4

1Taux wuov hnoi, siec dauh m'sieqv dorn oix nanv jienv yietc dauh m'jangc dorn gorngv, “Yie mbuo ganh lorz nyanc lorz zuqv. Kungx tov bun yie mbuo haih guei meih nyei mbuox zoux yie mbuo nyei nqox. Tov bun yie mbuo maiv zuqc nyaiv.”

Ye^lu^saa^lem Aengx Duqv Liepc Jiez Siang Nyei

2Taux wuov hnoi, Ziouv oix bun cuotv daaih nyei Cunx nzueic, njang-laangc haic. Deic-bung cuotv nyei gaeng-zuangx oix bun yiem I^saa^laa^en duqv maengc cuotv nyei mienh longx hnyouv haic yaac duqv njang-laangc. 3Yiem ⟨Si^on⟩ zengc njiec nyei mienh, dongh corc yiem jienv Ye^lu^saa^lem wuov deix, ziouc duqv mienh heuc cing-nzengc. Se mouz laanh maaih maengc ziangh jienv faaux mbuox yiem Ye^lu^saa^lem nyei mienh. 4Ziouv oix saax nzengc Si^on nyei sieqv nyei uix. Ziouv oix longc ninh nyei qaqv siemv yaac longc douz buov fioux nzengc guoqv Ye^lu^saa^lem nyei nziaamv. 5Wuov zanc Ziouv oix zeix dorv mbuonx yiem gormx Si^on Mbong caux yiem naaic gapv zunv nyei zuangx mienh gu'nguaaic. Weic lungh hnoi zanc se hnangv mbuonx-sioux, lungh muonz zanc hnangv douz-mbietc njang. Yiem yietc zungv njang-laangc gu'nguaaic maaih ga'naaiv nzie jienv. 6Lungh hnoi zanc ziouc torngv laangh yaac benx norm dorngx bingx torngv jienv mbiungc-nziaaux.