7

Người được đóng ấn

1Sau đó, tôi thấy bốn thiên sứ đứng bốn góc địa cầu, cầm giữ gió bốn phương trên đất, khiến cho khắp đất, biển và cây cối đều lặng yên. 2Tôi lại thấy một thiên sứ khác đến từ phương Đông, cầm ấn của Thượng Đế hằng sống. Thiên sứ này lớn tiếng kêu gọi bốn thiên sứ đã được quyền làm hại đất và biển: 3“Đừng làm hại đất, biển và cây cối cho đến khi chúng ta đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thượng Đế.”
4Tôi nghe số người được đóng ấn thuộc các đại tộc Y-sơ-ra-ên là 144.000 người.
5Đại tộc Giu-đa 12.000 người.
Đại tộc Ru-bên 12.000 người.
Đại tộc Gát 12.000 người.
6Đại tộc A-se 12.000 người.
Đại tộc Nép-ta-li 12.000 người.
Đại tộc Ma-na-se 12.000 người.
7Đạị tộc Si-mê-ôn 12.000 người.
Đại tộc Lê-vi 12.000 người.
Đại tộc Y-sa-ca 12.000 người.
8Đại tộc Sa-bu-lôn 12.000 người.
Đại tộc Giô-sép 12.000 người.
Đại tộc Bên-gia-min 12.000 người.

Vô số người được cứu

9Sau đó tôi thấy vô số người — không ai đếm nổi — từ mọi quốc gia, dòng giống, dân tộc và ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm cành chà là. 10Họ lớn tiếng tung hô:
“Ân cứu rỗi chúng ta là do Thượng Đế, Đấng ngồi trên ngai và do Chiên Con!”
11Các thiên sứ đang đứng quanh ngai, các trưởng lão và bốn sinh vật đều sấp mặt xuống trước ngai thờ phượng Thượng Đế, 12và ca tụng:
“A-men! Sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và sức mạnh vĩnh viễn thuộc về Thượng Đế chúng ta! Thành tâm sở nguyện!”
13Một trưởng lão hỏi tôi: “Những người mặc áo dài trắng đó là ai và từ đâu đến?”
14Tôi thưa: “Ông biết điều đó”. Trưởng lão nói: “Đó là những người đã qua khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong máu Chiên Con. 15Vì thế, họ được đứng trước ngai Thượng Đế, ngày đêm phụng sự Ngài trong Đền thờ. Đấng ngồi trên ngai sẽ che chở họ. 16Họ sẽ không còn đói khát, cũng không còn bị mặt trời hay sức nóng nào nung đốt. 17Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chăn dắt họ. Ngài sẽ dẫn họ đến những suối nước sống; và Thượng Đế sẽ lau sạch nước mắt họ.