26

Yawmsaub haiv tuabneeg yuav kov yeej

  1Nub ntawd puab yuav hu zaaj nkauj nuav huv Yuta tebchaws.
  “Peb muaj ib lub nroog kws ruaj khov.
   Vaajtswv rhawv txujkev cawm dim ua ntsaa loog hab chaw faaj xwm.
  2Ca le qheb rooj loog sub lub tebchaws kws ncaaj nceeg
   hab pheej ua lawv le puab tub cog lug tseg lawm txhad tau nkaag lug.
  3Au Vaajtswv, koj yuav pub lub sab tug yeeg puv npo
   rua tug kws lub sab ruaj nreeg rua koj, vem nwg tso sab rua koj.
  4Ca le tso sab rua Yawmsaub moog ib txhws
   tsua qhov Vaajtswv Yawmsaub yog txhwb zeb
   kws nyob moog ib txhws tsw kawg.
  5Nwg tub txu cov tuabneeg kws nyob lub chaw sab,
   hab muab lub moos kws sab txu nqeg lug.
   Nwg muab tsoo kuas pob taag rua huv peg teb xyaw moov aav.
  6Mas txhua txhais kwtaw tsuj, yog cov tuabneeg pluag le kwtaw
   hab cov tuabneeg txom nyem le kwtaw tsuj.”

  7Cov tuabneeg ncaaj nceeg txujkev taj tug.
   Au tug kws ncaaj nceeg, koj ua rua cov ncaaj nceeg txujkev taj du quas lug.
  8Au Yawmsaub, peb ua lawv le koj txuj kevcai tog rawv koj.
   Koj lub npe kws muaj koob meej
   yog qhov kws peb tug ntsuj plig ntshaw heev.
  9Mo ntuj los kuv lub sab dai quas dhuas koj,
   kuv tug ntsuj plig kub quas lug nrhav ntshws koj,
  tsua qhov thaus koj txav txem rua tuabneeg nplajteb,
   tej tuabneeg huv qaab ntuj kuj kawm paub koj txujkev ncaaj nceeg.
  10Yog hlub cov tuabneeg limham
   mas puab yuav tsw kawm paub txujkev ncaaj nceeg.
  Puab nyob huv lub tebchaws ncaaj nceeg
   los puab tseed ua phem
   hab puab tsw quav ntsej Yawmsaub tug fwjchim meej mom.
  11Au Yawmsaub, koj tub tsaa koj txhais teg tassws puab pheej tsw pum.
   Thov ca puab pum qhov kws koj kub sab quas lug rua koj haiv tuabneeg
   hab ca puab txaaj muag.
  Thov ca cov suavtawg kws koj yuav hlawv koj cov yeeb ncuab,
   hlawv puab hab.
  12Au Yawmsaub, koj pub kuas peb tau txujkev thaaj yeeb.
   Ib puas tsaav yaam kws peb ua tau lawm tub yog koj ua paab peb.
  13Au Yawmsaub, kws yog peb tug Vaajtswv,
   dhau ntawm koj lawm tseed muaj luas lwm tug num tswv tau kaav peb hab,
   tassws peb tsuas leeg paub koj tuab leeg lub npe xwb.
  14Puab tub tuag lawm, puab yuav tsw muaj txujsa nyob.
   Puab nyob tub tuag teb xwb, puab yuav tsw sawv rov lug.
  Vem yog koj tau lug ua kuas puab puam tsuaj
   hab tau rhuav tej chaw kws ncu txug puab huvsw.

  15Au Yawmsaub, koj tau ua rua haiv tuabneeg nuav fuam vaam coob,
   ua rua haiv tuabneeg nuav fuam vaam tuaj.
  Koj tau txais lub koob meej zoo kawg nkaus,
   koj tau nthuav lub tebchaws kuas daav ntxwv moog.

  16Au Yawmsaub, thaus puab raug txom nyem lwj sab puab tau nrhav koj,
   thaus puab raug nplawm qhuab qha, puab tsaa ncauj thov koj tsw tu le.
  17Ib yaam le tug quaspuj suab mivnyuas kws ntswj cev qw
   vem yog ua mob teb, yog thaus kws tub yuav txug caij yug,
   au Yawmsaub, peb zoo ib yaam le ntawd rua ntawm koj xubndag.
  18Peb suab mivnyuas, peb ntswj cev,
   tassws peb tsuas yug tau cua xwb.
  Peb tsw tau rhawv kev cawm dim
   rua huv lub nplajteb hab tsw tau yug tuabneeg nplajteb.
  19Koj cov tuabneeg kws tuag lawm yuav rov caj sa,
   puab tej cev tuag yuav sawv rov lug.
  Mej cov kws nyob huv moov aav 'e,
   ca le tswm dheev hab hu nkauj vem mej zoo sab.
  Yawmsaub, koj cov dej lwg zoo yaam nkaus le tej dej lwg thaus sawv ntxuv
   mas lub nplajteb yuav yug cov kws nyob huv tub tuag teb rov lug.

  20Kuv cov tuabneeg, ca le lug,
   ca le nkaag rua huv mej chaav tsev hab kaw qhov rooj rua.
  Mej ca le moog nraim cev ib ntus
   moog txug thaus Yawmsaub kev npau tawg dhau lawm.
  21Vem yog Yawmsaub saamswm tawm ntawm nwg lub chaw tuaj
   yuav rau txem rua tuabneeg nplajteb
   vem yog puab tej kev txhum txem.
  Mas lub nplajteb yuav qha tej ntshaav kws lug rua sau nwg lawm
   hab yuav tsw npog cov kws raug tua tuag ntxwv moog lawm.