24

Giô-ách trùng tu Đền thờ

1Giô-ách lên ngôi lúc bảy tuổi và cai trị bốn mươi năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua là bà Xi-bia, quê ở Bê-e-sê-ba. 2Giô-ách làm điều ngay thẳng trước mặt Chúa trong suốt thời gian thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống. 3Giê-hô-gia-đa cưới cho Giô-ách hai người vợ, họ sinh cho vua nhiều con trai, con gái.
4Về sau, Giô-ách quyết định trùng tu Đền thờ. 5Vua họp các thầy tế lễ và người Lê-vi lại, bảo: "Xin các ông đi khắp các thành trong nước Giu-đa, thu thuế của dân, để có thể thực hiện chương trình tu bổ hàng năm. Xin các ông sớm xúc tiến việc này." Nhưng người Lê-vi cứ trì hoãn 6nên vua mời thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-gia-đa vào, hỏi: "Sao ông không bảo người Lê-vi đi thu thuế các thành trong nước Giu-đa và Giê-ru-sa-lem? Mai-sen, đầy tớ Chúa có ấn định việc nhân dân đóng góp cho nhà của Chúa phải không?" 7(Trước đấy, thuộc hạ của bà A-tha-li tà ác đã vơ vét Đền thờ Thượng Đế, lấy các vật thánh đem hết qua miếu Ba-anh).
8Vua ra lệnh đóng một cái rương đặt bên ngoài cửa Đền thờ Chúa. 9Và lệnh được truyền rao khắp nước Giu-đa, cả thành Giê-ru-sa-lem bảo mọi người phải đem nạp cho Chúa khoản thuế đã được Mai-sen, tôi tớ Thượng Đế, quy định từ ngày Y-sơ-ra-ên còn ở trong sa mạc. 10Các nhà lãnh đạo và nhân dân đều vui mừng đem tiền bỏ vào rương cho tới khi đầy. 11Người Lê-vi đem rương tiền đến cho các viên chức nhà vua. Thư ký của vua và người của thầy tế lễ tối cao giữ lấy tiền, trả rương lại, và rương được đem đặt vào chỗ cũ. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, người ta thu được vô số tiền bạc. 12Vua và Giê-hô-gia-đa đem tiền ấy giao cho những người coi sóc Đền thờ. Những người này mướn thợ nề, thợ mộc, thợ sắt và thợ đồng sửa chữa Đền thờ Chúa. 13Như vậy, công việc tiến hành; Đền thờ Thượng Đế trở nên tốt đẹp, vững chắc như xưa. 14Khi công cuộc tu bổ hoàn tất, người ta đem số tiền còn lại đến cho vua và Giê-hô-gia-đa, tiền này dược dùng để sắm các dụng cụ trong Đền thờ tức là những đĩa, bình bằng vàng và bàng bạc dùng vào việc tế lễ. Trọn đời Giê-hô-gia-đa, người ta liên tục dâng lễ thiêu trong Đền thờ.
15Giê-hô-gia-đa ngày càng già, rồi qua đời, thọ một trăm ba mươi tuồi. 16Người ta chôn ông trong thành Đa-vít, nơi chôn các vua, vì ông có công với Y-sơ-ra-ên, phục vụ Thượng Đế và săn sóc Đền thờ. 17Sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời, các nhà lãnh đạo Giu-đa đến xu nịnh nhà vua, và vua bắt đầu nghe lời họ, 18bỏ bê Đền thờ Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của tổ tiên mình, đi thờ các thần tượng ô nhục. Cơn giận của Thượng Đế nổi lên cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 19Chúa sai các tiên tri đến để đem họ về với Ngài,nhưng họ không nghe.
20Thần Linh Thượng Đế cảm động Xa-cha-ri, con thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Ông đứng trước nhân dân, tuyên bố: "Thượng Đế hỏi tại sao đồng bào phạm các điều răn của Ngài? Đồng bào không thể nào thịnh đạt được. Đồng bào chối bỏ Chúa, bây giờ Ngài từ bỏ đồng bào." 21Họ mưu hại ông, và khi được lệnh vua, họ lấy đá ném ông chết ngay trong sân Đền thờ. 22Như thế, Giô-ách không những quên ơn Giê-hô-gia-đa mà còn giết cả con của ân nhân. Lúc sắp chết, Xa-cha-ri nói: "Xin Chúa chứng giám và báo ứng cho."
23Vào cuối năm ấy, quân Sy-ri kéo đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đánh quân Giô-ách, giết hết các nhà lãnh đạo Giu-đa, gửi chiến lợi phẩm về cho vua mình ở Đa-mách. 24Chúa cho quân Sy-ri thắng, mặc dù quân số rất ít so với quân Giu-đa, vì người Giu-đa chối bỏ Chúa, Thượng Đế của tổ tiên họ. Như thế, Giô-ách bị Chúa hình phạt.
25Quân Sy-ri bỏ đi, để lại Giô-ách thương tích nặng nề. Khi đang nằm trên giường bệnh, Giô-ách bị các tôi tớ mình ám sát, vì vua đã giết con của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Người ta đem chôn vua trong thành Đa-vít, nhưng không phải trong lăng vua. 26Những người âm mưu giết Giô-ách là Xa-bát con của bà Si-mê-át người Am-môn và Giô-xa-bát con của bà Sim-rít người Mô-áp.
27Ngoài ra, sách Truyện các vua còn chép về các con Giô-ách, các lời tiên tri về số phận vua này và về việc tu bổ Đền thờ. Thái tử A-ma-xia, con Giô-ách lên ngôi kế vị.