsug hu ib yam li uas dhau los hais tias, “Xamuyee, Xamuyee.” Mas Xamuyee hais tias, “Thov koj cia li hais, kuv uas yog koj tus qhev tig ntsej mloog.” 11Mas Yawmsaub hais rau Xamuyee tias, “Saib maj, kuv yuav ua ib yam tshwm rau hauv cov Yixayee, txhua tus uas tau hnov yuav rhiab ob sab pob ntseg huvsi. 12Hnub ntawd kuv yuav ua tej uas kuv hais txog Eli caj ces tiav rau Eli, txij thaum pib mus txog thaum kawg. 13Kuv twb hais rau nws tias kuv yuav txiav txim rau nws caj ces mus ib txhis, rau qhov nws twb paub lawm tias nws ob tug tub ua tej kev txhaum txim uas hais lus tuam mom Vajtswv los nws kuj tsis txwv. 14Vim li no kuv thiaj cog lus tawv rau Eli caj ces tias Eli caj ces lub txim ntawd txawm yog tua tsiaj xyeem thiab muab qhov txhia chaw xyeem los ntxuav tsis tau mus ib txhis li.”
15Xamuyee pw mus txog kaj ntug, nws li qheb Yawmsaub lub tsev ntaub tej qhov rooj. Xamuyee ntshai tsis kav hais zaj yog toog ntawd rau Eli. 16Tiamsis Eli hu Xamuyee los thiab hais tias, “Kuv tus tub Xamuyee 'e.” Xamuyee teb tias, “Kuv nyob no 'os.” 17Eli nug tias, “Zaj uas Yawmsaub hais rau koj yog dabtsi? Cia li hais rau kuv, tsis txhob zais kiag li. Yog koj zais zaj uas Yawmsaub qhia koj ntawd ib yam dabtsi tsis kam qhia kuv, thov Vajtswv rau txim rau koj thiab rau hnyav dua.” 18Yog li ntawd Xamuyee thiaj qhia txhua yam rau Eli tsis zais ib yam dabtsi li. Mas Eli hais tias, “Nws yog Yawmsaub, cia nws ua raws li nws pom zoo.”
19Xamuyee kuj loj hlob thiab Yawmsaub nrog nraim nws thiab tsis pub Xamuyee tej lus poob ib los kiag li. 20Cov Yixayee tag nrho txij ntua lub moos Daj mus txog lub moos Npe‑awsenpa puavleej paub tias Xamuyee raug muab tsa ua xibhwb cev Yawmsaub lus lawm. 21Thiab Yawmsaub tseem los tshwm rau ntawm Silau, rau qhov Yawmsaub hais lus tuaj rau Xamuyee qhia nws paub txog Yawmsaub ntawm lub moos Silau.