25

A-ma-xia

1A-ma-xia được hai mươi lăm tuổi lúc lên ngôi, và cai trị hai mươi chín năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là Giô-a-đan quê ở Giê-ru-sa-lem. 2Vua làm điều ngay trước mặt Chúa nhưng không tận tình. 3Khi đã nắm vững quyền hành trong tay, vua liền xử tử các kẻ đã ám sát cha mình; 4nhưng không giết con cái của họ, vì vua tuân giữ lời Chúa được chép trong sách luật Mai-sen: "Cha sẽ không chết vì tội của con, con cũng không chết vì tội của cha. Ai có tội, người ấy chịu hình phạt."
5A-ma-xia tập họp nhân dân Giu-đa, chỉ định các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm người cho các gia tộc Giu-đa và Bên-gia-min; kiểm tra thanh niên từ hai mươi tuổi trở lên, chọn lọc ba trăm ngàn quân có tài sử dụng giáo và khiên. 6Vua còn bỏ ra một trăm ta-lâng bạc để mướn một trăm ngàn người Y-sơ-ra-ên dũng cảm làm lính đánh thuê.
7Nhưng có một người của Thượng Đế đến nói với A-ma-xia: "Đừng dùng lính Y-sơ-ra-ên, vì Chúa không giúp Y-sơ-ra-ên, không giúp Ép-ra-im.
8“Nhưng nếu bệ hạ cứ kéo họ ra trận cho hùng hậu, Thượng Đế sẽ khiến quân thù đánh bại bệ hạ, vì Ngài có quyền cho thắng, bại."
9A-ma-xia hỏi người của Thượng Đế: "Nhưng còn số bạc tôi đã giao cho đoàn quân Y-sơ-ra-ên này, thì sao?" "Chúa có thể cho bệ hạ nhiều hơn số ấy!" Người của Thượng Đế đáp. 10Nghe lời, A-ma-xia cho đạo quân người Y-sơ-ra-ên về Ép-ra-im. Họ trở về với lòng căm giận.
11,12A-ma-xia lấy hết can đảm kéo quân đến thung lũng Muối. Tại đấy, quân Giu-đa giết một vạn nguời Sê-i-rơ; bắt một vạn người khác, đem lên một mỏm núi, xô xuống cho nát thây. 13Đoàn quân Y-sơ-ra-ên bị A-ma-xia sa thải về tấn công một số thành Giu-đa nằm giữa đất Sa-ma-ri và Bết-hô-rôn, giết ba ngàn người, cướp giật nhiều của cải.
14Sau cuộc chém giết người Ê-đôm, A-ma-xia trở về, đem theo các thần của người Sê-i-rơ, lập lên làm thần mình, rồi thờ lạy, cúng kiếng. 15Chúa nổi giận, sai một tiên tri đến hỏi A-ma-xia: "Tại sao ngươi đi cầu các thần không cứu nổi dân của nó khỏi chính tay ngươi?" 16Vua ngắt lời: "Ta có bảo ngươi làm cố vấn cho ta đâu? Im đi đừng buộc ta phải giết ngươi!" Tiên tri im, nhưng rồi nói: "Tôi biết Thượng Đế quyết định diệt nhà vua vì đã phạm tội ấy, lại không chịu nghe lời tôi."
17Sau đấy, A-ma-xia nghe lời bàn của các cố vấn, tuyên chiến với vua Y-sơ-ra-ên là Giô-ách, con Giô-a-cha cháu Giê-hu.
18Vua Giô-ách sai sứ nói với A-ma-xia: "Tại Li-ban, có một cây gai sai mai mối tới nói với một cây bách hương: Gả con gái ngươi cho con trai ta đi! Lúc ấy có thú rừng đi qua, dẫm nát cây gai. 19Ngươi kiêu căng, khoác lác về chiến thắng Ê-đôm. Nay ta khuyên ngươi chịu khó ở nhà, đừng gây họa cho chính mình và làm cho cả nước Giu-đa bị họa lây."
20Nhưng A-ma-xia không nghe, vì Thượng Đế xếp đặt cho quân thù tiêu diệt vua, vì vua thờ các thần Ê-đôm. 21Giô-ách kéo quân dàn trận đối diện quân A-ma-xia tại Bết-sê-mết, đất Giu-đa. 22Giu-đa bại trận bỏ chạy. 23Giô-ách bắt A-ma-xia (con Giô-ách, cháư Giô-a-cha) vua Giu-đa, giải về Giê-ru-sa-lem. Giô-ách còn phá đổ tường thành Giê-ru-sa-lem từ cổng Ép-ra-im đến cổng Góc, một đoạn dài 200 mét
24Giô-ách thu tóm vàng bạc, dụng cụ trong Đền thờ, cùng với kho tàng hoàng cung Giu-đa, bắt con tin kể cả Ô-bết Ê-đôm, đem về Sa-ma-ri.
25A-ma-xia, vua Giu-đa còn sống mười lăm năm sau khi Giô-ách vua Y-sơ-ra-ên chết. 26Tất cả những công việc khác của A-ma-xia đều được chép trong sách lịch sử 'các vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên,' 27từ việc A-ma-xia chối bỏ Chúa, đến vụ tổ chức phản loạn chống A-ma-xia tại Giê-ru-sa-lem. Trong vụ này, A-ma-xia chạy đến La-ki lánh nạn, nhưng người ta đuổi theo đến nơi, giết A-ma-xia chết. 28Người ta dùng ngựa chở xác vua đem về chôn trong thành Đa-vít cùng với tổ tiên.