4

Rooj Ntug Ceebtsheej Qhib

1Tom qab ntawd kuv rov ua yogtoog pom dua ib zaj; kuv pom rooj ntug ceebtsheej qhib lug cia.
 Lub suab uas thawj zaug kuv hnov hais nrov nrov rau kuv ib yam li lub suab xyu, nimno kuv rov hnov lub suab ntawd hais rau kuv hais tias, “Koj cia li tuaj saum no, kuv yuav muab tej uas yav tom ntej no yuav muaj tshwm los rau koj saib.”
2Tamsim ntawd Vaj Ntsujplig txawm los kav hlo kuv lub siab, kuv pom ib lub zwmtxwv nyob saum ntuj ceebtsheej thiab muaj ib tug zaum saum lub zwmtxwv ntawd. 3Nws lub ntsejmuag ci ib yam li cov qe zeb muaj nqis yapes thiab kanelias, thiab muaj ib tug duab zaj sawv vij lub zwmtxwv. Tus duab zaj ntawd ntsuab ib yam li tej qe zeb muaj nqis uas hu ua emelas. 4Muaj nees nkaum plaub lub zwmtxwv nyob puagncig lub zwmtxwv ntawd, thiab muaj nees nkaum plaub tug txwjlaug uas hnav ris tsho dawb thiab ntoo kausmom kub zaum saum cov zwmtxwv ntawd. 5Muaj xob laim liab vog, xob quaj thiab muaj suab nrov nroo ntws ntawm lub zwmtxwv ntawd tuaj. Muaj xya tes tsau uas cig lam lug ntawm lub zwmtxwv hauv ntej. Xya tes tsau ntawd yog Vajtswv xya tus ntsujplig. 6Nyob ntawm lub zwmtxwv hauv ntej muaj ib qho zoo li hiavtxwv ci li iav pom kev tshab plaws.
 Muaj plaub tug qhelunpees sawv vij lub zwmtxwv; plaub tug qhelunpees ntawd muaj qhovmuag thoob plaws sab xubntiag thiab sab tom nraubqaum huv tibsi.
7Thawj tug zoo ib yam li tus tsov ntxhuav; tus ob zoo ib yam li tus heev nyuj; tus peb lub ntsejmuag zoo ib yam li neeg lub thiab tus plaub zoo ib yam li tus dav uas tabtom ya. 8Plaub tug qhelunpees ntawd ib tug muaj rau phab tis, rau phab tis ntawd muaj qhovmuag thoob plaws sab hauv thiab sab nraud huv tibsi. Plaub tug qhelunpees ntawd hu nkauj tas hnub tas hmo hais tias,
  “Tus Tswv uas yog Vajtswv tus uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus,
  yog tus dawbhuv, dawbhuv, dawbhuv, yog tus
   uas ibtxwm nyob thaum ub los lawm,
  yog tus uas nyob nimno thiab yog tus uas yuav
   los yav tom ntej.”
9Txhua zaus uas plaub tug qhelunpees ntawd hu nkauj qhuas tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis uas zaum saum lub zwmtxwv thiab ua nws tsaug, 10ces nees nkaum plaub tug txwjlaug txawm txhos caug ntua pehawm tus uas muaj sia nyob mus ibtxhis uas zaum saum lub zwmtxwv, thiab lawv hle lawv tej kausmom kub tso rau ntawm lub zwmtxwv hauv ntej, thiab lawv hais tias,
  11“Tus Tswv uas yog peb sawvdaws tus Vajtswv!
  Koj yog tus uas muaj hwjchim,
  tsimnyog peb sawvdaws hwm koj thiab ua rau koj tau koob meej.
  Rau qhov koj yog tus uas tsim ib puas tsav yam huv tibsi;
  koj pom zoo tsim tej ntawd thiab pub tej ntawd muaj sia nyob.”