20

Tơlơi Pơkơhma̱l Kơ Ƀing Lŏn Čar Êjip Laih Anŭn Ƀing Lŏn Čar Kus

1Anai yơh jing tơlơi truh amăng thŭn Sargôn pơtao prŏng dêh čar Assiria pơkiaŏ khua ling tơhan prŏng hloh ñu nao pơ plei prŏng Asdôd kiăng kơ kơsung blah hăng mă tŭ hĭ plei prŏng anŭn yơh. 2Amăng rơnŭk anŭn, Yahweh pơhiăp pơđar kơ kâo, Yesayah, ană đah rơkơi Amôz tơlơi Ñu khŏm ngă, jing gru kơnăl kơ ƀing Yudah tui anai, “Anai nê, tŏh hĭ bĕ ao tâo mơ̆ng drơi jan ih laih anŭn tơkhŏ sanđal mơ̆ng tơkai ih hlak dŏ buh anŭn.” Ñu ngă tui anŭn yơh, rơbat tơkai soh laih anŭn dŏ mơhlŭn yơh.
3Tơdơi kơ ƀing Assiria blah juă hĭ plei Asdôd, kâo pơhiăp boh hiăp Yahweh hăng ƀing ană plei tui anai, “Kar hăng ding kơna Kâo Yesayah hơmâo rơbat hyu laih tơkai soh laih anŭn dŏ mơhlŭn amăng klâo thŭn anai, anŭn yơh jing gru kơnăl laih anŭn rup pơtưh kơ tơlơi Kâo či ngă kơ lŏn čar Êjip hăng lŏn čar Kus. 4Tui anŭn, pơtao prŏng dêh čar Assiria či puh pơđuaĭ hĭ pơ anih lŏn ataih ƀing Êjip laih anŭn ƀing Kus jing ƀing mơnă, rơbat tơkai soh hăng dŏ mơhlŭn. Sĭt ƀing ling tơhan Assiria či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu wơ̆t ƀing hlak ai hăng tha laih anŭn klon gơñu kŏn hơmâo ao go̱m hĭ lơi. Anŭn yơh jing tơlơi pơmlâo kơ ƀing Êjip. 5Tui anŭn, abih bang ƀing hlơi pô kơnang kơ ƀing Kus laih anŭn pơư pơang kơ ƀing Êjip či tah hơtai laih anŭn tŭ mlâo mlañ yơh. 6Amăng hrơi anŭn, ƀing Philistia, jing ƀing mơnuih hơdip amăng anih lŏn jĕ ƀơi ha̱ng ia rơsĭ Meditera, či laĭ tui anai, ‘Lăng bĕ tơlơi truh sat hơmâo truh laih kơ ƀing mơnuih ƀing ta kơnang, jing ƀing mơnuih ƀing ta đuaĭ nao rơkâo kơ tơlơi djru hăng tơlơi pơklaih mơ̆ng pơtao prŏng Assiria! Tui anŭn, hiư̆m ngă ƀing ta dưi tơklaih hĭ lĕ?’ ”