12

Tus Pojniam thiab Tus Zaj

1Tom qab ntawd muaj ib yam txujci tseemceeb tshwm saum nruab ntug. Thiab muaj ib tug pojniam hnav lub hnub, nws tsuj nrees lub hli, thiab nws ntoo kaum ob lub hnubqub. 2Tus pojniam ntawd suab ib plab menyuam twb yuav txog caij yug; thaum nws mob plab yuav yug tus menyuam, nws quaj quaj.
3Muaj dua ib yam txujci tseemceeb tshwm saum nruab ntug thiab; yam ntawd yog ib tug zaj loj loj liab ploog nyob saud. Tus zaj ntawd muaj xya lub taubhau thiab muaj kaum tus kub, xya lub taubhau ntawd puavleej muaj kausmom kub looj huv tibsi. 4Zaj muab zaj tus kotw nplawm cov hnubqub saum nruab ntug poob tas ib feem peb. Nws sawv ntawm tus pojniam uas yuav yug menyuam hauv ntej, thiab nws tos rawv yuav noj tus menyuam uas yuav yug los ntawd. 5Tus pojniam ntawd yug tau ib tug metub. Tus metub ntawd yuav muab qws hlau los kav txhua haivneeg huv tibsi. Tiamsis twb muaj neeg tuaj txeeb tus metub ntawd coj mus rau Vajtswv tus uas zaum ntawm lub zwmtxwv lawm. 6Ces tus pojniam ntawd txawm khiav mus rau tom tiaj suabpuam thaj chaw uas Vajtswv npaj tseg rau nws lawm; Vajtswv yuav tsomkwm nws qhov ntawd mus txog ib txhiab ob puas rau caum hnub.
7Tom qab ntawd muaj kev tsov kev rog sib ntaus sib tua saum nruab ntug. Yog Mikhayees thiab Mikhayees cov timtswv nrog zaj sib tua. Zaj thiab zaj cov timtswv tuaj tua Mikhayees, 8tiamsis zaj tog tua tsis yeej, zaj thiab zaj cov timtswv thiaj tsis tau nyob saum ntuj lawm. 9Luag muab tus zaj uas loj loj thiab nws cov timtswv pov rau hauv ntiajteb. Tus zaj ntawd yog tus nab txwj nab laug thaum ub uas sawvdaws hu ua dab Ntxwgnyoog lossis hu ua Xatas tus uas dag ntxias neeg ntiajteb.
10Ces kuv hnov ib lub suab hais nrov nrov saum ntuj tuaj rau kuv hais tias, “Nimno Vajtswv twb cawm peb dim lawm! Nimno Vajtswv twb qhia rau sawvdaws pom lawm hais tias Vajtswv yog tus Vajntxwv uas muaj hwjchim! Thiab nimno tus Mexiyas uas Vajtswv txib los twb qhia rau sawvdaws pom nws lub hwjchim lawm! Rau qhov tus uas niaj hnub niaj hmo nkaug peb cov kwvtij ntseeg tabmeeg rau ntawm Vajtswv twb raug muab pov saum ntuj los lawm. 11Tus menyuam Yaj cov ntshav thiab Vajtswv Txojlus uas peb qhia twb ua rau lawv kovyeej tus uas nkaug lawv lawm. Txawm yog cov kwvtij ntawd yuav raug kev tuag los lawv tsis khuvxim lawv txojsia li. 12Yog li ntawd, lub ntuj thiab nej txhua tus uas nyob saum ntuj, nej cia li zoo siab hlo! Tiamsis ntiajteb thiab hiavtxwv yuav raug kev txomnyem heev, rau qhov dab Ntxwgnyoog twb los rau ntawm neb lawm. Dab Ntxwgnyoog chim kawg li, rau qhov nws paub hais tias nws yuav tsis tau nyob ntev lawm.”
13Thaum tus zaj ntawd nco dheev txog hais tias nws twb los rau hauv ntiajteb lawm, ces nws txawm caum tus pojniam uas yug tus metub ntawd qab. 14Tiamsis luag muab ob phab tis loj loj ib yam li tis dav npoj rau tus pojniam ntawd kom nws ya taus mus txog nws lub chaw uas nyob tom tiaj suabpuam. Luag yuav tsomkwm tus pojniam ntawd mus txog peb xyoos thiab rau lub hlis, tsis pub tus zaj ntawd ua phem tau rau nws. 15Ces tus zaj ntawd txawm txau dej tawm hauv nws lub qhovncauj los ib yam li ib tug dej loj loj ntws raws tus pojniam ntawd qab; zaj ua li ntawd kom thiaj kuav tau tus pojniam ntawd mus. 16Tiamsis av pab tus pojniam ntawd, av txawm cia li tawg pleb thiab qus cov dej uas tawm hauv tus zaj ntawd lub qhovncauj los tas lawm. 17Zaj chim rau tus pojniam ntawd heev, zaj thiaj mus tawmtsam tus pojniam ntawd cov xeebntxwv uas tseem muaj nyob. Cov xeebntxwv ntawd yog txhua tus uas ua raws li Vajtswv txoj kevcai thiab muab siab npuab Yexus tej lus qhia. 18Ces tus zaj txawm mus sawv ntawm ntug hiavtxwv.