31

Ê-xê-chia phân công cho người Lê-vi

1Xong lễ Vượt qua, tất cả dân Y-sơ-ra-ên có mặt tại Giê-ru-sa-lem đều kéo ra các thành phố Giu-đa đập phá các trụ thờ, các thần tượng A-sê-ra và các miếu tà thần trên các đỉnh đồi khắp xứ Giu-đa, Bên-gia-min, Ép-ra-im và Ma-na-se. Sau khi hoàn tất công việc đó, mỗi người trở về nhà mình.
2Ê-xê-chia tổ chức các thầy tế lễ và người Lê-vi thành những phân ban để lo việc dâng tế lễ thiêu và tế lễ bình an, và lo việc thờ phượng, cảm tạ, và ca ngợi Chúa tại các cổng Đền thờ Chúa. 3Vua cũng ấn định số lượng tài sản vua dâng vào việc tế lễ hằng ngày trong Đền thờ , như các tế lễ thiêu dâng buổi sáng và buổi chiều; dâng ngày lễ cuối tuần, ngày trăng mới và các ngày lễ lớn, như luật pháp Chúa đã ghi. 4Vua cũng bảo dân chúng thủ đô dâng hiến phần mười cho các thầy tế lễ và người Lê-vi để họ đủ sống mà mạnh tiến trên con đường phục vụ Chúa như lời Chúa đã dạy.
5Được lệnh vua, dân Y-sơ-ra-ên liền đem dâng rất nhiều nông sản đầu mùa, ngũ cốc, rượu, dầu, mật và các sản phẩm khác. Họ cũng dâng rất dồi dào phần mười mọi lợi tức. 6Dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa cùng những người ở khắp các thành phố Giu-đa cũng dâng phần mười về các bầy bò, bầy cừu và phần mười các phẩm vật biệt riêng ra thánh cho Chúa Hằng Hữu, là Thượng Đế của họ. Các phẩm vật ấy được chất thành từng đống. 7Họ bắt đầu đem phẩm vật đến đóng từ tháng ba, mãi đến tháng bảy mới xong. 8Vua Ê-xê-chia và các nhà lãnh đạo vào Đền thờ, thấy các đống phẩm vật ấy, bèn ca ngợi Chúa và chức phước cho dân Ngài. 9Ê-xê-chia hỏi các thầy tế lễ và người Lê-vi về các đống phẩm vật. 10Thầy tế lễ tối cao A-xa-ria, thuộc họ Xa-đốc, tâu rằng: "Từ khi nhân dân bắt đầu dâng lễ vật vào Đền thờ Chúa, chẳng những chúng tôi đủ ăn mà cũng còn dư lại rất nhiều vì Chúa đã ban phước dồi dào cho nhân dân. Đây là cả đống phẩm vật còn thừa!"
11Ê-xê-chia ra lệnh xây các phòng quanh Đền thờ Chúa, 12làm kho chứa các lễ vật, phần mười, và các vật thánh. Họ trung tín tàng trữ các phẩm vật ấy. Cô-na-nia (người Lê-vi) được cử làm quản đốc kho tàng. Em ông là Si-mê-i làm phó quản đốc. 13Ban quản đốc cũng gồm các phụ tá: Giê-hi-ên, A-ra-ria, Na-hát, A-sa-ên, Giê-ri-mốt, Giô-sa-bát, Ê-li-ên, Gít-ma-kia, Ma-hát và Bê-na-gia. Những nhân viên này đều do vua Ê-xê-chia bổ nhiệm và đặt dưới quyền lãnh đạo của thầy tế lễ tối cao A-xa-ria.
14,15Cô-rê (con Im-na, người Lê-vi) người gác cổng Đông Đền thờ được cử làm trưởng ban phân phối các lễ vật lạc hiến và các phẩm vật chí thánh cho các thầy tế lễ. Cô-rê có các phụ tá trung tín là Ê-đen, Min-gia-min, Giê-sua, Sê-ma-gia, A-ma-ria và Sê-ca-nia. Họ phân chia công bằng các lễ vật ấy cho các thầy tế lễ cư ngụ tại các thành phố dành riêng cho họ, người lớn hay nhỏ đều có phần. 16Tuy nhiên, các thầy tế lễ đang phục vụ tại Đền thờ và gia đình của họ được cấp phát trực tiếp tại Đền thờ. 17,18Các thầy tế lễ được đăng ký vào gia phả theo từng tộc họ. Mỗi người Lê-vi, từ 20 tuổi trở lên được ghi danh theo từng ban. Thực phẩm được phân phát đều đặn cho tất cả các gia đình thầy tế lễ đã đăng ký, vì họ không có nguồn lợi tức nào khác; tất cả thì giờ năng lực họ đều tập trung vào sự phục vụ trong Đền thờ. 19Mỗi thành phố dành cho các thầy tế lễ đều cử một thầy đặc trách phân phối thực phẩm và vật dụng cho tất cả các thầy tế lễ và người Lê-vi đăng ký trong khu vực đó.
20Vua Ê-xê-chia giải quyết thỏa đáng các vấn đề trong cả nước Giu-đa cách công minh chân thật trước mặt Chúa. 21Trong tất cả các công tác, từ việc phân công phối trí việc phục vụ trong Đền thờ Chúa, đến các vấn đề pháp luật, điều răn, vua đều hết lòng tìm cầu Chúa nên được thành công mỹ mãn.