11

Jetc^si Nyei Zeiv-Fun

  1Jetc^si nyei gorn oix cuotv diuh cunx,
   ninh nyei nzungh oix cuotv nquaav nquaah yaac ziangh biouv.
  2Ziouv nyei Singx Lingh oix yiem ninh,
   Singx Lingh bun ninh maaih cong-mengh caux wuonh zaang,
   Singx Lingh bun ninh haih caangh laangh yaac maaih domh qaqv,
   Singx Lingh bun ninh haih mengh baeqc yaac bun ninh taaih Ziouv.
  3Ninh zungv oix buangv hnyouv taaih Ziouv.
  Ninh maiv zeiz ziux ganh nyei m'zing buatc nyei siemv,
   yaac maiv zeiz ziux ninh nyei m'normh haiz nyei dunx sic.
  4Ninh oix longc horpc nyei jauv siemv mienh jomc mienh,
   yaac baengh fim nyei dunx yiem lungh ndiev
    zuqc zatv njiec nyei mienh.
  Ninh oix njiec lingc dingc lungh ndiev mienh nyei zuiz,
   yaac daix orqv mienh.
  5Ninh oix longc baengh fim nyei jauv dorngx houx-hlaang,
   yaac longc ziepc zuoqv nyei jauv zoux la'sin sai jienv.
  6Hieh juv ziouc caux ba'gi yungh dorn yiem,
   nda'maauh mbeux yaac caux yungh dorn bueix,
  ngongh dorn caux sienh lunx juangc yiem juangc nyanc,
   fu'jueiv-faix yaac oix dorh ninh mbuo.
  7Ngongh nyeiz zungv caux jiepv juangc nyanc,
   ninh mbuo nyei dorn juangc bueix,
   sienh yaac oix nyanc mbiauh nqaauv hnangv ngongh nor.
  8Corc hopv nyorx nyei gu'nguaaz oix yiem naang-jieqv nyei kuotv-ndaangc nyienx,
   guangc nyorx nyei gu'nguaaz oix lom bieqc naang-doqc nyei kuotv.
  9Da'faanh yiem yie nyei cing-nzengc mbong nyei dorngx,
   naaiv deix ga'naaiv maiv hoic, maiv zoux mietc.
  Weic zuqc hiuv Ziouv nyei mienh buangv nzengc lungh ndiev,
   hnangv wuom buangv koiv nor.

Zuqc Guaatv Mingh Nyei Mienh Duqv Nzuonx

10Taux wuov hnoi, maaih dauh Jetc^si nyei Zeiv-Fun oix liepc jiez zoux maanc fingx nyei jangx-hoc, maanc guoqv mienh ziouc daaih lorz ninh. Ninh hitv nyei dorngx maaih njang-laangc haic.
11Taux wuov hnoi, Ziouv oix sung da'nyeic nzunc buoz weic siou ninh zengc njiec nyei baeqc fingx, se yiem Atc^si^lie, I^yipv, Batc^lotv, E^ti^ o^bie, Elaam, Mbaa^mbi^lon, Haamatv caux koiv-nzou nyei mienh.
  12Ninh oix liepc jiez domh geh bun maanc guoqv mienh,
   aengx dorh I^saa^laa^en zuqc guaatv mingh nyei mienh daaih zunv.
  Ninh oix yiem ndau-beih nyei biei bung lungh gorn,
   bun zuqc yiem nzaanx nyei Yu^ndaa Mienh gapv zunv.
  13E^faa^im mueic jieqv nyei sic ziouc jiex mi'aqv,
   hoic Yu^ndaa nyei mienh yaac zuqc pai guangc.
  E^faa^im ziouc maiv mueic jieqv Yu^ndaa,
   Yu^ndaa yaac maiv hoic E^faa^im aqv.
  14Ninh mbuo oix njiec mingh mborqv yiem fai bung nyei Fi^li^saa^die Mienh.
   Ninh mbuo lomh nzoih mingh luv yiem dong bung nyei mienh.
  Ninh mbuo oix mingh caangv E^ndom caux Mo^apc.
   Ammon Mienh yaac zuqc yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev.
  15Ziouv yaac oix bun
   I^yipv nyei koiv-congx nqaai.
  Ninh oix huangx buoz bun nziaaux-jorm buonc jiex
   Yu^fe^ditc Ndaaih gu'nguaaic.
  Ndaaih ziouc bun nqoi benx siec diuh ndoqv,
   bun mienh haih jiex mingh, zaux yaac maiv ndorn.
  16Maaih diuh domh jauv bun ninh nyei baeqc fingx
   zengc njiec nyei mienh yiem Atc^si^lie nzuonx,
  hnangv zinh ndaangc I^saa^laa^en Mienh
   yiem I^yipv Deic-Bung nzuonx nyei jauv nor.