31

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Ƀing Midyan

1Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh tui anai, 2“Pơkơhma̱l bĕ ƀing Midyan yuakơ ƀing Israel. Tơdơi kơ anŭn, ih či djai laih anŭn ih či wơ̆t glaĭ hrŏm hăng ƀing ơi adon ih yơh.”
3Tui anŭn, Môseh laĭ hăng ƀing ană plei, “Prap pre bĕ ƀing tơhan ƀing gih kiăng nao blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Midyan kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yuakơ ƀing gơñu hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Yahweh. 4Pơkiaŏ nao bĕ pơ tơdron blah sa-rơbâo čô tơhan mơ̆ng rĭm kơnung djuai Israel.” 5Tui anŭn, hơmâo pluh-dua-rơbâo čô tơhan prap pre kiăng kơ pơblah, jing sa-rơbâo čô mơ̆ng rĭm kơnung djuai Israel yơh. 6Môseh pơkiaŏ tơhan anai nao pơblah, sa-rơbâo čô anŭn mơ̆ng rĭm kơnung djuai, wơ̆t hăng khua ngă yang Phinehas ană đah rơkơi khua ngă yang prŏng hloh Eleazar mơ̆n, jing pô djă̱ ba hăng ñu hơdôm gơnam rơgoh hiam mơ̆ng sang yang laih anŭn khul tơdiăp kiăng ngă tơlơi laĭ pơthâo.
7Ƀing gơñu blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Midyan kar hăng Yahweh pơđar laih kơ Môseh laih anŭn pơdjai hĭ rĭm čô đah rơkơi pơprŏng. 8Amăng ƀing djai anŭn hơmâo abih bang rơma čô pơtao ƀing Midyan, anŭn jing: Ƀing Ewi, Rekem, Zur, Hur laih anŭn Reba. Ƀing gơñu ăt pơdjai hĭ Balaam ană đah rơkơi Beôr hăng đao mơ̆n. 9Ƀing Israel mă mơnă ƀing đah kơmơi Midyan pơprŏng laih anŭn ƀing čơđai, laih anŭn sua mă abih tơpul rơmô, triu, bơbe laih anŭn dram gơnam. 10Ƀing gơñu čuh hĭ abih bang plei pơnăng jing anih ƀing Midyan hơmâo hơdip, wơ̆t hăng abih bang anih jưh gơñu mơ̆n. 11Ƀing gơñu mă abih bang dram gơnam sua mă wơ̆t hăng mơnuih laih anŭn hlô mơnơ̆ng, 12laih anŭn ba glaĭ ƀing mơnă, hơdôm dram gơnam sua mă anai kơ Môseh hăng Eleazar khua ngă yang prŏng hloh laih anŭn kơ ƀing ană plei ƀơi tơdron dap Môab jĕ krong Yurdan klă̱ anăp hăng plei Yerêhô.
13Môseh, Eleazar khua ngă yang prŏng hloh laih anŭn abih bang ƀing djă̱ akŏ ană plei nao čơkă ƀing gơñu gah rơngiao kơ anih jưh. 14Samơ̆ Môseh hil biă mă hăng ƀing khua tơhan wơ̆t glaĭ mơ̆ng tơdron blah, jing khua tơhan kơ tơpul rơbâo laih anŭn khua tơhan kơ tơpul rơtuh.
15Môseh tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Yua hơget ƀing gih brơi kơ abih bang ƀing đah kơmơi dŏ hơdip lĕ? 16Ƀing gơñu yơh jing ƀing đuaĭ tui hơdră Balaam pơ čư̆ Pheôr laih anŭn kiăng ba pơđuaĭ hĭ ƀing Israel mơ̆ng Yahweh. Yuakơ ƀing gơñu yơh, tơlơi kli̱n pơrai hĭ ƀing ană plei Yahweh. 17Ră anai pơdjai hĭ bĕ abih bang ƀing ană đah rơkơi. Laih anŭn pơdjai hĭ bĕ rĭm čô đah kơmơi hơmâo dŏ hrŏm laih hăng đah rơkơi, 18samơ̆ ƀing gih dưi djă̱ pioh kơ gih pô rĭm čô đah kơmơi aka dŏ hrŏm hăng đah rơkơi ôh.
19“Abih bang ƀing gih jing ƀing hơmâo pơdjai hlơi pô ƀôdah tĕk djơ̆ atâo djai, gih hrŏm hăng ƀing mơnă đah kơmơi gih khŏm dŏ gah rơngiao kơ anih jưh amăng tơjuh hrơi. Ƀơi hrơi tal klâo laih anŭn tal tơjuh, ƀing gih khŏm pơrơgoh hĭ gih pô laih anŭn ƀing mơnă gih anŭn mơ̆n. 20Pơrơgoh hĭ bĕ rĭm ao buh wơ̆t hăng rĭm gơnam arăng pơkra hăng klĭ, blâo bơbe ƀôdah kơyâo mơ̆n.”
21Giŏng anŭn, Eleazar khua ngă yang prŏng hloh pơhiăp hăng ƀing tơhan jing ƀing nao amăng tơdron blah tui anai, “Anai yơh jing tơlơi phiăn Yahweh brơi laih kơ Môseh: 22Mah, amrăk, ko̱ng, pơsơi, tin, lê̱k, 23laih anŭn hơget gơnam pơkŏn dơ̆ng apui ƀu dưi ƀơ̆ng ôh, gih khŏm brơi gơnam anŭn găn mơ̆ng apui, tui anŭn gơnam anŭn či jing rơgoh yơh. Ƀing gih ăt khŏm pơrơgoh hĭ gơnam anŭn hăng ia pơrơgoh mơ̆n. Samơ̆ gơnam hơget apui dưi ƀơ̆ng, gih khŏm pơrơgoh gơnam anŭn kơnơ̆ng hăng ia pơrơgoh đôč. 24Ƀơi hrơi tal tơjuh, bŏh bĕ khul ao gih laih anŭn ƀing gih či jing rơgoh. Giŏng anŭn, ƀing gih dưi mŭt amăng anih jưh yơh.”

Tơlơi Pơpha Dram Gơnam Sua Mă

25Yahweh pơhiăp dơ̆ng hăng Môseh tui anai, 26“Ih hăng Eleazar khua ngă yang prŏng hloh laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ ană plei či khŏm yap abih bang mơnuih hăng hlô mơnơ̆ng anŭn ƀing gih hơmâo mă laih. 27Pơpha bĕ hơdôm gơnam anŭn tŏng krah laih anŭn ngă tui anai: Sămkrah gơnam kơ ƀing tơhan jing ƀing nao blah laih anŭn sămkrah jing gơnam dŏ glaĭ anŭn lŏm kơ ƀing ană plei yơh. 28Mơ̆ng ƀing tơhan jing ƀing nao blah anŭn, pioh bĕ sa črăn pơyơr mơ̆ng rĭm rơma-rơtuh ƀing mơnuih, tơpul rơmô, aseh glai, triu ƀôdah bơbe kiăng pơyơr kơ Yahweh. 29Mă bĕ črăn pơyơr anai mơ̆ng sămkrah črăn pha brơi ƀing tơhan anŭn hăng brơi kơ Eleazar khua ngă yang prŏng hloh jing črăn kơ Yahweh anŭn. 30Mơ̆ng sămkrah črăn kơ ƀing Israel, ruah mă bĕ sa črăn mơ̆ng rĭm rơmapluh amăng: Mơnuih, rơmô, aseh, triu, bơbe ƀôdah hlô mơnơ̆ng pơkŏn dơ̆ng. Brơi bĕ gơnam anai kơ ƀing Lêwi, jing ƀing grơ̆ng glăm kơ bruă răk wai sang yang Yahweh hăng khăn.” 31Tui anŭn, Môseh hăng Eleazar khua ngă yang prŏng hloh ngă tui abih tơlơi Yahweh pơtă laih kơ Môseh.
32Dram gơnam dŏ glaĭ jing gơnam ƀing tơhan sua mă jing năm-rơtuh tơjuh-rơtuh rơmapluh-rơbâo drơi triu; 33tơjuhpluh-dua-rơbâo drơi rơmô; 34nămpluh-sa-rơbâo drơi aseh glai; 35laih anŭn klâopluh-dua-rơbâo čô đah kơmơi aka dŏ hrŏm hăng đah rơkơi ôh.
36Sămkrah gơnam pơpha kơ ƀing nao blah amăng tơdron blah jing:
  klâo-rơtuh klâopluh-tơjuh-rơbâo rơma-rơtuh drơi triu,
37gơnam pơyơr kơ Yahweh mơ̆ng gơnam anai jing năm-rơtuh tơjuhpluh-rơma drơi;
  38klâopluh-năm-rơbâo drơi rơmô, gơnam pơyơr kơ Yahweh mơ̆ng gơnam anai jing tơjuhpluh-dua drơi;
  39klâopluh-rơbâo rơma-rơtuh drơi aseh glai, gơnam pơyơr kơ Yahweh mơ̆ng gơnam anai jing nămpluh-sa drơi;
  40pluh-năm-rơbâo čô mơnuih, mơnuih pơyơr kơ Yahweh jing klâopluh-dua čô.
41Môseh jao gơnam pơyơr anai kơ Eleazar khua ngă yang prŏng hloh, jing črăn lŏm kơ Yahweh anŭn, kar hăng Yahweh hơmâo pơđar laih kơ Môseh.
42Sămkrah gơnam lŏm kơ ƀing Israel, jing gơnam Môseh pơkăh hơjăn mơ̆ng ƀing tơhan, 43gơnam sămkrah ƀing ană plei jing klâo-rơtuh klâopluh-tơjuh-rơbâo rơma-rơtuh drơi triu, 44klâopluh-năm-rơbâo drơi rơmô, 45klâopluh-rơbâo rơma-rơtuh drơi aseh glai, 46laih anŭn pluh-năm-rơbâo čô mơnuih. 47Mơ̆ng gơnam sămkrah ƀing Israel anŭn, Môseh ruah mă sa mơ̆ng rĭm rơmapluh čô mơnuih laih anŭn hlô mơnơ̆ng, kar hăng Yahweh pơđar laih kơ ñu, laih anŭn brơi gơnam anai kơ ƀing Lêwi, jing ƀing grơ̆ng glăm kơ bruă răk wai sang yang Yahweh hăng khăn anŭn.
48Giŏng anŭn, ƀing khua moa kơ tơpul tơhan, jing khua git gai kơ tơpul rơbâo laih anŭn tơpul rơtuh, rai pơ Môseh, 49laih anŭn laĭ, “Ƀing gơmơi ƀing ding kơna ih hơmâo yap laih ƀing tơhan gơmơi, laih anŭn ƀu hơmâo sa čô rơngiă ôh. 50Tui anŭn, ƀing gơmơi hơmâo ba rai sa gơnam pơyơr kơ Yahweh hơdôm gơnam hăng mah jing gơnam rĭm čô amăng ƀing gơmơi hơmâo sua mă kar hăng kong hơpăl, kŏng tơngan, rơbưn kơđŏm, buai laih anŭn añŭ, kiăng pơkra tơlơi pap brơi kơ gơmơi pô; tui anŭn Yahweh ƀu pơrai hĭ ƀing gơmơi ôh.”
51Môseh hăng Eleazar khua ngă yang prŏng hloh mă tŭ mơ̆ng ƀing gơñu abih bang hơdôm gơnam pơhrôp hăng mah anŭn. 52Abih bang mah mơ̆ng ƀing khua git gai kơ tơpul rơbâo laih anŭn mơ̆ng ƀing khua git gai kơ tơpul rơtuh, jing gơnam ƀing gơñu pơyơr đĭ kar hăng sa gơnam brơi pơyơr kơ Yahweh kơtraŏ truh kơ pluh-năm-rơbâo tơjuh-rơtuh rơmapluh sekel. 53Rĭm čô tơhan ăt hơmâo sua mă gơnam kơ ñu pô. 54Môseh hăng Eleazar khua ngă yang prŏng hloh mă tŭ mah mơ̆ng ƀing khua git gai kơ tơpul rơbâo hăng rơtuh laih anŭn ba mŭt amăng Sang Khăn Pơjơnum jing gơnam djă̱ hơdơr kơ ƀing Israel ƀơi anăp Yahweh yơh.