26

Tơlơi Adoh Bơni Hơơč Kơ Yahweh

1Amăng rơnŭk anŭn tơlơi adoh anai yơh ƀing ană plei Yudah či adoh:
  Ƀing ta hơmâo sa boh plei prŏng kơtang.
   Yahweh pơgang plei anŭn kar hăng khul pơnăng hăng bơnư̆ toa jum dar plei anŭn.
  2Ơ ƀing gak hơi, pŏk bĕ amăng ja̱ng
   kiăng kơ ƀing lŏn čar pă jing tơpă hơnơ̆ng dưi mŭt,
   jing ƀing lŏn čar pă djă̱ kơjăp tơlơi đaŏ gơñu amăng Yahweh yơh.
  3Ơ Yahweh ăh, Ih yơh či djă̱ pioh amăng tơlơi rơnŭk rơno̱m hlo̱m ƀo̱m
   pô hơmâo tơlơi pơmĭn hơđơ̆ng,
   yuakơ ñu đaŏ kơnang kơ Ih.
  4Đaŏ kơnang bĕ kơ Yahweh nanao,
   yuakơ Yahweh, kơnơ̆ng hơjăn Yahweh đôč yơh, jing Boh Pơtâo hlŏng lar.
  5Ñu jing Pô pơluă gŭ hĭ ƀing hlơi pô hơmâo tơlơi dưi gah ngŏ kơ ƀing mơnuih pơkŏn,
   Ñu lŏm pơdơ̆ hĭ plei prŏng jing plei ƀing gơñu pơư pơang.
   Ñu pơmơdơ̆ hĭ plei anŭn dơ̆ hăng lŏn
   jing pơglưh trŭn hĭ plei anŭn tơl jing kar hăng ƀruih lŏn yơh.
  6Plă̱ tơkai yơh juă hĭ ƀơi plei anŭn,
   anŭn jing plă̱ tơkai ƀing mơnuih arăng kơtư̆ juă,
   jing khul yak rơbat ƀing mơnuih ƀun rin yơh.

  7Tơlơi hơdip mơnuih tơpă hơnơ̆ng jing kar hăng rơbat nao ƀơi jơlan pơdơ̆ pơđơ̱r.
   Ơ Pô Tơpă Hơnơ̆ng hơi, sĭt Ih yơh pơkra jơlan mơnuih tơpă hơnơ̆ng hiam pơdơ̆.
  8Ơ djơ̆ yơh, Yahweh ăh, tơdang ƀing gơmơi rơbat tui jơlan tơlơi juăt Ih,
   ƀing gơmơi dŏ tơguan kơ Ih kiăng kơ pơtơpă hĭ ƀing gơmơi.
  Tơlơi pơhơdơr laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom anăn Ih
   jing tơlơi amoaih kiăng kơ pran jua gơmơi.
  9Jua bơngăt kâo pơmĭn nao kơ Ih amăng mlam.
   Kâo kiăng đuaĭ tui Ih hăng abih jua pơmĭn kâo yơh.
  Tơdang tơlơi truh sat truh rai mơ̆ng Ih pơ lŏn tơnah anai,
   yua mơ̆ng ƀing mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai ƀu tui gưt Ih, ƀing gơñu hrăm kiăng kơ ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh.
  10Wơ̆t tơdah Ih pơrơđah brơi tơlơi khăp pap kơ ƀing sat ƀai,
   ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng hrăm kiăng kơ ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng ôh.
  Wơ̆t tơdah ƀing gơñu dŏ amăng anih lŏn mơnuih ngă tơpă hơnơ̆ng, ƀing gơñu ăt ngă sat ƀai nanao
   laih anŭn ƀu huĭ pơpŭ kơ tơlơi kơdrưh kơang Ih ôh, Ơ Yahweh hơi.

  11Ơ Yahweh ăh, Ih yơr đĭ tơngan Ih kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu,
   samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh.
  Brơi bĕ kơ ƀing gơñu tŭ tơlơi mlâo tơdang ƀing gơñu ƀuh tơlơi hur har Ih kơ ƀing ană plei Ih.
  Brơi bĕ apui Ih pioh kơ ƀing rŏh ayăt Ih čuh hĭ ƀing soh sat anŭn.

  12Ơ Yahweh ăh, Ih yơh pơkơjăp tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ ƀing gơmơi.
   Abih bang tơlơi bruă ƀing gơmơi hơmâo pơgiŏng hĭ laih,
   Ih jing Pô hơmâo pơgiŏng hĭ laih brơi kơ ƀing gơmơi.
  13Ơ Yahweh Ơi Adai gơmơi hơi, ƀing khua lŏn čar pơkŏn rơngiao kơ Ih hơmâo git gai laih ƀing gơmơi,
   samơ̆ kơnơ̆ng anăn Ih đôč yơh ƀing gơmơi pơpŭ kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ Ih.
  14Ră anai ƀing khua anŭn djai laih, laih anŭn ƀu či hơdip dơ̆ng tah.
   Ƀing gơñu ƀu či tơbiă rai mơ̆ng pơsat gơñu ôh.
  Ih pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu laih anŭn pơrai hĭ ƀing gơñu,
   laih anŭn sut hĭ anăn ƀing gơñu tơl ƀu hơmâo hlơi pô hơdơr kơ ƀing gơñu dơ̆ng tah.
  15Ih hơmâo pơlar prŏng tui laih lŏn čar gơmơi anai, Ơ Yahweh ăh.
   Sĭt Ih hơmâo pơlar prŏng tui laih lŏn čar gơmơi anai.
  Tui anŭn, ƀing ană plei Ih pơư pơang kơ Ih yơh.
   Ih ăt hơmâo pơlar prŏng tui laih mơ̆n abih bang guai lŏn kơ anih lŏn gơmơi anai.

  16Ơ Yahweh, tơdang ƀing ană plei Ih rŭng răng biă mă,
   ƀing gơñu iâu kwưh kơ Ih yơh.
   Tơdang Ih ƀuăh pơkra ƀing gơñu, ƀing gơñu dưi iâu laĭ pơhoč ƀơƀiă.
  17Kar hăng sa čô đah kơmơi pi kian jĕ či tơkeng yơh,
   ñu đuaĭ hăng ur kraih yuakơ tơlơi ñu ruă,
   ăt tui anŭn mơ̆n ƀing gơmơi dŏ ƀơi anăp Ih, jĕ či čơdơ̆ng ngă tơlơi phrâo, Ơ Yahweh ăh.
  18Tơdang ƀing gơmơi pi kian, ƀing gơmơi đuaĭ amăng tơlơi ruă,
   samơ̆ tơlơi ƀing gơmơi tơkeng rai jing kơnơ̆ng kar hăng angĭn đôč.
  Ƀing gơmơi ƀu dưi pơklaih hĭ anih lŏn gơmơi ôh.
   Ƀing gơmơi ƀu thâo dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt gơmơi ôh.

  19Ơ ƀing Yudah hơi, wơ̆t tơdah ƀing lŏn čar ta djai hĭ laih, ƀing gơñu či hơdip glaĭ yơh,
   laih anŭn drơi jan gơñu ăt či hơdip glaĭ mơ̆n.
  Ơ ƀing mơnuih arăng dơ̱r amăng ƀruih lŏn,
   ƀing gih či tơgŭ hăng ur kraih hơ̆k mơak yơh.
  Ơ Yahweh hơi, Ih či brơi kơ ƀing gơñu hơdip glaĭ kar hăng ia ngo̱m mơguah brơi tơlơi hơdip,
   laih anŭn mơ̆ng lŏn tơnah ƀing djai laih či tơbiă rai dơ̆ng yơh.

Tơlơi Pô Pơala Yesayah Pơhaih Kơ Ƀing Yudah

  20Ơ ƀing ană plei kâo, nao mŭt bĕ pơ anih kơjăp amăng sang gih,
   laih anŭn krư̆ hĭ bĕ khul bah amăng anih anŭn.
  Pơdŏp hĭ bĕ gih pô sui ƀiă
   tơl tơlơi hil Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt ta hơmâo hrŏ hĭ abih yơh.
  21Anai nê, Yahweh hlak tơbiă rai mơ̆ng anih Ñu
   kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing mơnuih mơnam lŏn tơnah yuakơ khul tơlơi soh gơñu,
   jing tơlơi ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing ană plei Yahweh.
  Lŏn tơnah či pơdŏp hĭ dơ̆ng tah drah arăng hơmâo tuh laih.
   Samơ̆ lŏn tơnah či pơrơđah atâo ƀing djai kiăng kơ ƀing pơdjai hĭ ƀing gơñu anŭn či tŭ mă tơlơi pơkơhma̱l yơh.