31

Xa‑u thiab nws cov tub tuag

(1VKk. 10:1-12)

1Cov Filixatee tuaj ua rog rau cov Yixayee, mas cov Yixayee khiav cov Filixatee thiab raug tua tuag rau saum lub roob Kinpau‑a. 2Cov Filixatee caum cuag Xa‑u thiab nws cov tub. Cov Filixatee tua Yaunathas thiab Anpinada thiab Makhisuva, uas yog Xa‑u li tub tuag tag. 3Ua rog hnyav heev tuaj ti Xa‑u, cov tub rog tua hneev ntsib Xa‑u, txawm tua raug nws mob heev. 4Ces Xa‑u txawm hais rau tus uas nqa nws tej cuab yeej tias, “Cia li rho ntaj los nkaug kuv kom tshab plaws, ntshai tsam cov uas tsis ua kevcai txiav no tuaj nkaug kuv es saib tsis taus kuv.” Tiamsis tus uas nqa nws tej cuab yeej tsis kam nkaug vim yog ntshai heev. Ces Xa‑u txawm rho kiag nws rab ntaj los cuab es nws khwb nkaus chob kiag rab ntaj ntawd. 5Thaum tus uas nqa tej cuab yeej pom tias Xa‑u tuag lawm, nws kuj cuab nws rab ntaj khwb nkaus chob nws tuag ua ke thiab. 6Yog li no Xa‑u thiaj tuag thiab nws peb tug tub thiab tus uas nqa tej cuab yeej thiab Xa‑u cov neeg sawvdaws tuag tib hnub ntawd. 7Thaum cov Yixayee uas nyob lub hav sab tid thiab cov uas nyob ntawm tus dej Yaladee sab hnub tuaj pom Yixayee cov tub rog khiav thiab pom tias Xa‑u thiab nws cov tub tuag tag lawm, lawv txawm tso lawv tej moos tseg khiav tag, mas cov Filixatee los nyob rau hauv.
8Hnub tom qab thaum cov Filixatee tuaj khaws cov uas raug tua tuag tej cuab yeej mus yuav, lawv pom Xa‑u thiab nws peb tug tub tuag rau saum lub roob Kinpau‑a. 9Lawv txawm txiav Xa‑u lub taubhau thiab hle nws tej cuab yeej ua rog. Lawv tso neeg tshaj xo mus thoob plaws Filixatee tebchaws, coj xov zoo mus piav rau hauv lawv tej tsev teev dab thiab piav rau cov pejxeem. 10Lawv muab Xa‑u tej cuab yeej ua rog khaws cia rau hauv lub tsev teev dab Athalau. Lawv muab Xa‑u lub cev khi dai rau ntawm lub moos Npesas lub ntsa loog. 11Thaum cov neeg hauv lub moos Yanpe Kile‑a hnov tej uas cov Filixatee ua rau Xa‑u lub cev tuag, 12cov txivneej uas siab loj siab tuab sawvdaws txawm sawv tsees mus ib hmos kaj ntug mus daws Xa‑u lub cev tuag thiab nws peb tug tub lub cev tuag ntawm Npesas lub ntsa loog. Lawv coj los rau ntawm lub moos Yanpe muab hlawv qhov ntawd. 13Lawv coj cov pob txha mus log rau hauv tsob qab ntoo tamalis hauv lub moos Yanpe, thiab yoo mov tau xya hnub.