18

Tin-Hungh Oix Dingc E^ti^o^bie Nyei Zuiz

  1Yiem wuov ngaanc ziqc E^ti^o^bie nyei ndaaih
   maaih ndaatv ndatc ndatc mbui nyei deic-bung oix zuqc kouv aqv.
  2Dongh longc cie-doix yienh miev zoux nzangv
   fungx douc fienx mienh gan koiv mingh wuov norm deic-bung.
  Meih mbuo siepv haic nyei douc fienx mienh aah! Mingh aqv.
   Mingh lorz yietc fingx hlo hlang nyei, ndopv mbiaangc nyei mienh.
  Benx yietc fingx dongh yiem go yiem fatv nyei mienh gamh nziex,
   se yietc fingx henv nyei mienh, kungx oix duqv hingh hnangv.
   Ninh mbuo nyei deic-bung maaih ndaaih bun nqoi.
  3Meih mbuo lungh ndiev nyei zuangx mienh,
   se yiem ndau-beih nyei mienh aah!
  Yiem mbong liepc geh wuov zanc,
   meih mbuo oix zuqc mangc.
  Haiz biomv jorng nyei qiex mbui, oix zuqc muangx!
  4Ziouv hnangv naaiv gorngv mbuox yie,
   “Yie oix yiem yie nyei dorngx sekv-sekv nyei mangc,
  hnangv lungh nzang nyei nyutc douz,
   hnangv siou gaeng-zuangx nyei ziangh hoc
   yuoqv nyei hnoi nyei mbiungc-suiv mouc.”
  5Weic zuqc maiv gaengh siou nyei ziangh hoc,
   nqoi biangh ziec liuz,
  biangh yaac benx oix zuoqc nyei a'ngunc biouv,
   ninh oix longc njiuv japv nqoi hmei-cunx,
   aengx hngaqv guangc louc mingh nyei hmei-nquaah.
  6Ninh oix guangc ninh mbuo bun yiem mbong nyei domh jaangv nyanc,
   yaac bun lomc nyei hieh zoih nyanc.
  Nqaai gorng maaih nyanc ga'naaiv-daic nyei norqc nyanc,
   dong-gen maaih hieh zoih daaih betv.
7Taux wuov zanc, maaih mienh oix dorh zingh nyeic daaih bun Nernh Jiex nyei Ziouv.
  Se yietc fingx hlo hlang nyei, ndopv mbiaangc nyei mienh.
   Benx yietc fingx dongh yiem go yiem fatv nyei mienh gamh nziex.
  Se yietc fingx henv nyei mienh, kungx oix duqv hingh hnangv.
   Ninh mbuo nyei deic-bung maaih ndaaih bun nqoi.
Ninh mbuo oix dorh zingh nyeic daaih taux ⟨Si^on Mbong,⟩ se liepc Nernh Jiex nyei Ziouv nyei Mengh nyei dorngx.