22

Davi nyob Adulas thiab Mixape

1Davi kuj khiav qhov ntawd mus nyob hauv lub qhov tsua Adulas. Thaum nws cov tijlaug thiab nws txiv tsev neeg sawvdaws tau hnov tej xov ntawd lawv kuj mus cuag nws qhov ntawd. 2Txhua tus uas raug kev txom nyem thiab txhua tus uas tshuav nuj tshuav nqe thiab txhua tus uas tsis txaus siab kuj sau zog tuaj nrog nws nyob. Nws ua lawv tus thawj. Muaj neeg tuaj nrog nws nyob kwvlam plaub puas leej.
3Davi kuj tawm qhov ntawd mus rau lub moos Mixape hauv Mau‑a tebchaws. Nws hais rau Mau‑a tus vajntxwv tias, “Thov cia kuv niam kuv txiv nrog koj nyob mus txog thaum kuv paub tias Vajtswv yuav ua li cas rau kuv.” 4Ces nws txawm tseg nws niam nws txiv nrog Mau‑a tus vajntxwv nyob mas ob tug nrog vajntxwv nyob mus tag sijhawm uas Davi nyob hauv lub chaw ruaj khov. 5Mas Kab uas yog xibhwb cev Vajtswv lus hais rau Davi tias, “Koj tsis txhob nyob hauv qhov chaw ruaj khov no koj cia li mus rau hauv Yuda tebchaws.” Davi thiaj tawm mus nyob lub hav zoov Helej.

Xa‑u tua cov pov thawj hauv lub moos Nau

6Xa‑u hnov tias muaj neeg pom Davi thiab cov neeg uas nrog Davi ua ke. Thaum ntawd Xa‑u zaum hauv lub moos Kinpe‑a hauv tsob qab ntoo tamalis saum lub pov roob tuav rawv rab hmuv, nws cov tub teg tub taws sawvdaws sawv vij vog nws. 7Xa‑u hais rau cov tub teg tub taws uas sawv vij vog nws tias, “Nej cov neeg Npeeyamee cia li mloog kuv hais. Yexi tus tub yuav muab teb thiab vaj txiv hmab rau nej txhua tus lov? Nws yuav tsa nej txhua tus ua thawj kav ib txhiab leej ib puas leej lov, 8nej sawvdaws txawm xav fav xeeb rau kuv? Thaum kuv tus tub nrog Yexi tus tub cog lus sib raug zoo ntawd tsis muaj leejtwg yuav qhia rau kuv paub li. Nej cov tsis muaj ib tug yuav hlub kuv li, thiab tsis qhia rau kuv paub tias kuv tus tub tshum kuv tus qhev tawm tsam kuv, tos nrhw kuv kev yam li niaj hnub nimno.” 9Dau‑e uas yog neeg Edoo uas sawv ze Xa‑u cov tub teg tub taws thiaj teb tias, “Kuv pom Yexi tus tub tuaj rau ntawm lub moos Nau tuaj cuag Ahithu tus tub Ahimelej, 10mas Ahimelej nug Yawmsaub rau nws thiab pub mov rau nws noj thiab pub Kaulia uas yog neeg Filixatee rab ntaj rau nws lawm.”
11Mas vajntxwv txawm tso neeg mus hu pov thawj Ahimelej uas yog Ahithu tus tub thiab nws txiv tsev neeg sawvdaws uas ua pov thawj hauv lub moos Nau kom tuaj, mas sawvdaws thiaj tuaj cuag vajntxwv. 12Mas Xa‑u hais tias, “Ahithu tus tub cia li mloog kuv hais.” Nws teb tias, “Kuv tus tswv kuv nyob ntawm no 'os.” 13Mas Xa‑u hais rau nws tias, “Ua cas koj yuav nrog Yexi tus tub fav xeeb rau kuv, rau qhov uas koj muab mov thiab ntaj rau nws thiab nug Vajtswv rau nws, mas nws thiaj tawm tsam kuv tos nrhw kuv yam li niaj hnub nimno.”
14Mas Ahimelej teb vajntxwv tias, “Tag nrho koj cov tub teg tub taws xwv nim muaj ib tug twg yuav npuab koj yam li koj tus vauv Davi uas ua thawj kav cov tub rog uas tsom kwm koj thiab muaj meej hauv koj vaj koj tsev. 15Hnub no yog thawj zaug uas kuv thov nug Yawmsaub rau nws lov? Tsis yog. Thov vajntxwv tsis txhob muab ib yam dabtsi los rau txim rau kuv uas yog koj tus qhev lossis rau kuv txiv tsev neeg. Rau qhov koj tus qhev yeej tsis paub zaj no ib nyuag qhov li tsis hais ntau los tsawg.” 16Vajntxwv hais rau Ahimelej tias, “Koj yuav tuag tiag tiag li, koj thiab koj txiv tsev neeg sawvdaws yuav tuag xwb.” 17Mas vajntxwv hais rau cov tub rog uas sawv vij vog nws tias, “Muab Yawmsaub cov pov thawj no tua pov tseg, rau qhov lawv txhais tes nrog Davi nyob, lawv yeej paub tias Davi khiav lawm uas lawv tsis qhia rau kuv paub.” Tiamsis cov tub teg tub taws tsis kam nqes tes tua Yawmsaub cov pov thawj 18Mas vajntxiv thiaj hais rau Dau‑e tias, “Koj cia li nqes tes tua cov pov thawj.” Mas Dau‑e uas yog neeg Edoo thiaj mus tua cov pov thawj mas hnub ntawd nws tua cov uas hnav lub tsho efauj ntaub mag yim caum tsib leeg. 19Nws xuas ntaj tua lub moos Nau uas yog cov pov thawj lub moos, tsis hais pojniam txivneej thiab tej menyuam yaus thiab menyuam uas noj mis thiab tej nyuj tej nees luav thiab tej yaj huvsi.
20Tiamsis Ahimelej ib tug tub uas yog Ahithu xeeb ntxwv hu ua Anpiyatha khiav dim thiab raws Davi qab mus. 21Mas Anpiyatha hais rau Davi tias, “Xa‑u muab Yawmsaub cov pov thawj tua tag lawm.” 22Davi hais rau Anpiyatha tias, “Hnub ntawd thaum Dau‑e uas yog neeg Edoo nyob qhov ntawd kuv yeej paub tias nws yuav qhia rau Xa‑u xwb xwb li. Yog tim kuv mas koj txiv tsev neeg sawvdaws thiaj li tuag. 23Cia li nrog kuv nyob tsis txhob ntshai li rau qhov yog tus uas xav tua koj los kuj xav tua kuv thiab. Koj cia li nrog kuv nyob thiaj li tso siab plhuav.”