56

Lwm tsaav tuabneeg tau kev cawm dim

  1Yawmsaub has le nuav tas,
   “Ca le tuav rawv txujkev tu plaub ncaaj
   hab ua lawv le txujkev ncaaj nceeg,
  tsua qhov tshuav tsw ntev kuv txujkev dim yuav lug
   hab kuv txujkev cawm dim
   yuav nthuav rua suavdawg paub.
  2Tug kws ua le nuav hab tuabneeg tej tub kws coj nruj le nuav
   yuav tau nyob kaaj sab lug,
  yog tug kws fwm nub Xanpatau
   tsw xob ua qas puag tsuas nub ntawd
  hab tswj nwg txhais teg
   tsw xob ua ib yaam phem le.”

  3Tsw xob kheev lwm haiv tuabneeg kws lug ntseeg Yawmsaub has tas,
   “Yawmsaub yuav muab kuv cais tawm ntawm nwg haiv tuabneeg tag tag,”
  hab tsw xob kheev tug txwvneej kws chaw xws puag lawm has tas,
   “Saib maj kuv yog tug ntoo qhuav,”
  4tsua qhov Yawmsaub has le nuav tas,
   “Cov txwvneej kws ua tsw taug txwvneej
  mas yog puab fwm kuv nub Xanpatau
   hab xaiv txhua yaam kws hum kuv lub sab
   hab tuav rawv kuv tej lug cog tseg nruj,
  5mas kuv yuav ua lub chaw ncu txug puab cov hov
   hab pub koob meej rua puab
  rua huv kuv lub tuam tsev hab huv kuv lub ntsaa loog,
   mas zoo dua le kws puab muaj tub muaj ntxhais,
  kuv yuav pub lub koob meej kws nyob moog ib txhws rua puab,
   yuav tsw muab txav pov tseg.
  6Hab lwm haiv tuabneeg kws lug ntseeg Yawmsaub ua koom rua nwg
   hab nyam Yawmsaub lub npe hab ua nwg le tub qhe,
  yog txhua tug kws fwm nub Xanpatau
   hab tsw xob ua qas puag tsuas nub ntawd
   hab tuav rawv kuv tej lug cog tseg,
  7mas kuv yuav coj cov tuabneeg nuav
   lug txug kuv lub roob kws dawb huv,
  hab ua rua puab zoo sab xyiv faab
   rua huv lub tuam tsev kws thov kuv.
  Tej kws puab muab hlawv xyeem
   hab tej kws puab muab xyeem
   kuv yuav zoo sab txais yuav rua sau kuv lub thaaj,
  tsua qhov kuv lub tuam tsev yuav hu tas
   lub tsev kws txhua haiv tuabneeg thov kuv.”
  8Vaajtswv Yawmsaub kws qaws cov Yixayee
   kws poob tebchaws ua saab ua sua lawm has le nuav tas,
  “Kuv yuav qaws luas lwm tug lug
   nrug cov kws kuv tub qaws ca lawm.”

Yawmsaub nkaug Yixayee cov thawj

  9Txhua tug tsaj nruab nraag
   hab txhua tug tsaj qus huv haav zoov,
   ca le lug noj lauj!
  10Yixayee cov kws faaj xwm dig muag,
   puab suavdawg tsw txawj tsw ntse,
  puab suavdawg yog dev tsw muaj suab,
   puab tsw txawj tsej,
  puab tsuas yog ua npau suav
   hab pw hab nyam tsaug zug.
  11Cov dev nuav tshaib heev noj tsw txawj tsau le.
   Cov kws yug yaaj kuj tsw nkaag sab daabtsw le,
  puab suavdawg tig rov taug puab txujkev lawm,
   txhua tug nyag moog nrhav
   tej kws muaj qaabhau rua nyag xwb.
  12Puab has tas, “Ca le lug nawj.
   Ca peb muab cawv txwv maab lug
  hab haus cawv ntxws kuas puv nkaus peb lub cev.
   Mas pigkig yuav zoo yaam le nub nua,
   tseed yuav luj tshaaj dua nuav.”