57

I^saa^laa^en Mienh Baaix Miuc-Fangx Zuqc Dingc Zuiz

  1Kuv mienh daic mingh
   yaac maiv maaih haaix dauh yiem hnyouv jangx.
  Gan longx Tin-Hungh nyei mienh guei seix,
   maiv maaih mienh mengh baeqc.
  Kuv mienh daic mingh
   ziouc biaux ndutv zeqc naanc.
   2Ninh mbuo duqv bieqc baengh orn nyei dorngx.
  Hnyouv zingx nyei mienh
   yiem zouv gu'nyuoz duqv hitv kuonx.
  3“Mv baac gaanv hei m'sieqv dorn nyei dorn-jueiv
   caux hienx nqox fai maaic buonv-sin nyei mienh nyei naamh nyouz,
   oix zuqc daaih naaiv maah!
  4Meih mbuo jatv haaix dauh?
   Meih mbuo morngx nzuih hlaix mbietc huotv haaix dauh?
  Meih mbuo zoux ceux lunc nyei naamh nyouz,
   gorngv-baeqc nduov mienh nyei fun-faqv, maiv zeiz?
  5Meih mbuo yiem mba'ong zuei ndiangx mbu'ndongx
   yaac yiem diuh diuh ndiangx-nyiemz ga'ndiev saanx.
  Meih mbuo yiem horngz gu'nyuoz,
   yiem la'bieiv-ngaamh ga'ndiev,
   daix meih mbuo nyei naamh nyouz.
  6Meih mbuo yiem horngz gu'nyuoz, la'bieiv-mbiaangc mbu'ndongx
   maaih meih mbuo nyei buonc.
  Naaiv deix, se naaiv deix benx meih mbuo nyei buonc.
  Meih mbuo zorqv ciev ziec nyei
   caux fongc horc ziec nyei laangh ziqc fongc horc ninh mbuo.
  Naaiv deix sic yie hnangv haaix nor haih nyaangc duqv?
  7Yiem hlang haic nyei mbong-hlang
   meih mbuo dimc dorngx bueix,
   yaac yiem naaic fongc horc ziec.
  8Yiem gaengh nqa'haav maengx yaac yiem gaengh zouc
   meih mbuo liepc meih mbuo nyei jangx-hoc.
  Meih mbuo guangc yie, nzien nqoi suangx,
   ziouc faaux coux koi suangx jangv.
  Meih mbuo caux ninh mbuo gorngv horpc,
   meih mbuo hnamv ninh mbuo nyei coux,
   yaac mangc ninh mbuo laengh gaengv nyei sin.
  9Meih mbuo dorh jienv youh mingh taux ⟨Molekv zienh,⟩
   yaac jaa deix wuom-ndaang.
  Meih mbuo paaiv meih mbuo nyei gong-zoh mingh go nyei dorngx,
   zungv njiec taux yiemh gen.
  10Meih mbuo kouv weic zuqc meih mbuo nyei jauv go,
   mv baac meih mbuo maiv gorngv, ‘Maiv lamh hnamv dorngx aqv.’
  Meih mbuo aengx maaih qaqv henv jiez daaih
   meih mbuo ziouc maiv mau.
  11“Maaih haaix nyungc haeqv meih mbuo gamh nziex
   cingx daaih gorngv-baeqc, maiv jangx yie,
   yaac maiv hnamv taux yie yietc deix?
  Yie nyienz jienv maiv ko lo lauh
   meih mbuo cingx daaih maiv gamh nziex yie fai?
  12Yie oix gorngv cuotv meih mbuo funx ganh zoux duqv horpc
   caux meih mbuo zoux nyei sic,
   mv baac naaiv deix maiv tengx meih mbuo.
  13Meih mbuo heuc jienv tov nyei ziangh hoc,
   bun meih mbuo siou daaih naaiv deix miuc-fangx
   njoux meih mbuo maah!
  Nziaaux oix zorqv ninh mbuo buonc mingh,
   liemh tauv yietc nzunc qiex
   yaac oix buonc ninh mbuo mingh mi'aqv.
  Mv baac haaix dauh ndaauh kaux yie
   duqv nzipc naaiv norm deic-bung,
   yaac duqv yie nyei cing-nzengc mbong benx ninh mbuo nyei buonc.”

Laaix Zuiz Hnyouv Mun Nyei Mienh, Tin-Hungh Oix Zorc Longx

14Aengx maaih dauh oix gorngv,
  “Zorc jauv, zorc jauv, liuc leiz ziangx jauv maah!
   Zorqv nqoi torngv yie nyei baeqc fingx nyei jauv nyei yietc zungv ga'naaiv.”
  15Weic zuqc yiem gauh hlang jiex Wuov Dauh,
   se yietc liuz yiem, maaih mbuox heuc Cing-Nzengc nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv,
  “Yie yiem hlang nyei, cing-nzengc nyei dorngx,
   yie yaac caux zieqv duqv ganh dorngc, hnyouv mun,
   nyiemc ganh zoux faix nyei mienh yiem.
  Weic bun nyiemc ganh zoux faix nyei mienh nyei hnyouv fingv jiez,
   yaac bun zieqv duqv ganh dorngc,
   hnyouv mun nyei mienh nyei hnyouv fingv jiez daaih.
  16Weic zuqc yie maiv yietc liuz nzaeng,
   yaac maiv zanc-zanc qiex jiez.
  Nzauh heix yie zeix daaih maaih maengc nyei mienh
   yiem yie nyei nza'hmien hnyouv namx.
  17Yie qiex jiez ninh weic zuqc ninh mauv ziouc baamz zuiz.
   Yie mborqv ninh,
   yie buang yie nyei hmien maiv mangc ninh yaac qiex jiez ninh.
   Mv baac ninh corc ei jienv ninh hnyouv hanc nyei zoux.
  18Yie buatc ninh zoux nyei jauv
   mv baac yie corc oix zorc ninh.
  Yie oix dorh ninh,
   aengx orn ninh nyei hnyouv.
  19Yie bun nzauh nyiemv nyei mienh ceng yie.”
  Ziouv gorngv,
   “Baengh orn, bun yiem go, yiem fatv nyei mienh duqv baengh orn.
   Yie yaac oix zorc ninh.”
  20Mv baac orqv mienh hnangv koiv nyei wuom mietv mingh mietv daaih,
   maiv haih yiem dingc.
   Wuom-laangc baetv cuotv wuom-bamc caux laih hlopv nyei wuom-njoqc.”
  21Yie nyei Tin-Hungh gorngv,
   “Orqv mienh maiv haih maaih baengh orn.”