24

Daviv Tseg Xa-ules Txojsia

1Thaum Xa-ules mus tua cov Filitees rov qab los, muaj neeg qhia rau nws hais tias Daviv nyob tom roob mojsab qhua uas ze ntawm Enkedis. 2Xa-ules txawm xaiv cov tubrog Yixalayees uas txawj tua rog, peb txhiab leej mus nrhiav Daviv thiab Daviv cov neeg ntawm lub Roob Tsuas Sai sab hnubtuaj. 3Xa-ules tuaj txog ntawm lub qhov tsua uas nyob ze cov nkuaj yaj ntawm ntug kev, nws txawm mus tawm rooj hauv lub qhov tsua ntawd. Lub qhov tsua ntawd twb yog lub uas Daviv thiab nws cov neeg nkaum hauv ntag. 4Daviv cov neeg hais rau Daviv hais tias, “Zaum no yog sijhawm zoo rau koj lawm, raws li tus TSWV hais rau koj hais tias, nws yuav muab koj tus yeebncuab cob rau koj tes, koj xav ua li cas rau nws los ua tau.” Daviv txawm nyas mus txiav Xa-ules lub tw tsho ntev ib qho nqa mus lawm los Xa-ules twb tsis hnov li. 5Tom qab ntawd Daviv nyuaj siab heev, rau qhov uas nws txiav Xa-ules lub twg tsho, 6Daviv hais rau nws cov neeg hais tias, “Thov tus TSWV tsis txhob pub kuv ua tej yam tsis zoo rau kuv tus vajntxwv uas tus TSWV xaiv! Tsis tsimnyog kuv ua ib qho phem rau nws li, rau qhov yog tus TSWV tsa nws ua vajntxwv.” 7Yog li ntawd, Daviv thiaj tsis pub nws cov neeg muab Xa-ules tua povtseg.
 Xa-ules txawm sawv tsees tawm hauv qhov tsua mus lawm.
8Daviv raws loo qab mus hu Xa-ules hais tias, “Vajntxwv!” Xa-ules tig hlo saib tuaj, Daviv txhos caug ntua khoov ntshis ua ntsejmuag ti kaus hauv av hawm, 9thiab hais tias, “Ua li cas koj mloog luag tej lus uas hais tias kuv soj nraim yuav tua koj? 10Qhia rau koj paub hais tias hnub no tus TSWV twb muab koj cob rau kuv hauv lub qhov tsua no lawm. Kuv cov neeg kom kuv muab koj tua povtseg, tiamsis vim kuv hwm koj, kuv thiaj tsis ua phem rau koj, rau qhov koj yog tus uas tus TSWV tsa ua vajntxwv. 11Txiv, koj saib, kuv twb txiav tau koj lub tw tsho nyob ntawm kuv tes no! Yog kuv xav tua koj, ces kuv twb tua tau koj lawm, tiamsis kuv tsuas txiav koj lub tw tsho xwb. Qhov no qhia rau koj paub hais tias, kuv tsis tau ntxeev siab lossis ua phem rau koj li. Txawm yog kuv tsis tau ua txhaum rau koj los koj pheej caum kuv tua. 12Thov tus TSWV txiav txim rau wb saib leejtwg yog tus ua txhaum! Thov tus TSWV rau txim rau koj, vim koj ua phem rau kuv, rau qhov kuv tsis tau ua phem rau koj li. 13Nyaj koj paub tej lus uas cov laus ibtxwm hais tias, ‘Tsuas yog tus neeg siab phem thiaj ua phem xwb.’ Yog li ntawd, kuv yuav tsis ua phem rau koj. 14Cov Yixalayees tus vajntxwv, koj mus tawmtsam leejtwg? Koj mus caum leejtwg? Koj caum tus dev uas tuag lawm los? Koj caum devmub los? 15Thov tus TSWV tshuaj saib yog koj lossis yog kuv ua txhaum. Thov tus TSWV tsa muag saib zaj no thiab tuaj kuv tog pab kom kuv dim ntawm koj txhais tes.”
16Thaum uas Daviv hais li ntawd tas, Xa-ules teb hais tias, “Kuv tus tub, koj yog Daviv ntag los?” Ces Xa-ules txawm quaj. 17Xa-ules hais rau Daviv hais tias, “Koj hais yog lawm! Kuv tau ua txhaum tiag. Txawm yog kuv tau ua phem rau koj los koj tseem ua zoo rau kuv. 18Hnub no koj ua rau sawvdaws pom hais tias koj ua zoo kawg nkaus rau kuv. Txawm yog tus TSWV muab kuv cob rau koj tes lawm los koj tseem tsis tua kuv povtseg. 19Puas muaj leejtwg ntes tau nws tus yeebncuab thiab cia li muab tso mus tsis muab tua povtseg? Thov tus TSWV foom koob hmoov rau koj, pauj tej uas koj tau ua zoo rau kuv hnub no. 20Nimno kuv paub hais tias, koj yuav tau ua cov Yixalayees tus vajntxwv thiab kav lub tebchaws kom vammeej mus lawm yav tom ntej. 21Thov koj tuav tus TSWV lub npe coglus rau kuv hais tias, koj yuav tsis tua kuv cov xeebntxwv povtseg, kom kuv lub npe thiab kuv tsevneeg lub npe thiaj yuav tsis ploj mus.” 22Daviv coglus hais tias nws yuav ua li ntawd.
 Ces Xa-ules txawm rov qab mus tsev, Daviv thiab nws cov neeg thiaj rov los rau ntawm qhov chaw uas lawv nkaum lawm.