52

Tin-Hungh Oix Njoux Ye^lu^saa^lem

  1⟨Si^on⟩ aac, nyie daaih, nyie daaih,
   aengx henv jiez daaih maah!
  O cing-nzengc nyei zingh, Ye^lu^saa^lem aah!
   Zuqv jienv meih nzueic haic nyei lui-houx.
  Weic zuqc yiem naaiv mingh
   maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ caux maaih uix nyei mienh
   maiv duqv aengx bieqc meih.
  2O Ye^lu^saa^lem aah! Oix zuqc sou nqoi nie-mbung
   jiez sin daaih zueiz jienv weic.
  O zuqc caangv nyei Si^on aac,
   jaiv nqoi ndoh meih nyei jaang nyei limc.
3Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Meih mbuo zuqc maaic maiv maaih jaax.
   Meih mbuo duqv zuoqc nzuonx yaac maiv zuqc longc nyaanh.”
4Weic zuqc Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv,
  “Daauh dangh yie nyei baeqc fingx
   mingh I^yipv Deic-Bung weic yiem naaic.
  Nqa'haav Atc^si^lie Mienh zeix ninh mbuo
   yaac maiv maaih haaix nyungc gorn-baengx.”
5Ziouv gorngv, “Ih zanc yiem naaiv yie maaih haaix nyungc?
  “Yie nyei baeqc fingx zuqc baeqc baeqc guaatv mingh.”
 Ziouv gorngv,
   “Gunv ninh mbuo wuov deix heuc
   yaac ziangh hnoi maiv dingh liouh nyei ki yie nyei mengh.
  6Hnangv naaiv yie nyei baeqc fingx ziouc hiuv duqv yie nyei mbuox.
   Weic naaiv taux wuov hnoi ninh mbuo zungv hiuv duqv
  se yie jaa-ndaangc gorngv.
   Zeiz nyei, se dongh yie.”
  7Yangh mbong yangh zorng daaih mbuox kuv fienx nyei mienh nyei zaux nzueic haic.
   Ninh zunh baengh orn nyei jauv, gorngv kuv fienx,
   zunh njoux en nyei fienx
  gorngv mbuox Si^on,
   “Meih nyei Tin-Hungh zoux hungh mi'aqv.”
  8Muangx maah! Meih nyei siouv gaeng mienh heuc mbui,
   lomh nzoih njien-youh nyei baaux nzung.
  Ziouv nzuonx Si^on wuov zanc,
   ninh mbuo ganh nyei m'zing zungv duqv buatc.
  9Ye^lu^saa^lem nyei ndau-huaang aac,
   lomh nzoih cuotv qiex baaux nzung.
  Weic zuqc Ziouv tengx ninh nyei baeqc fingx jaiv nzauh,
   ninh yaac zuoqc Ye^lu^saa^lem.
  10Ziouv oix yiem maanc guoqv mienh nyei nza'hmien
   longc ninh maaih qaqv nyei cing-nzengc buoz.
  Yiem jomc lungh ndiev nyei mienh ziouc buatc
   mbuo nyei Tin-Hungh nyei njoux en.
  11Mingh aqv. Mingh aqv. Leih Mbaa^mbi^lon cuotv mingh maah!
   Maiv dungx muoqv zuqc maaih uix nyei ga'naaiv.
   Yiem naaic gu'nyuoz cuotv mingh.
  Meih mbuo gaeng Ziouv nyei jaa-dorngx nyei mienh
   oix zuqc saax ganh cing-nzengc.
  12Meih mbuo maiv zuqc huaang-huaang zaang-zaang nyei cuotv,
   yaac maiv zuqc biaux maengc,
  weic zuqc Ziouv oix yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc mingh,
   I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh oix yiem meih mbuo nyei nqa'haav nqaang beu jienv meih mbuo.

Zuqc Siouc Kouv Nyei Bou

  13Mangc maah! Yie nyei bou oix longc cong-mengh zoux nyungc-nyungc.
   Ninh oix duqv mienh taaih,
   duqv mienh ceng, taaih faaux hlang.
  14Mienh camv buatc ninh ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex
   weic zuqc ninh nyei hmien-mueic waaic, buatc maiv hnangv mienh.
   Ninh nyei fangx zeiv yaac waaic nzengc, maiv hnangv mienh nyei fangx.
  15Ninh ziouc haeqv ziex guoqv mienh gamh nziex.
   Hungh diex oix weic ninh nqapc jienv nzuih,
  weic zuqc maiv maaih mienh mbuox jiex nyei, ninh mbuo duqv buatc.
   Ninh mbuo maiv haiz jiex nyei, ninh mbuo yaac haih bieqc hnyouv.