3

Kevcai xyeem sib raug zoo

1“ ‘Yog leejtwg muab ib tug nyuj ua kevcai xyeem sib raug zoo mas txawm yog muab txiv nyuj los maum nyuj nws yuav tsum muab tus tsiaj uas tsis muaj chaw thuam li xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 2Nws yuav tsum muab tes npuab saum tus tsiaj uas yuav muab xyeem ntawd taubhau, thiab muab tua kiag rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. Mas Aloo cov tub uas ua pov thawj yuav muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj. 3Tus tsiaj uas tua xyeem ua kevcai xyeem sib raug zoo ntawd, mas tej uas nws yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub yog tej no, yog cov hlab hluas roj hauv nrog cev thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi, 4thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj ntawm lub duav, thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab uas yuav muab kaus kiag nrog lub raum los. 5Aloo cov tub yuav muab tej no hlawv saum lub thaj nrog tus tsiaj uas muab hlawv huvsi xyeem ua ke uas nyob saum cub tawg, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem ua kom muaj pa ncho tsw qab hum Yawmsaub lub siab.
6“ ‘Yog nws muab yaj lossis tshis tua xyeem rau Yawmsaub ua kevcai xyeem sib raug zoo mas txawm yog txiv los maum, los nws yuav tsum muab tus uas tsis muaj chaw thuam li. 7Yog nws muab ib tug menyuam yaj xyeem mas nws yuav coj tuaj xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 8Nws yuav tsum muab tes npuab saum tus tsiaj uas yuav muab xyeem ntawd taubhau, thiab muab tua kiag rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. Mas Aloo cov tub yuav muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj. 9Tus tsiaj uas tua xyeem ua kevcai xyeem sib raug zoo ntawd, mas tej uas nws yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub yog tej no, yog cov hlab hluas roj thiab tus kotw rog rog uas muab txiav ti nkaus txha nrob qaum thiab cov hlab hluas roj hauv nrog cev thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi, 10thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj ntawm lub duav, thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab uas yuav muab kaus kiag nrog lub raum los. 11Mas tus pov thawj yuav muab tej no hlawv rau saum lub thaj, yog tej zaub mov uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub.
12“ ‘Yog nws muab ib tug tshis xyeem mas nws yuav tsum muab xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag, 13thiab nws yuav muab tes npuab saum tus tshis ntawd taubhau, thiab muab tua kiag rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib. Mas Aloo cov tub yuav muab cov ntshav nchos lo puag ncig lub thaj. 14Tus tsiaj uas xyeem ntawd tej uas nws yuav muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub yog tej no, cov hlab hluas roj hauv nrog cev thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv huvsi, 15thiab ob lub raum thiab cov hlab hluas roj ntawm lub duav, thiab cov hlab hluas roj uas lo cov siab uas yuav muab kaus kiag nrog lub raum los. 16Tus pov thawj yuav muab tej no hlawv rau saum lub thaj, yog tej zaub mov uas muab hlawv kub hnyiab xyeem, ua kom muaj pa tsw qab. Tej hlab hluas roj huvsi yog Yawmsaub li feem.
17“ ‘Nej yuav tsum coj tej kevcai no ib tiam dhau ib tiam mus ib txhiab ib txhis li rau txhua lub chaw uas nej mus nyob, nej tsis txhob noj tej hlab hluas roj thiab cov ntshav.’ ”