52

Ƀing Ană Plei Yerusalaim Či Djă̱ Hơdơr Mơak Mơai

1Kâo, Yesayah, pơhiăp tui anai,
  “Mơdưh bĕ, mơdưh bĕ, Ơ ƀing Ziôn ăh,
   buh bĕ gih pô hăng tơlơi kơtang.
  Buh bĕ gih pô hăng ao guh kơang gih,
   Ơ Yerusalaim hơi, jing plei rơgoh hiam.
  Ƀing mơnuih ƀu tŭ khăt klĭ, jing ƀing hơƀak drak ƀơi anăp Yahweh
   ƀu či mŭt pơ amăng ja̱ng gih dơ̆ng tah.
  2Tơtŭh hĭ bĕ ƀruih lŏn mơ̆ng sum ao gih.
   Tơgŭ bĕ, dŏ be̱r bĕ ƀơi grê kar hăng ƀơi grê pơtao, Ơ ƀing plei Yerusalaim hơi.
  Pơrơngai hĭ bĕ gih pô mơ̆ng khul hrĕ čuăk ƀơi tơkuai gih,
   Ơ ƀing mơnă mơ̆ng plei Ziôn hơi.”
3Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Tơdang ƀing rŏh ayăt mă ƀing gih jing hĭ hlŭn mơnă,
   ƀing gơñu ƀu kla prăk hơget gĕt ôh.
  Ăt kar kaĭ mơ̆n, Kâo či song mă ƀing gih,
   samơ̆ Kâo ƀu či kla prăk hơget gĕt ôh.”
4Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp:
  “Blung hlâo adih, ƀing ană plei Kâo, jing ƀing ơi adon gih, trŭn nao pơ lŏn čar Êjip kiăng kơ hơdip tui hăng tơlơi ƀing gơñu kiăng.
   Sui ƀiă tơdơi kơ anŭn, ƀing lŏn čar Assiria kơtư̆ juă ƀing gih hăng pơgŏ̱ mă pơđuaĭ hĭ ƀing gih.”
5Yahweh tơña tui anai, “Ră anai hơget tơlơi hơmâo truh laih pơ anai lĕ?”
 Yahweh laĭ glaĭ tui anai,
  “Ƀing ană plei Kâo ƀing rŏh ayăt pơkŏn dơ̆ng ăt mă pơđuaĭ hĭ laih đôč đač mơ̆n,
   laih anŭn ba akŏ gơñu jing ƀing git gai ƀing gih djik djak hĭ ƀing gih.
  Amăng abih hrơi
   ƀing rŏh anŭn ƀrưh mơhiăh nanao kơ anăn Kâo.
  6Hơnŭn yơh, ƀing ană plei Kâo či thâo krăn anăn Kâo yơh.
   Hơnŭn yơh, amăng hrơi anŭn ƀing gơñu či thâo krăn
  kơ tơlơi Kâo yơh jing Pô laĭ lui hlâo kơ tơlơi anŭn či pơkrĕp truh hĭ.
   Sĭt yơh, Kâo yơh jing Pô anŭn.”
7Kâo, Yesayah, pơhiăp tui anai,
  “Hiam rô̆ biă mă yơh jing plă̱ tơkai ƀing hlơi pô rơbat găn khul čư̆ čan
   kiăng kơ ba rai tơlơi pơthâo hiam,
  jing ƀing pơhaih tơlơi rơnŭk rơno̱m,
   jing ƀing ba rai khul tơlơi truh hiam,
   jing ƀing pơhaih tơlơi pơklaih,
   hăng laĭ kơ ƀing Ziôn tui anai,
  ‘Ơi Adai gih jing hĭ laih Pơtao git gai wai lăng!’
  8Hơmư̆ bĕ! Ƀing gak gih pơyơ̆ng đĭ asăp gơñu.
   Hrŏm hơbĭt ƀing gơñu ur dreo kơ tơlơi mơak mơai.
  Yuakơ tơlơi Yahweh wơ̆t glaĭ pơ plei Ziôn,
   tui anŭn, ƀing gơñu či ƀuh khul tơlơi anŭn hăng mơta gơñu pô yơh.
  9Ơ ƀing dŏ amăng khul anih pơčah plei Yerusalaim hơi,
   čơdơ̆ng adoh kraih krin bĕ khul tơlơi adoh mơak mơai hrŏm hơbĭt,
  yuakơ Yahweh hơmâo pơjuh alum laih ƀing ană plei Ñu,
   laih anŭn hơmâo song mă laih plei Yerusalaim.
  10Yahweh či pơrơđah tơlơi dưi kơtang hơpăl tơngan rơgoh hiam Ñu
   ƀơi anăp abih bang ƀing lŏn čar,
  tơl abih bang mơnuih ƀơi djŏp anih amăng lŏn tơnah či ƀuh yơh
   tơlơi Ơi Adai ta pơklaih hĭ ƀing ta.

  11“Ơ ƀing čơkŭng dram gơnam sang yang Yahweh hơi,
   đuaĭ bĕ, đuaĭ bĕ, tơbiă đuaĭ bĕ mơ̆ng anih lŏn ƀing kơtư̆ juă anŭn!
  Anăm tĕk djơ̆ ôh hơget gơnam ƀu rơgoh ƀơi anăp Yahweh,
   huĭdah ƀing gih jing hĭ grĭ grañ.
   Tơbiă đuaĭ bĕ mơ̆ng anŭn kiăng kơ ƀing gih jing hĭ jơngeh!
  12Samơ̆ ƀing gih khŏm anăm tơbiă đuaĭ hĭ ječ ameč
   ƀôdah đuaĭ kơdŏp hĭ ôh,
  yuakơ Yahweh či nao hlâo kơ ƀing gih,
   sĭt Ơi Adai Israel či nao pơgang ƀing gih gah rŏng yơh.”

Tơlơi Gleh Tơnap Laih Anŭn Tơlơi Ang Yang Pô Ding Kơna

13Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai,
  “Lăng bĕ, Pô Ding Kơna Kâo či dưi jing hĭ amăng abih bang bruă mơnuă ñu yơh.
   Tui anŭn, arăng či pŭ̱ yơr đĭ Ñu laih anŭn pơdun đĭ glông hloh kơ abih bang yơh.
  14Kơđai glaĭ, hơmâo lu mơnuih dŏ kơtuă tơdang ƀing gơñu ƀuh Pô Ding Kơna anŭn,
   yuakơ arăng pơruă Ñu tơl ƀô̆ mơta Ñu phara biă mă hăng mơnuih pơkŏn
   laih anŭn rup drơi Ñu ƀu hrup hăng rup drơi mơnuih mơnam ôh.
  15Samơ̆ tơdơi kơ anŭn, ñu či añăh ƀơi lu ƀing lŏn čar kiăng kơ pơrơgoh hĭ ƀing gơñu
   laih anŭn ƀing pơtao ƀuh Ñu ƀing gơñu ƀu dưi pơhiăp hơget gĕt ôh.
  Anŭn jing yuakơ ƀing gơñu či ƀuh tơlơi arăng aka ƀu ruai hăng ƀing gơñu ôh,
   sĭt ƀing gơñu či thâo hluh tơlơi ƀing gơñu aka ƀu hơmư̆ ôh.”