13

Txiav Txim Zaum Kawg rau Cov Yixalayees

1Yav tas los, yog xeem Efalayees hais, lwm xeem Yixalayees ntshai; lawv puavleej tsa qhovmuag ntsia cov Efalayees. Tiamsis Efalayees ua txhaum rau qhov lawv mus pe Npa-as, vim li no lawv yuav tuag tas. 2Lawv tseem pheej ua txhaum vim qhov uas lawv nchuav mlom rau lawv pe; tej mlom nyiaj ntawd yog ua raws li neeg lub tswvyim thiab yog neeg txhais tes ua xwb, los lawv tseem hais tias, “Cia li muab khoom mus fij rau tej mlom ntawd!” Neeg yuav ua li cas mus nwj tej mlom heev nyuj ntawd! 3Vim li ntawd, cov neeg ntawd yuav yaj ntshis ib yam li tej huab pw hav thaum sawv ntxov thiab ib yam li tej lwgdej uas tshav ntuj tuaj ziab qhuav thaum nruab hnub. Lawv yuav zoo ib yam li tej npluag nplej uas cua muab ntsawj ya tawm hauv lub tshav nplej thiab zoo ib yam li tej pa taws uas ncho tawm hauv lub cubtawg mus lawm.
4Tus TSWV hais tas, “Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kuv coj nej tawm nram tebchaws Iziv los. Nej tsis muaj dua lwm tus Vajtswv li tsuas yog kuv xwb. Kuv tib leeg thiaj yog nej tus cawmseej. 5Kuv saib xyuas nej thaum nej nyob nram tiaj suabpuam, lub tebchaws uas qhuav nkig nkuav. 6Tiamsis thaum nej los nyob rau hauv lub tebchaws uas av zoo, nej tau noj tsau npo thiab txaus siab heev, ces nej txawm cia li khavtheeb thiab tsis nco qab kuv lawm. 7Yog li ntawd, kuv yuav tawmtsam nej ib yam li tus tsov ntxhuav. Kuv yuav tos nej kev ib yam li tus tsov pomtxwv. 8Kuv yuav tawmtsam nej ib yam li tus maum dais uas nws cov menyuam ploj lawm; kuv yuav muab nej dua ib yam li tsov ntxhuav dua; thiab kuv yuav muab nej dua ua tej daim ib yam li tej tsiaj qus dua.
9“Cov Yixalayees, kuv yuav ua kom nej puastsuaj mus! Leejtwg yuav pab tau nej? 10Nej thov kom muaj ib tug vajntxwv thiab muaj cov thawjcoj, tiamsis lawv yuav ua li cas pab tau nej haivneeg? 11Chim kuv siab kuv thiaj pub nej muaj vajntxwv, thiab kuv npautaws heev kuv thiaj coj lawv rov lawm.
12“Cov Yixalayees txojkev txhaum thiab lub txim twb muab sau tseg cia lawm thiab twb muab tej ntaub ntawv ntawd khaws cia rau qhov chaw zoo lawm. 13Tseem tshuav sijhawm rau cov Yixalayees tau txojsia, tiamsis vim lawv ruam heev lawv thiaj tsis kam txais yuav txojsia ntawd ib yam li tus menyuam uas twb yuav yug tiamsis nws tsis kam tawm hauv leej niam plab los li. 14Kuv yuav tsis cawm cov neeg no kom dim hauv tubtuag teb lossis pab kom lawv dim ntawm txojkev tuag lub hwjchim. Kev tuag, cia li tso koj tej sub tawg sub ntsa los! Tubtuag teb, cia li tso koj txojkev puastsuaj los! Kuv yuav tsis hlub haivneeg no ntxiv lawm. 15Txawm yog cov Yixalayees hlob mos nyoos ib yam li tej nroj tsuag, los kuv yuav tso cov cua kub kub uas nyob sab hnubtuaj ntsawj tom tiaj suabpuam tuaj, kom lawv tej qhovtshij thiab tej dejcag qhuav tas. Cua yuav ntsawj txhua yam uas muaj nqis mus tas huv tibsi. 16Lub nroog Xamalis yuav raug txim vim nws ntxeev siab tawmtsam kuv. Nws cov neeg yuav tuag tas rau hauv tshavrog; tej menyuam mos yuav raug luag tsuj rau hauv av, thiab tej pojniam uas suab menyuam yuav raug luag phais.”